------------------------------------------------------------------------
 Оригинал этого текста расположен в "Сетевой библиотеке украинской литературы"
 OCR: Евгений Васильев
 Для украинских литер использованы обозначения:
 ?, ? - "э оборотное" большое и маленькое (коды AAh,BAh)
 ?, ? - "i с двумя точками" большое и маленькое (коды AFh,BFh)
 I,i (укр) = I,i (лат)
 ------------------------------------------------------------------------


  (З сiльських настро?в)

  ЧАСТИНА ПЕРША

  Коли Андрiй Волик проходив повз головний будинок погорiло? сахарнi, з
стiн ру?ни з галасом знялось вороння, а всередину з лоскотом посипались
тиньк i цегла. Хоч сахарня давно вже закинена, розсипалася i заросла
травою, в порожнiх будинках ?? раз у раз вчувався шум, немов гомiн машин i
робiтникiв лишився на старому житлi. Минаючи купи бито? цегли, бiлi плями
вапна, напIвприкритi молодими бур'янами, гнилi трухлявi жолоби i чорнi
дiри-вiкна, з яких немов щось  виглядало,Андрiй  згадував  колишн?.
Яка-небудь шина, що блищала з трави, мов плазуюча гадюка, або чавунне
колесо, до половини загрузле в землю, викликали перед його очi картину
шумливого життя фабрики, i вiн бачив себе коло вагонеток з цукром або бiля
апарату. Тодi вiн брав тринадцять карбованцiв на мiсяць!..
  - То були часи, пане добродзею! - казав вiн уголос до себе i гладив
бiлого вуса.
  Андрiй прямував до старого в'яза, що рiс на вершечку горба. Звiдти
злазили з горбка униз фабричнi будинки.
  Вправо од нього грав на сонцi срiбними брижами ставок, немов риби
купались в ньому, а за ставком, на другому горбi, ховалася в деревах
церква..Ззаду, за в'язом, лежала долi широка й зелена лука, порiзана
закрутами рiчки. Верби й верболози сiрозеленим туманом котилися по луцi i
закривали подекуди воду. На виднокрузi, в далеких околишнiх селах, бiлiли
дзвiницi.
  Був сонячний ранок провiдно? недiлi. По церквах дзвонили. Далекi дзвони
гучали в ясному повiтрi, тихо i мелодiйно, i здавалося, що то дзвенить
золото сонця.
  Андрiй поглядав на розваленi кам'яницi i радiсно хитав головою.
  - Га! вже воно так довго не буде!.. вони_ як вiзьмуть у сво? руки, то
швидко пустять пару!
  "Вони" - були нiмцi чи чехи, а може й ?вре?, що перед шiстьма роками
при?здили оглядати згорiлу сахарню. Хоч потому нiхто вже не цiкавився
ру?нами, Андрiй не покидав надi?, що ось-ось не видко як на?дуть пани, усе
полагодять i пустять фабрику.
  Ну, а тепер вiн певний, бо панський пастух Хома Гудзь шепнув йому тоту
новину. Хома хоч ходить бiля товару, та все ж ближче до панiв, бо треться
коло них. Буде фабрика, буде!..
  Бо то, пане добродзею, чиста загибель тепереньки чоловiковi: заробити
нема де, землi зроду не було, комiрне плати, кругом злиднi, а ?сти мусиш!
Та! велике щастя - латочка землi!.. Крутиться оден з одним на сво?й
скибцi, а сам ходить чорний, як земля... а ?сть не краще за того, що
нiчого не ма?... Хазя?!..
  Андрiй з презирством чвиркнув крiзь зуби. От фабрика, то вже щось iнше.
Не страшна тобi анi посуха, анi дощi. Робота чиста, рiвна. Прийде термiн -
бери грошi...
  I вiн тодi пив пиво... На готовi. Чисте, золоте, холодне пиво... Тьфу!
слина котиться... Думка була: пiдросте Гафiйка, найметься на фабрику. Де б
вона заробила стiльки?!. I швидше вiддала б ся. Авжеж... Таже то гурт,
знайшовся б такий, що б посватав. Апаратчик або й слюсар... Нехай стара не
дурить голови нi собi, анI дiвцi: хазяйський син не вiзьме убого?, - не
такий свiт тепер. Авжеж...
  Його думки пливли далi. Такi легкi, такi прозорi, мов весняне повiтря.
Нема ру?н. Скрiзь новi будинки. Гук машин, сичання пари, тиск людей, цiле
пекло роботи. Все руша?ться, живе, все таке принадне. I вiн чу? силу у
сво?х руках, а в ротi ма? смак холодного пива...
  Останнi дзвони завмерли в повiтрi. З церкви виходять. З гори аж до
греблi суне поволi хмара народу. Гупають сiльськi чоботи, лопотять
пiдтички i трiпотять на вiтрi стрiчки дiвчат.
  Он йде Маланка. Мала, суха, чорна, у чистiй сорочцi, в старенькiй
свитцi. Андрiй не бачить ?? обличчя, але зна?, що у не? спущенi додолу очi
й затисненi губи. Ми хоч бiднi, але чеснi. Хоч живемо з пучок, проте й для
нас ? мiсце в церквi. Коло не? Гафiйка. Наче молода щепа з панського саду.
У Андрiя пiд вусом блука? усмiшка. Вiн зна?, що в селi нема? кращо?
дiвчини. Сiмнадцятий рiк пiшов з пилипiвки.
  - Га-га-га! Ось де вiн править службу божу. Здоров!
  Грубий голос йде знизу, й старий безвусий вид панського пастуха Хоми
Гудзя вигляда? з-за похилого баркану.
  -А ви ж думали - де? Дай, боже...
  - На дiдька б лисого сидiв я тут - вже краще у Менделя... Сучий син
привiз свiже пиво, коли не бреше... Я таки казав йому - бодай тобi, кажу,
така болячка у печiнки, i тво?й Сурi, i всьому кодлу твому...
  - От купiть, тодi й розкута?мо, яке воно...
  - Бодай ви всi повиздихали по такiй правдi, як держите свiже пиво... А
що, дума?те, не куплю? Ходiм, вип'?мо, бий його трясця...
  - Але купите? А з волами ж - як? сам пан догляне?
  - Хай вони виздихають йому до ночi... Вiн дума?, сто сот крот його ма,
що я й у проводи пожену товар на пашу? Луснеш, а не дiждеш... Щось маю
казати вам...
  - Ну? ну?
  - Приходьте з полудня до Менделя, тодi скажу...
  - Ну, ну!
  - Побалака?мо, нап'?мось пива, стонадцять...-К?нець фрази згинув за
тином.

  * * *

  Андрiй поспiшавсь додому. Перед ним лежав шлях, курний уже, хоч була
рання весна. Сiрозеленi поля лягали з обох бокiв. Над шляхом бiлiла його
халупка, мов йшла кудись з села i зупинилась спочити. По дорозi тяглись
люди з цiпками, з клунками. Ось Гафiйка винесла одному води. Стали й
розмовляють. Знов надходить купка... Ще рядок... Проходять та й проходять.
А той сто?ть. Еге-ге! Та ж то цiлий ключ журавлиний. Iдуть та й iдуть.
Десь у Таврiю, або на Кубань. От тобi й хазяйськi сини, хлiбороби... Своя
земля просить рук, а вiн знявся та й... А що ж робитиме один з другим на
сво?й латочцi? Намножилося ?х. Нема на вас вiйни або холери. Однi з села,
а другi в село, як отой Марко Гуща, що недавно привели в село, як
рештанта... Брав, пане добродзею, в Адесi  на  фабрицi  сiмнадцять
карбованцiв у мiсяць i почав бунтувати. Мала, каже, плата, багато роботи,
не хочемо, каже, сво?ми мозолями пузанiв збагачати. Начальство йому одно,
а вiн йому друге... Ну, не хочеш, то ма?ш: попарили нагаями та й гайда
додому пiд калавуром... Та я б такому бунтаревi...
  А той сто?ть... З ким це вона забалакалась? Либонь Прокiп Кандзюба?
Таки вiн. Он вийшла на порiг Маланка та й сховалась назад.... Хай дiвка
посто?ть з хазяйським сином... Гляди, щоб не засватав. Ха!.. Аякже!..
  Андрiй пiдiйшов до хати. Крива, похилена халупка, з чорною стрiхою i
бiлими стiнами, стояла помiж закинутих, з забитими вiкнами осель, колись
побудованих фабрикою для робiтникiв, i здавалась чимсь живим i теплим
серед холодних мерцiв. Бiля хати сiрiли скопанi грядки, од ворiт до порога
вела стежечка. Зате сусiднi городчики були повнi смiття i  грузу;
необроблена земля ?жилась торiшнiм бадиллям, i на чорних ру?нах завжди
сидiло вороння.
  Андрiй застав Маланку покiрливу й ласкаву, як завжди по службi божiй.
Значить, вона лаятиме його сьогоднi не так, як в будень, а з солодкою
усмiшкою i нiжними словами. Поглядаючи скоса на щiльно стуленi жiнчинi
вуста, вiн з побiльшеною жвавiстю скинув з себе свиту i розсiвся на лавi,
як пан. Га! Хiба вiн не господар у сво?й хатi! Проте Андрiй плекав та?мну
надiю, що все минеться якось i жiнка не зачепить.
  Та саме в той мент, здiймаючи з мисника миску, Маланка скинула на нього
оком.
  - Нанявся?
  "О! таки почина?ться!" - подумав вiн, але удав невинного.
  - Що?
  - Чи нанявся в економi?,питаю?
  Ач, невiрна баба: i зна?, що не був я там, а пита?.
  - Ат, дай ти менi спокiй з тою економi?ю... не те у мене на мислi
тепер. Он, казав Гудзь-швидко са-харню будуватимуть.
  - Слухай, серце. Гудзя, слухай, Андрiйку... якраз почепиш торби, та й
менi доведеться...
  Вона стулила сухi губи i зняла очi до стелi! Що ж! вона мовчить, бо у
свято грiх лаятись, але коли б усiм тим, що плещуть про фабрику, покорчило
язики, то це було б дуже добре. Фабрика, фабрика, а де вона? Ну, була
фабрика, а хто мав користь з не?? Мендель. Може, неправда? Може, не в
Менделя лишав вiн заробiток? Що вони мають, чим живi? У не? вже руки
посохли од працi, вона вже жили з себе висотала, аби не здохнути, прости
господи, з голоду...
  I вона совала йому перед очi сухi i чорнi, немов залiзнi, руки, голi до
самого лiктя.
  Бо чоловiк не заробить, ой не заробить, серце мо?. Вiн дума? про пиво,
а про те нi гадки, що...
  I пiшло. Вона йому вичитувала, вона його сповiдала, вона кропила його,
пiдкурювала i садила чортами так обережно, так делiкатно, як тiльки можна
було в недiлю, по службi божiй, а вiн, червоний, немов варений рак,
спочатку мовчав, а далi й собi почав верещати тонким i надiрваним голосом.
  Врештi перемiг.
  - Тьху, тьху, тьху! Тричi тьху на твою землю! Хай вона тобi западеться!
Не наймуся я й не буду в землi ритися. Вона витягла з мене усi сили та й
пустила на старiсть голого. Тьху, ще раз тьху на не?...
  Тодi Маланка стала, як стовп i зняла руки до неба.
  - Що ти кажеш, непритомний! Та ти ставай на колiна та цiлуй ??...?ж ??,
землю святу, вона тебе году?... вона тебе й схова?, чоловiче...
  Вона стала бiла як бiль i справдi налякалася.
  Хмару розбила ластiвка. Вбiгла Гафiйка, сквапно ховаючи щось за пазуху.
Оте чисте, виплекане, немов вилизане матiр'ю звiрятко, таке туге, як
пружина, з круглими бронзовими руками й ногами, в золотих волосинках, ота
весняна золота бджiлка вкинула в хату щось таке, вiд чого бiлi стiни пiд
низькою стелею осмiхнулись, голуб перед образами крутнувсь на нитцi, i
козаки з чччервоного паперу, налiпленi на стiнах, узялися в боки.
  - Мамо, давати обiдати?
  - Давай, давай, Гафiйко... - Маланка зразу одiйшла. - Та чого ти
крутишся по хатi, мов дзига? Так i миски поб'?ш. I в церквi усе крутилася
та оглядалася...
  - Та його не було в церквi.
  - Кого - "його"?
  - Та то я так...
  - Що тобi, дiвко, сьогоднi: мало борщу не перекинула.
  - Страх, розказу?, яке дiялось: народу,  каже,  як  на  вiйнi,
сила-силенна...а кiннi наступають, душать."Розходьтесь", гукають. А тi:
"Не пiдемо, давай нам наше... ми за правду".
  - Та хто розказу??
  - Марко... недавно прийшов з Адесу...
  - Гущин? Кажуть - пiймавсь на злодiйствi, посидiв у тюрьмi та й привели
сюди на втiху старому батьковi.
  Гафiйка спалахнула.
  - Брехня! То люди брешуть. Вiн нiчого не крав, от ?й же богу!
  - Та цить же ж бо! - гукнув Андрiй. - Яке там злодiйство! Менi урядник
розказував, як я ходив на пошту. Вiн, Гуща отой, не крав, а народ
бунтував. Такому б, врядник каже, у тюрмi гнити, а не на волi бути...
  - Та ?х там, тату, кривдили...
  - Що ти тямиш!.. От нехай лиш побачу, що вiн тут ману пуска? та книжки
людям чита? - зараз руки назад та й до врядника.
  - Оце напалися... не знають самi за вiщо...
  - А тобi що? Ти менi з ним - гляди - не приставай, бо як побачу, пане
добродзею, то...
  Але вiн не скiнчив: саме в той мент, як Гафiйка нагнулася, щоб вийняти
з печi горщик, з-за пазухи висунулась в не? книжка i впала додолу. Гафiйка
покинула горщик, вхопила книжку i, вся червона, з очима, повними слiз,
прожогом вибiгла в сiни. Андрiй перевiв здивований погляд на Маланку.
  Але Маланка була вже не свята й не божа. Вона зразу забула, що в недiлю
не можна лаятись, i свiтила до чоловiка зеленими очима.
  Андрiй мав гарну присмаку до недiльного обiду, тим бiльш, що скiльки не
кликали Гафiйку ?сти, вона не ввiйшла вже до хати. На думцi про Гущу старi
помирились.

  * * *

  Ну, дав бог недiлю, можна спочити. Маланка сiла на призьбу i поклала на
колiна руки. Андрiй кудись подався; Гафiйка на музиках, а в хатi сумно.
  Сонце сто?ть низько, так у три чоловiка до землI; порожнi й обдертi
халупки кидають кострубатi тiнi. Курна дорога з-пiд Маланчиних нiг бiжить
у поле. Навкруги пусто. Челядь гуля? на майданi: старi гомонять пiд
ворiтьми, а в Маланки звичайнi гостi - думи.
  Ох, боже, боже, трошки того вiку, а як важко його прожити. Андрiй знов
не нанявся. Отак щороку. Легкого хлiба шука?. Всю, каже, силу дурно оддав
землi, бiльше не хочу. Знов буде рибку ловити... на пошту побiжить, як пан
пошле, зайця пiдстрелить. Люди жнуть або косять, а ?? Андрiй iде стежкою,
ремiнна торба через плече, бриль на потилицi i цiпком вимаху?...
  Курить щось по дорозi. Що воно бiжить так прудко? Ага, либонь панич
Льольо з сусiдньо? економi? у гостi ?дуть до двору. Авжеж. Он i панна
Тося... i горбата панна Ганна i панич Петрусь. Рябi конi рвуть з копита, в
хмарi куряви смiються молодi обличчя, кивають до не?. Маланка вста?,
низько вклоня?ться, немов образам, i дивиться услiд, як клубочиться за
бричкою позолочений сонцем пил.
  Всi вони зросли при нiй, на ?? очах. I раптом дух смачного, ситого
борщу вiйнув на не? звiдкись. Вона ?ла такий борщ, як служила у панiв.
Давно це було, а тепер згадалося, живучи на картоплi. Маланка сiда? i знов
кладе чорнi руки на колiна. Он де вони почорнiли отi руки: на роботi у
панiв. Як ?й було вiсiм рокiв, помер батько, а на дванадцятому вона вже
нiкого не мала, опрiч хазя?в. Пiсля матерi лишилась стара скриня, двi-три
дранки i латаний кожух. Та й тiльки.
  Спочатку вона пам'ята? себе чорною, вiчно в сажi, коло панських свиней.
Потому вона була в горницях, раз у раз била посуду, а ?? била панi i
зачiпали паничi. Потому звелiли ?й варити ?сти челядi, i вона варила, аж
стала старою дiвкою. Тиха, покiрлива, всiх слухала i плакала по закутках.
Плакала, що робить на чужих, що сохне, втрача? силу i нiхто не свата? ??.
Плакала, бо любила землю, город, поле, а мусила варити ?сти цiлому
табуновi пажерливо? челядi. Навкруги була земля, така чорна, пухка,
родюча, повеснi пишна, восени багата, а нiхто не кликав ?? на ту землю,
нiхто з хазяйських синiв не схотiв зробити ?? господинею. Потому вiддалася
за Андрiя. Як це сталося, що вона пiшла за нього, вiчного наймита, старого
парубка, бурлаку, що не мав навiть власно? хати, не то що землi - i досi
не зна?. Прийшли злиднi до злиднiв, а з них виросла бiда. Наче знала, бо
так плакала на весiллi.
  З одного боку спiвають свашки, з другого дружки, а в хатi мов в улику,
у вiкна дивиться челядь...

  Iмберу. матiнко, iмберу.
  Вивини рубочок з паперу...

  А ?й пiдкотилося щось пiд горло, душить ??, i вона б'?ться головою об
стiл, голосить i ми? сльозами тодi вже чорнi руки. То доля ?? плакала
тодi.
  Пiшли лiта марне з свiта, як лист по Дунаю...
  - Агуш, треклятi... Агуш-ша!
  Маланка скочила з призьби i пожбурнула грудкою. Квочка з курчатами
кублилась на грядках i, сколошкана, сердито квоктала та стовбурчила пiр'я.
Жовтi курчата розкотились по грядках, мов горох. Налякане заколотом,
знялось з сусiдньо? стрiхи гайвороння i било крилами над обсипаною
стрiхою.
  Маланка заспоко?лась I знов сiла на призьбу. Сонце спустилось ще нижче.
  Еге, десь Гафiйка забарилась на музиках. Хай погуля? дитина. Тiльки ?й
волi, поки в мами та в тата. Та й те людям, мов сiль в оцi. Казала
ковалиха, "водять Гафiйку, немов панянку, у службу не дають - багатирi
знайшлись"... Бодай тобi, прости господи грiха, стiльки болячок, як у нас
злиднiв. Добре тобi казати, як у тебе повна хата дiвок, а у мене одна, як
душа. Тiльки й потiхи на старiсть. Виняньчила, виплекала, мила  й
вичiсувала, а тепер оддай людям. Мало ще мною люди поневiрялися, всю силу
забрали, всю кров виссали, а тепер ще дитину оддай ?м... Не дочекають...
  Не таку вона ?й долю готу?, вона оддасть ?? замiж. За хазяйського сина.
Дiвка здорова, чиста, хоч води напийся. Недурно парубки ззираються на не?.
Посвата? Прокiп, тож вiн пiшов у Таврiю, щоб було чим весiлля одбути...
Восени старостiв зашле, вона вже бачить, що, куди й до чого...
  Перед очима в Маланки встала левада - зелена, весела, над рiчкою...
Вони з Гафiйкою плоскiнь беруть. Така гарна молодиця з Гафiйки. Голова
пов'язана хусткою. Бере вона плоскiнь i виспiву?. У колисцi дитина спить.
Прокiп привiз ячмiнь, стiжок склада?. I так ?й весело, старiй, так легко,
наче вона помолодшала. Стоять городи, мов у вiночку. Капуста в головки
звива?ться. Квасоля вже пожовкла, вiтер шумить помiж високими макiвками,
гарбузи розляглись, як годованi кабани, а картопля зародила, аж гич
сплiта?ться. То ?? чорнi руки походили тут, кожен бурячок, кожну цибульку
сама вона поклала в землю, сама i збере, як дасть господь дiждати. Тепер
вона господиня. Не на сво?му - так на доччиному. Хоч на старiсть
дiждалась. I вона справить собi червонi чоботи, м'якi, козловi, з
китицями, як у ковалихи. Вiдколи вона вiддалася - от уже чи  не
вiсiмнадцять рокiв минуло - не переста? вона мрiяти про такi чоботи,
щороку склада? грошi, але грошi розтечуться на щось iнше - i чобiт нема?.
Узути такi чоботи i бiлу намiтку та пiти до церкви. I щоб так поховали.
  - Сидите собi? З недiлею будьте.
  Маланка здригнулася. Ага! то ковалиха.
  - Атож! i ви будьте здоровi... Дав бог святечко - святкуй його. Не
роби, не працюй. Бог сказав: ма?ш будень - роби, а в недiлю й з-пiд
пазурчика не виколупай, бо й то робота... Лежи, сиди i не кивнись...
  Маланка була солодка. Вона мала таку усмiшку, наче розмовляла з панами
у дворi.
  - А я оце з музик. Тiльки вже й нашого - що хоч подивишся на молодь. А
там ваша Гафiйка усе гуля? та й гуля? з тим одеським паничем - не знаю, чи
правду про нього люди розказують - з Марком Гущею. Все в парi та в парi,
немов голуб'ята... Сказано, молодощi. Бувайте ж здоровi...
  Маланка все солодко осмiхалася, хоч душа в не? сичала.
  "Ач, гладуха - трясе салом, розносить поговiр!" - проводила вона
ковалиху неприязною думкою. I ?й чогось згадалась ранiшня сцена з
Гафiйкою.
  На вулицi тимчасом росли тiнi.
  Попiд тинами грались дiвчатка у посмiтюхи: малi босi ноженята пiдкидали
порох - три рази в один бiк, три рази в другий. I здавалося, що у поросi
гра?ться табун горобцiв. Далекi поля рожевiли. 3 низин летiли в село бусли
i поблискували бiлими крилами. Весняний вечiр навiвав думи.
  "Яка ти розкiшна, земле,думала Маланка.Весело засiвать тебе хлiбом,
прикрашать зелом, заквiтчать квiтами. Весело оброблять тебе. Тiльки тим
недобра, що не горнешся до бiдного. Для багатого пиша?шся красою, багатого
году?ш, зодяга?ш, а бiднго прийма?ш лише в яму... Але пождiть, пождiть! Ще
дочекають нашi руки обробляти сво? ниви, сво? городи, сво? садки...
Подiлять тебе, земле, ой подiлять. Як вони на?дуть - так i подiлять. Не
дурно йде чутка, вже воно щось ?... I мо?му дадуть... Годi тодi рибку
ловити... Хоч-не-хоч, а йди, "пане добродзею", до плуга... Ох, боже, боже,
хоч на старiсть зазнати того щастя - дитину свою вивести в люди..."
  А на вулицi починався рух. Бiгли дiвчата, молодицi, дiти, з цiпками, з
хворостинами. Лопотали пiдтички, гупали босi ноги, брехали сколошканi
собаки. "Сте-па-а-не!.. бiжи вiвцi вилучати!"...Бiжи сама-а!.. - "Мати
казали тобi,-бодай бись луснув!"...-Тато казали  тобi,  -  щоб  ти
скрутилася-а-а!..-"Наших шестеро, гляди, Марiйко!"..."Не розгуби ягнят, як
учора, бо на гамуз поб'ю!"...-Що-о? Де-е?Тюу - гаа!..
  Сонце сiдало червоно. Вiкна горiли, як печi, стiни халуп стали
рожевими, по бiлих сорочках розлилось червоне свiтло. Здалеку йшла на село
хмара куряви. Вона все наближалась, росла, здiймалась до неба, врештi,
сонце пiрнуло в не? i розсипалось рожевою млою. Звiдти доходили якiсь
тривожнi звуки, немов дiти плакали або десь цiпи гупали на току - i раптом
овеча отара залляла вулицю i сколихнула повiтря нескладним беканням. Жива
маса овечих тiл терлась вовною, тремтiла i колихалась, як драглi; цiлий
лiс тонких нiжок замигтiв перед очима, голi дурнi морди розкривали пащi
серед рожево? куряви i плакали: бе-е-е... ме-е-е... В рожевому туманi, мов
тiнi, сновигали люди, з'являлись i щезали неяснi обриси хат, в морi
овечого лементу гинули всякi звуки, весь цей гармидер нагадував сон. Ззаду
отари йшов чорниш чабан, високий, ще бiльший од непевного свiтла, немов
мiфiчний бог, ляскав з пуги i кричав диким, грубим голосом, покриваючим
усе:
  - Гар'я!.. Триш-триш!.. Гей!..
  Вже нiчого нема на вулицi, все щезло, як сон, пил потиху сiда? на
землю, а вечiрн? повiтря все ще тремтить живим акордом завмираючих звукiв.
  На землю глянули тихi зорi.

  * * *

  Синi стiни, в кутку бебехи, залитий пивом стiл. Тiсний ванькирчик в
Менделя.
  - Не морочте менi, Хомо, голови - кажiть зараз: буде фабрика? Кажiть -
буде?
  Пиво пiниться в зелених склянках i шумить в головi.
  - Таже сказав, що буде.
  -О! о! А нащо ж ви радите оддати Гафiйку в найми?
  -Раджу. Однаково пропаде дiвка. На?сть, нап'е вдома, тобi ж гiрше
буде... А ?й одна доля: у наймах. Дума?ш - возьме хто бiдну? Посивi?
дiвкою. Наймай, коли люди трапляються. Завтра ж одведеш в Ямище до
економа: добрий панок, щоб йому черви язик сточили. Що ж, будемо сватами?
Того тебе й кликав до Менделя.
  - Не кажiть менi про те, не люблю. Я й в мислi не мав такого.
  - Наймай, Андрiю.
  - Облишiть, Хомо. Краще пиймо.
  - Чого ти чванишся? Старцi, злиднi, животи з голоду присохли до спини,
а воно приндиться... Кажу, наймай, каятимешся потiм.
  - Е, я такого не люблю. Нащо робити з писка халяву.
  Андрiй почервонiв i встав з-за столу.
  - Сиди... Може, не правда? Ти дума?ш, що ти людина? Собака. Яке наше
життя? Собаче. Та ти сиди.
  Гудзь поклав Андрi?вi на плечi сво? здоровеннi руки i посадив. Потому
наблизив до нього свiй безвусий червоний од пива вид, од якого пашiло
жаром.
  - Ти не крути... Ти менi кажи: скiльки лiт прожив? П'ятдесят? Дожива?ш
вiка? А де ж тво? молодi лiта, де твоя сила, покажи свою працю. Мозолi
показу?ш? Покажеш ще й горб... Цiлий вiк з тебе луску шкребли, а ти, воле,
у плузi йди! Наша доля така - робiм i грудьми, та не будемо людьми. Ти
глянь на мене: гада?ш - Хома перед тобою? - Худобина. Як став змалечку
бiля товару, так i досi. Цiлий вiк з худобою, сам худобиною став. Цiле
життя хвости бачив замiсть людей: бабрався у гною, у гною спав, на гною
?в, на купi гною й здохну. Я забув, як його у хатi сплять, стонадцять
чортiв йому у хвiст! Сорочка на тобi зашкарубла, як кора на деревi, штани
умазанi в волячу мазку, бо кров волам пускаю, рук не можу одмити з гною.
Сяду з челяддю обiдати, кожне од мене нiс верне - смердить. А ти гада?ш -
пахне? Тiкаю од людей - до волiв тiкаю. З волами розмовляю... Я до них
говорю, журбу свою виливаю, а вони ремигають... та ревуть, та хвостами
одвертають. Тiльки в мене й розваги. А ти думав - жiнка до мене заговорить
та ще й пригорне... дiти защебечуть... своя хата зогрi?. Ха! За тими
волами я посивiв парубком, побила б ?х морока. Тепер тiшся на старiсть,
щоб йому дихати не дало, щоб його понесло поверх дерева, на безголов'я!
Щоб вiн головою наложив, нужда б тя побила!.. Сто сот крот його ма...
Бодай...
  - Гей, чого кричиш, чоловiче, чого ла?шся?
  - Га? Лаюся чого? на душi легше... як нахмариться там - вилаюсь i
легше... якби не лаявсь - згорiв би. Таку злiсть в собi почуваю, аж душа
пашить... як запече, як запече - так узяв би в руки довбню та й перебив би
усiх. Ходив би од хати до хати - та й по головi, та й по головi. Одного за
те, що п'? людську кров, а другого - що не боронить. А потому пiдпалив би,
щоб усе вогнем взялося та попелом розвiялось, щоб тiльки лишилась гола
земля та ясне сонце...
  Хома стояв у хатi високий, аж пiд стелю, очi його дивились кудись поза
стiни, безвусий, зморщений, як у баби, вид скривився. Вiн аж тремтiв.
Потому раптом зiв'яв, опустився на лаву i душком випив пиво.
  Андрiя взяло за живе. Вiн теж хотiв, щоб його слухали, почули все його
життя, як воно стало перед ним: отут, в тiсному ванькiрчику. Дожив до
сивого волоса, а добра не зазнав, ой, нi...
  - Я так мiркую, Хомо, коли чоловiк працю?...
  Але Хома знов сердився.
  - Пропади ти пропадом... Одному все, другому нiчого. Хiба я не бачив,
як стара панi...
  - Коли чоловiк працю?, вiн мусить за те щось мати. А як земля менi
нiчого не да?...
  - ...Стара панi цiлу зиму топила в грубах полотном, що лишилось од
панщини...
  - Ну, як земля нiчого не да? - на чорта вона менi? Однаково менi, чи я
наймит на сво?й землi, чи на чужiй. А все наймит. Правду ви...
  - ...Злежалось полотно в коморах... Люди прохають - дайте хоч на
сорочку,-хай праця людська не гине марно. Та ти слухай же бо.
  - Слухаю, слухаю. Гей, чу?те, правду ви мовите: таки собаче життя
ма?мо. Таж то висотали з мене всi жили. Таж то цiлий вiк свiй напихав я
чужу пельку. Ще як була фабрика, жив якось, а як згорiла...
  - Авжеж погорiло, усе полотно згорiло.
  - Яке полотно?
  - Як - яке? Таж розказував.
  - А - так-так... Ну, пиймо краще. За ваше...
  - А як же з Гафiйкою? Найма?ш?
  - Та годI вам. Пиймо.
  - Ну, чорт iз тобою, не хочеш, як хочеш.Хома випив душком пиво i кинув
склянкою об землю.
  На бренькiт скла прибiг наляканий Мендель.

  * * *

  Було якесь свято. Гафiйка сидiла на призьбi за хатою. Бiля нiг ??
кружились кури i сокотали, до-поминаючись ?жi. На  призьбi  лежала
розгорнена книжка.
  - Агуш, агуша, йдiть собi порпатися попiд тином...проганяла  ?х
Гафiйка.Ну, чого сокочете, дурнi? А ти чого, зозуляста, витяга?ш шию та
загляда?ш до рук? Я вже тобi давала ?сти. Вам тiльки аби ?сти, дурнi.
Сердишся, що таке кажу? А от поспитай Марка, послухай, що розумнi люди
скажуть. Вiн би вам сказав: дурнi, зроду-звiку дурнi. Вам дають жменьку
пшона, а забирають всi вашi яйця або рiжуть вас на юшку. А ти, пiвню,
по-дурному трiпа?ш крилами, храбру?ш. Коли б ти був такий смiливий, як
Марко, ти не дав би сво?х дiтей продавати панам на печеню. А може, нi? Ну,
та ти пiвень, а Марко орел. Ти послухав би, що вiн каже... Вiн каже... Та
що ти тямиш, ти нiчого не розбереш... Бо коли б ти був розумнiший, ти
побачив би, що й люди такi, як кури... Ну, чого кудкудачеш, бiленька? Чого
смi?шся? Дума?ш, я не знаю, що у вас добре? Дума?ш собi, що ти коха?ш,
кого сама схочеш, а я мушу вiддатися за Прокопа, бо мати мене за нього
сватають? Дурна, дурна... Та нехай мене печуть, нехай рiжуть... нехай
краще закопають мене в землю, чу?ш ти, зозулястенька! Ну, пiшла геть, коли
головою крутиш, невiрна! Не бiйсь, Марко нiкому мене не дасть... бо вiн
орел... а над ним, зна?те, кури, вороння того, вороння... мало не
заклюють... Коли й люди на його, i староста, i навiть тато нападаються...
а вiн добра хоче людям. Не тато, а Марко... Чуйте ж, кури, який вiн
добрий, Марко мiй... за те його парубки й дiвчата страх люблять... i
слухають... А ти куди, проклятий? Агуш! бач - наслiдив на книжцi! Що менi
Марко скаже, як побачить на нiй пiвнячi слiди? Скаже: пiвень бiльше
начитав, нiж ти... Ну, тепер усi гетьте, агуша, бо менi треба читати.
Присунуся ближче до сонечка, хай i воно загляда в книжку, хай i воно
чита?... Ну, разом!..

  * * *

  З погодою щось дiялося. Весна стояла суха i вiтряна. По городах усе
сохло, хлiба на полi не росли, по шляхах носились цiлi хмари куряви. Люди,
мов каня, прохали дощу, бо все вiщувало голод. Цiна на хлiб раптом
пiдскочила, i це так стурбувало Маланку, що вона щоночi бачила поганi сни.
Зате чим гiрше було навкруги, чим бiльше надi? хлiборобiв в'яли, тим бiльш
Андрiя опановували мрi? про фабрику. Як Маланцi дороге борошно, так
Андрi?вi снилась фабрика. Часом вiн схоплювавсь серед ночi i спросоння, з
якимсь жахом в голосi, питав Маланку:
  - Був свисток?
  - Який свисток?
  - Ну, фабрика свистала? - сердився вiн.
  - Опам'ятайся... то тобi в головi свище, по ночах товчешся...бурчала
сколошкана Маланка, позiхала, зiтхала i не могла заснути до рання.
  Андрiя жерла нетерплячка. Вiн раз у раз бiгав на ру?ни,  щось
обмiрковував, прикидав, вираховував. Потому бiгав по людях, розпитував,
пускав поголоски, i коли вони знов доходили до його, значно змiненi i
бiльш рiшучi, вiн радiв, хвалився Маланцi i вiрив. Навiть до сво?х
звичайних заробiткiв вiдносився вiн тепер злегка i не шукав ?х.
  Маланка нарiкала. Дедалi все труднiше i труднiше ставало знайти якусь
роботу. Трави погорiли, по економiях бiльш не наймали. Приступаючи до
печi, вона просто дурiла, бо не знала, що варити. Приварку не було, вiчнi
позики докучили всiм i навiть Маланцi. Найдужче серце болiло в не? за
Гафiйкою - таке молоде, ?дина дитина, i мусить голодом млiти. Якимсь чудом
вона роздобувала для не? i приносила пiд хвартухом мисочку ягiд або свiжу
паляницю. Андрiй рiдко звертав увагу на страву - голова його була
запрятана фабрикою - але часом i вiн одсовував нiзчимну юшку i починав
бурчати. Маланка чатувала на той мент. Вона вся скипала лихою радiстю i
жбурляла йому в лице всю отруту, все шумовиння свого серця.
  В однiй хатi жили два вороги, i хоч кожен з них поринав у власнi думки
i навiть тiкав од другого, проте доволi було яко?сь дрiбнички - i злiсть
тiпала обома, немов пропасниця.
  Одно iх ?днало - це згадка про те, що Гудзь радив найняти Гафiйку.
  -А ти ж що, плюнув йому межи очi? -допитувалась Маланка, а сама,
осмiхаючись, думала: чекай, чекай, ось прийде осiнь, тодi побачимо.
  - А я так розсердивсь, що мало не побив Хому! ?й-богу!-хвалився
Андрiй.-Таке вигадав!..

  * * *

  - Ти що тут робиш?
  Маланка витрiщила очi i зупинилась на порозi. На припiчку горiв трусок
i кипiло горнятко. Андрiй дививсь на вогонь, весь червоний i захоплений.
Маланка несподiвано  заскочила  його,  i  вiн  осмiхався  непевним,
придуркуватим усмiхом. Маланка приступила до печi, одсунула горнятко i
зазирнула в нього.
  - Ти рибу вариш? - поспитала вона наляканим голосом i вся пополотнiла.
  Андрiй метнувся на мiсцi, засунув знов горнятко, обкидав його жаром i
мовчки осмiхався.
  - Чу?ш, Гафiйко, вiн рибу варить!..скрикнула Маланка.
  В голосi ?? чувся такий жах, наче в горнятку щонайменше варилось
людське м'ясо.
  - Здурiв! здурiв! ?й-богу, здурiв...-кричала Маланка, бiгаючи по хатi,
як на пожежi.
  Вiдтак зупинилася перед Андрi?м, сплеснула руками i, не розтуляючи ?х,
видивилась на його здивованими, повними обурення i жаху очима.
  Вiн рибу варить! Лина, що спiймав уранцi! Такого ситого! Що важив
найменше чотири хунти! Не вiднiс у двiр, не спродав пановi! Ой, свiт
кiнча?ться! Такого ще й не було, вiдколи Андрiй рибу ловить. Вони нiколи
не з'?ли ще бiльшо? риби, яку вживають пани. За такого линка можна б узяти
зо два злоти, а вiн його зварив!
  Усе це, з плачем, викрикнула Маланка Андрi?вi в спину при булькотi
горнятка та потрiскуваннi сухого труску.
  Андрiй намагався обернути все в жарт.
  - Не скигли, стара, сiдай та попо?ж рибки. Нема м'яса, як свинина, нема
риби, як...
  I вiн однiс горнятко на стiл, та насипав в миску юшки.
  - Трiскай сам, бодай ти не видихав! Ми пухнемо з голоду, в хатi нi
кришки хлiба, а вiн рибу варить!
  Андрi?вi було нiяково; Маланка казала правду, але йому так хотiлось
риби, юшка так принадно пахла, що нiздрi його тремтiли i роздувались.
  Сопучи i надувшись, вiн засiв за рибу i плямкав губами, i сьорбав юшку
так голосно, наче хотiв заглушити жiнчине голосiння.
  А Маланка лютувала. Опрiч того, що ?? живий жаль брав за знiвеченою
рибою, вона була голодна. Вон захляла з голоду, ?й так хотiлось чогось
гарячого, смачного, незвичайного, а дух свiжо? линини лоскотав нiздрi,
спирав вiддих: ?й аж нудило од сильного бажання попо?сти. Проте вона
розумiла, що не може приступити до страви, i ще сильнiше кляла.
  - Не журись, жiнко, ось поставлять фабрику, тодi зароблю дещо...
  - Бодай ти так жив, як та фабрика буде!
  Андрiй пiдняв очi. I вони на мить зупинились i кинули далекий погляд
кудись у простору, поза стiни, поза хату - i зразу ясно стало йому, що
справдi фабрики не буде, що то дурнi надi?, що краще б вiн не варив риби,
яку можна було продати та купити хлiба. I враз риба втратила свiй смак,
охота до ?жi одлетiла геть, i йому раптом схотiлось покинути хату...
  Андрiй взяв шапку i вийшов.
  Недо?дки риби вистигали на столi, а Маланка з дочкою сидiли мовчки по
кутках та снували гiркi думи в мороцi погаслого дня. Сум стояв в хатi,
обнявшись з тишею.
  Потому вони разом встали, пiдiйшли, немов змовились, до стола i мовчки
взялись за рибу. Вони по?ли все дощенту, висмоктали кiсточки, висьорбали
юшку i, мов голоднi коти, вилизали навiть миску.

  * * *

  Андрiй збирався на пошту: почепив на плече шкiряну торбу, взяв у руки
цiпок. Коли вбiгла Маланка. На пiй лиця не було. Блiда, засапана, очi
горять i вся тремтить.
  - Iди... мiряють...
  Андрiй видивився на не?.
  Вона не могла говорити, притискала рукою серце i важко дихала. Другою
рукою, умазаною в землi, бо тiльки що полола, вона махала перед його очима
i показувала на дверi.
  - Iди ж, мIряють-бо...
  - Хто мiря?? Що?
  - Пани, ох!.. На?хали, будуть землю дiлити...
  - Яку землю? Що ти мелеш!
  - Всяку... помiж людьми... Iди доглянь, щоб нам одрiзали недалеко,
ближче од села. Бо ще приладь дiстанеш...
  - Свят, свят, свят... Опам'ятайся. Менi на пошту треба йти.
  Маланка позеленiла.
  - Ти пiдеш менi?
  Вона прискочила до його страшна, як дика кицька, з перекошеним ротом, з
пекучим поглядом, блiда як мара.
  - Ти пiдеш менi зараз! - вищала вона тонким голосом.-Тобi, може,
байдуже, дак-менi не байдуже. Ти ма?ш дитину! Ти хочеш зарiзати ??! Ти
всiх нас рiжеш. Зараз менi йди. Люди заберуть краще. Чу?ш? Ну!
  I бачачи, що вiн сто?ть нi в сих нi в тих i дивиться на не?, вона
вхопила з припiчка рубель i замiрилась на його.
  - Iди, бо тут тобi смерть буде!..
  Вона ладна була його забити, Андрiй це бачив.
  - Тю, дурна!-знизав вiн плечима: - таже бачиш - iду...Вiн сопiв, як
ковальський мiх, i ледве поспiшав за Маланкою.
  Увечерi повернулась Маланка додому весела, сливе щаслива. Вона бiгала
по хатi немов молодими ногами, а думки ?? лiтали, як бiлi голуби на сонцi.
Вона осмiхалась. Такi чуднi пани. Ходять собi по полю та й мiряють. Вона
?м в ноги: пани мо?, лебедоньки, згляньтесь на мене бiдну, одрiжте ближче,
там, де пшениця родить, а вони регочуть. Iди, кажуть, бабко, додому, ми не
те мiря?мо... А самi регочуть, бодай би вас бог мав у сво?й ласцi... Вони
думають, що як вона дурна баба, то вже нiчого не тямить... Стiйте, стiйте,
може, i в не? голова недурно на в'язах... Хiба вона не змiркувала, що вони
?? дурять. Адже скажи людям зразу, що то для них землю дiлять, то тут така
б Содома знялася, що живцем пожерли б один одного... Кожен за краще бився
б. Ну, але вони пам'ятатимуть бiдну бабу, вони ?? не скривдять... Ще коли
б Андрiй прохав, а то став як пень, бодай би...
  Не скiнчила прокльону, не могла лаятись нинi. Вона була такою доброю
сьогоднi, ?й було так весело, так жалко всiх. Лагодячи вечерю, вона навiть
приспiвувала, а трiскуче полум'я сухого ломаччя немов радiло разом iз нею.
Андрi?вi вона подала вечерю з повагою, як до господаря, що ма? власний
грунт i хазяйство, сама ж не могла ?сти, не була голодна. Все, за що б не
бралася, робила поважно, немов у церквi правила, а сама осмiхалася до
себе. На нiч змила Гафiйцi голову лугом, розчесала густим гребнем волосся,
що аж вилискувалось, сама заплела дрiбушки i кiсники. Щоб голова в доньки
була, як сонечко. Щоб дiвка була не гiрш за людськi.
  - Може б, ти новий лейбик надiв, бо старий чисто розлiзся? - питала
вона Андрiя i дiстала з скринi ?дину його святочну одежу.- Закропи душу
ягiдками, ковалиха дала.
  Андрiй давно вже бачив ?? такою ласкавою. А в не? серце розм'якло, в
нiй все спiвало. Спiвала колосом власна нива, спiвали жайворонки над нею,
спiвав пiсню серп, пiдрiзуючи стебло, лунали спiви по сiнокосах, спiвало,
врештi, серце, повне надiй. Осмiхалась доля. Не тiльки власна, але й
Гафiйчина. В ногах чулась мiць, в руках сила. Чорнi жилавi руки були наче
з залiза.
  З того дня Маланка часто бiгала на панське поле дивитись, як мiряють
пани. Вони ще блукали полями зо два днi, потому по?хали. Маланка вiчно
крутилась думкою коло то? подi?, розпитувала людей, снувала надi?.
Говорили рiжно. Але Маланка добре знала, до чого воно йдеться.
  Вона почала готуватись. Полючи на городi в багатого мужика, вона не
хотiла брати грошей, а прохала одсипати пшеничним зерном, щоб мати гарний
гатунок пшеницi. Це на насiння, на розвiд. Коли ?ла яблуко, обережно
вибирала зернятка i сушила на вiкнi. Воно здасться. Нiщо не могло зробити
?й бiльше при?мностi, як горсточка насiння, випрохана в путящо? хазяйки
або зароблена на поденному. Вона дiйшла до того, що, опинившись на чужому
городi, стежила очима, що можна б узяти на насiння, i, оглядаючись, потай
ламала кращу макiвку або зривала жовтий огiрок i ховала за пазуху. У не? в
хатi завелось багато всяких вузликiв з насiнням - великих i малих - i раз
у раз щось сушилося на вiкнах.
  - Куди ти його подiнеш? - дивувався Андрiй,- Адже у нас усього-навсього
двi грядочки.
  Вона та?мниче осмiхалась i поблажливо хитала головою.
  - Не журись... То вже моя голова в тiм...
  В недiлю вона ходила в лiс, де стояли готовi зруби, оглядала ?х,
вибирала кращий матерiал, розмiрковувала i розпитувала про цiни  в
лiсникiв.
  Вертала додому задумана, з очима, втупленими кудись у простору, гладила
Гафiйку по головi i часом осмiхалась сама до себе.
  Вона якось ходила навiть на ярмарок, а потому судили Маланку на селi:
певно, баба ма? грошi та лише та?ться з тим, бо все вешталась по ярмарку
та торгувала пiдсвинка...

  * * *

  Якось надвечiр Маланка вийшла з хати i наткнулась на Гафiйку, що стояла
притулена до одвiрка.
  - Ти що тут робиш? -поспитала вона ??, але, глянувши на Гафiйку,
Маланка так i зомлiла.
  - А що тобi таке?
  Гафiйка не одповiдала. Вона стояла зiгнута, блiда, аж чорна, i
тремтiла.
  - Що з тобою? - допитувалась Маланка i взяла Гафiйку за холоднi руки.
  Гафiйка мовчала i тiпалась, як у пропасницi. Маланка завела ?? до хати
i кинулась свiтити свiтло. Блiде свiтло ще чорнiшi тiнi поклало на ??
бiлому виду, широко оодкритi жахом очi заблищали, як склянi. Маланка
зовсiм перелякалась. Посадила Гафiйку на пiл i почала тремтячими руками
обмацувати ?? лице, голову.
  - Що тобi? Налякалася? Болить що?
  Одповiдi не було. Тiльки пiд руками в Маланки тiпалось холодне тiло.
  Маланка почала гукати Андрiя. Та Андрiя десь не було.
  Маланцi заходило в голову, що сталося з Гафiйкою? Наврочив хто?
Налякав? Пiдвiяло? Куди вона ходила? де була? Що ж це, господи, подiялось
з дiвчиною! Коли б хоч сказала, коли б промовила, а то мовчить, як
нежива...
  Склянi очi i чорний, схудлий зразу вид лякав Маланку, i вона почала
сама труситись над Гафiйкою, хрестячи ?? всю дрiбними хрестами.
  На щастя, надходив Андрiй. Вiн був веселий, чи напiдпитку, бо говорив
голосно i зворушено.
  - Ну, так i ?... я ще тодi казав... На?хали i забрали...
  Маланка зашипiла на його.
  - Де ти волочишся?
  - Де ж? На вулицi. Дивився, як вели Марка Гущу... на?хали й забрали.
Догрався. Я б такого, пане добродзею, за шию та на галузку. Коротка
справа...
  З полу почувся стогiн.
  - Цить! - накинулась на Андрiя Маланка: - бачиш, заслабла... Бiжи зараз
по Мар'яну... може, одшепче, пiдкурить чи переполох викача?... не знати,
що ?й таке. Ну, бiжи ж швидше...
  Андрiй подавсь до шептухи.
  Мар'яна, мабуть, помогла, бо за два днi Гафiйка пiдвелась. Худа, жовта,
аж чорна, немов удовиця, сумна i мовчазна. Вона все тiкала з хати, щоб не
бути вкупi з старими. Найбiльше уникала батька, немов боялась його. На
самотi плакала. I думала, думала, аж ?й тiсно ставало од думок...

  * * *

  Не все горе, бували й радощi.
  Пiсля довгого лiтнього дня, коли сонце сiда?, а розпечена земля поволi
скида? з себе золотi шати, коли на блiде, втомлене днем небо з'являються
крадькома несмiливi зорi, в останньому промiннi сонця справля? грища
мушва, а дивно м'яке, злоторожеве повiтря прийма? оддаль бузковi тони i
робить простори ще ширшими i ще глибшими, - Маланка з Гафiйкою волочать
курною дорогою утому тiла й при?мне почуття скiнченого дня. Вони несуть
додому спечене, як i земля, тiло, а в складках одежi пахощi стиглого
колоса. Не розмовляють. Йдуть мовчки, помахують серпами. Розiгнута врештi
спина, пущена вiльно рука, ще злегка тремтяча од цiлоденного напруження,
дотик мокро? сорочки, холодно? од вечiрньо? вогкостi, м'який пил пiд
ногами замiсть стернi здаються тепер щастям. А вдома чека? спочинок i сон,
короткий, як лiтня нiч, але солодкий, як холодний лист до рани. Коли б
швидше додому... не вечеряти, не сидiти, не розмовляти, а впасти на лаву,
як камiнь в воду; i вмить склепити очi.
  Сонна, напiвпритомна, Маланка розклада? в печi вогонь i приставля?
окрiп, щоб зготувати Андрi?вi вечерю. Вогонь пала? i гуготить, а вона
заплющу? очi, хита?ться, i ?й зда?ться, що то шумить колосом нива i серп
черка? по стеблу. Ой, як душно, як сонце пражить. Ба нi, таж то вогонь
пече, бо близько стала. Ось вона нажала снiп i крутить перевесло... так
болить спина, трудно зiгнутись. Ага: то вона тiсто мiсить на галушки. Жни,
Гафiйко, жни... трудно, серце, заробити, за дванадцятий снiп жавши, а
треба... Що, пучку врiзала, сичиш з болю?.. Ай, нi, таж то окрiп збiга?...
  Сьорба? юшку Андрiй... зда?ться, говорить щось... у хатi чи надворi?..
  - Чом не вечеря?ш?
  - Га?
  - Вечеряти йди...
  - Вечеряй сам... я потому.
  Ложки треба по... а-а-а!.. помити. Такi ноги важкi, мов у чоботях... а
голова ж... голова, ледве на в'язах здержиш...
  Ну, врештi... На призьбi краще. Ти спиш, Гафiйко?.. Подушку взяла б...
ну, спи й так, дитино, коли заснула. Ой, кiсточки ж мо?, кiсточки болючi.
Ой, мо? рученьки, нiженьки мо?... Iже ?си на небеси... Хлiб  наш
насущний... А-а-а!.. зорi дивляться з неба. Жаби крякають до сну. Блакитна
баня спуска?ться все нижче i нижче... наляга? на тiло, гнiтить повiки...
Так солодко, спокiйно... Не встав би й на суд страшний, не звiвся б i до
долi... А небо все нижче та й нижче... пестить, обiйма?... зорi лоскочуть,
немов цiлують. Душа розпустилась в блакитi, тiло прилипло до призьби i
тане, як вiск на вогнi. Нема нiчого... небуття... повне небуття!,.
  Хiба ж не радощi!

  * * *

  Допiру по жнивах показалося, що зима буде голодна. Посуха та й посуха.
Жита запалило, хлiб уродивсь рiдкий та безсилий. Смiх i горе було дивитись
на те, що зажали Мяланка з Гафiйкою, а настреляних Андрi?м качок та зайцiв
пани по?ли. Ще труднiше заробити буде се? зими, нiж торiк, а тi, що мiряли
землю, як щезли, так i слiд ?х пропав. Анi чутки. Андрiй теж мовчить щось
про фабрику.
  По селу йшли розмови про Гудзя. Оповiдали, що вiн у гнiву забив ломакою
вола. Ударив попiд вухо i розколов голову. За те пан прогнав його з двору,
i тепер Гудзь вешта?ться без служби, пропива? останню одежу та хвалиться,
що й пановi таке буде, як воловi. Колись вiн заскочив i до Андрiя.
  - Ловиш рибку, "пане добродзею"? - привiтав вiн його з п'яним
смiхом.Лови, лови, може, нею подавляться тi, що ?дять ??. Фабрикант! Вiн
дума?, що для нього фабрику збудують. Аякже, чорта пухлого дочека?шся!.
Сови га ворони там житимуть, поки не завалиться iк лихiй матерi. Кажи -
найма?ш Гафiйку? Нi? Волi?ш з голоду згинути, як руда миша зимою? Ну,
здихай, враг тебе бери з усiм кодлом, хiба менi що? Знайдемо й другу!..
  Вiн розсердився, гримнув дверима i вийшов з хати, але за хвилину знов
просунув у дверi червоне й завзяте обличчя.
  - Гей ви, фабриканти! Пам'ятай одно з другим, що ще прийде коза до воза
та скаже ме... Але Гудзь дасть дулю,о!..
  Андрiй не витримав.
  - Ах ти, п'янюго, котолупе якийсь, а тобi яке дiло до мене!..-кинувся
вiн до дверей, та Маланка не пустила.
  - Облиш!..- завищала вона пронизуватим голосом i засвiтила до нього
зеленими, повними злорадо? втiхи, очима.- Не займай, скалiчить. Тодi як на
фабрику ходитимеш?
  - На фабрику?
  - Атож...
  - На фабрику, кажеш?
  - Таже чув... збудують для тебе...
  Вона цiдила слова, немов отруту. Андрiя душила злiсть.
  - Свербиш, болячко? Сверби, сверби, поки не почухаю. Краще кажи -
засiяла лани сво?? Багато тобi намiряли? Де ж тi пани, що ти ?м руки
лизала?..
  -А де ж? фабрику тобi будують...
  - Ти знов сво??
  Андрiй побив Маланку. Вона лежала на лавi i голосно стогнала, а вiн
блукав по оголених сiрих ланах, байдужне, без цiлi, аби далi вiд дому.
  Гафiйка плакала. Вона краще пiшла б у найми.

  * * *

  На покрову повернув Прокiп. Йшла чутка, що йому не пощастило. Зразу не
мiг найнятися, бо народу найшло бiльше, нiж треба, i цiни впали; вiдтак
заслаб у Каховцi i пролежав мiсяць, далi подавсь у Таврiю, а звiдти
опинився аж у Чорноморi?. Повернувся обiдраний, слабий i без грошей.
Маланка не дужа няла вiри тому. Чого люди не сплещуть. I вона потай от
сво?х побiгла, немов за дiлом, до Кандзюбихи. Показалося - правда. Прокiп
блiдий, аж зчорнiлий, од вiтру валиться та все вилежу?ться, а стара
Кандзюбиха мало не плаче, розказуючи, як ледве-ледве очистила сина од
нужi. Куди вже йому женитися - була думка заробить хоч на весiлля, а
тимчасом такий рiк випав, що й хлiба нестане...
  Сумна повернула додому Маланка й нiкому не похвалилась, що бачила й
чула. Нехай вже воно присохне на нiй, як на собацi.

  * * *

  Чим ближче було до пилипiвки, тим бiльше Маланка втрачала спокiй. Не
давала спокою й Гафiйцi. Дух охайностi, чепурiння - опанував ?? цiлком - i
вона вклась по цiлих днях: двiчi побiлила хату знадвору i всерединi, щодня
пiдмазувала комин та пiдводила червоним гле?м припiчок...
  Гафiйка мусила нарiзати з паперу нових козакIв та квiток i облiпити
ними стiни од божника аж до дверей. Крила голубкiв, що гойдались перед
образами на нитцi, замiненi були новими, ще бiльш яскравими, а на те, щоб
набути шматок шпалеру з червоними рожами пiд образи - пiшли усi яйця, якi
збирались одно до одного.
  - Чого ходиш чорна! - гримала Маланка на Гафiйку i змушувала ?? мало не
щодня мiняти сорочку, сама чесала ?? голову i вплiтала в коси новi
кiсники. Осiннiми вечорами вона рано свiтила свiтло, чепурилась, немов у
свято i, сидячи у сво?й охайнiй хатинцi, часто поглядала на дверi,
тривожно прислухаючись до гавкання собак, i хвилювалась, немов на щось
чекала.
  Часто удень, покинувши роботу, вона висувала з кутка Гафiйчину скриню i
переглядала ?? убоге шуплаття, розгортала вишиванi рушники i переводила
задуманий погляд на дочку. Вiдтак поправляла на нiй намисто, обсмикувала
сорочку, укладала складки спiдницi i жалiбно похитувала головою, змигнувши
крадькома сльози.
  Але чого вона не могла байдуже чути - так се бубна. Як тiльки з
далекого кута села, пiд хмарним осiннiм небом, розлягалось його глухе
дудiння, вона вискакувала надвiр, прислухалась, намагалась вгадати, в
чийому дворi справляють весiлля, i виявляла таку цiкавiсть до того, хто
кого посватав, немов сама мала надiю незабаром вiддатись. Вона жила у
вiчному напруженнi, ?? рухи зробились жвавими, нервовими, а малi чорнi очi
неспокiйно поблискували.
  А бубон грав. Починаючи з середини тижня, ходили по вулицях молодi з
розпущеними косами i падали в ноги, прохаючи на весiлля, або мiсила болото
весiльна перезва, сповняючи холодне повiтря пiснями. Маланка в однiй
сорочцi вискакувала на порiг хати, пiдпирала голову долонею i жадiбно
стежила оком за весiльною процесi?ю, мерзла i не помiчала того. Вона
несказанно дратувалась.
  Кожен засватаний парубок, кожна дiвчина, що подала рушники, втрачали
раптом в ?? очах цiну, не вартi були доброго слова.
  -Посватав! узяв добро! - шипiла вона з кривим усмiхом.Буде годувати
чужi дiти й жiнку-нетiпаху. Хiба нiхто не зна?, що вона й хлiба спекти не
годна, ?й тiльки до хлопцiв iржати, немов кобилi.
  - Зав'язала собi свiт за тим ледащом... Рябий, гугнявий та ще й злодiй:
украв торiк лантух жита з току.
  Зате, стрiчаючись з жiнками, що мали дорослих синiв, вона ставала
солодкою i хвалилась дочкою: слава тобi, господи, таке воно в не?
роботяще, таке добре, покiрливе, немов телятко...
  Час тягся.
  Вечiр за вечором просиджували вони з ГафIйкою у прибранiй, як на
великдень, хатi, в чистiй одежi, немов чекали дорогого гостя, що от-от не
видко як затупа? перед хатою, сколошка? собак i вiдхилить дверi. У Маланки
захована навiть була в комiрчинi, пiд старим манаттям, пляшка горiлки, про
яку опрiч не? нiхто не знав.
  А навкруги лунали музики, дуднiли бубни i полошили нiчну тишу п'янi
пiснi. Нiхто не з'являвся. Кривi стiни халупки, вип'явши боки, моргали по
кутках зморшками-тiнями, паперовi козаки, узявшись в боки, стояли вряд i
мовчки дивились на тьмяне свiтло лампки, а чепурнi голубки крутились перед
образами, пересуваючи довгi тiнi крил по низькiй стелi.
  Нудна тривога, мов дерево з насiння, росла в Ма ланчинiй душi. Невже не
прийдуть? Невже нiхто не посвата?? Вона перебирала в пам'ятi усiх парубкiв
села - i багатих, i середнiх, i навiть бiдних, хоч довше зупинялась на
багатих. Мiркувала, прикидала i все сподiвалася. Часом вона думала, що
Гафiйка сама винна.
  - Гей ти, вайло! - гукала вона на не?, коли Гафiйцi ненароком вилiтало
з рук веретено, або коли вона зачiпляла що по дорозi.- Яка з тебе хазяйка
буде, що нi ступити, нi зробити до ладу не годна? Кара божа, не дiвка, -
сердилась вона знову: - ти як голову вичесала? Хто тебе вiзьме таку
нечупару?.. Чого мовчиш? Говорити не вмi?ш? Побачите... вона й долю свою
промовчить... Усе не так, як людськi дiти...
  Але, помiтивши сльози в Гафiйчиних очах, вона замовкала, жаль сповняв
?? серце i вилiтав довгим зiтханням. Вона вже знала, яка доля чигала на ??
дитину. Доведеться ?й топтати материну стежку... Ой, доведеться...
  З пониклою, обваженою гiркими думами головою вона прислухалася до
останнiх звукiв затихаючо? в селi весiльно? музики, з якими гинули ??
останнi надI?, останнi сподiвання...

  * * *

  Iдуть дощi. Холоднi осiннi тумани клубочаться угорi i спускають на
землю мокрi коси. Пливе у сiрi безвiстi нудьга, пливе безнадiя, i стиха
хлипа? сум. Плачуть голi дерева, плачуть солом'янi стрiхи, вмива?ться
сльозами убога земля i не зна?, коли осмiхнеться. Сiрi днi змiняють темнi?
ночi. Де небо? Де сонце? Мiрiади дрiбних крапель, мов вмерлi надi?, що
знялись занадто високо, спадають додолу i пливуть, змiшанi з землею,
брудними потоками. Нема простору, нема розваги. Чорнi думи, горе серця,
крутяться тут, над головою, висять хмарами, котяться туманом, i чу?ш коло
себе тихе ридання, немов над вмерлим...
  Маленьке, сiре, заплакане вiконце. Крiзь його видко обом - i Андрi?вi i
Маланцi, як брудною, розгрузлою дорогою йдуть заробiтчани, йдуть та йдуть
чорнi, похиленi, мокрi, нещаснi, немов калiки-журавлI, що вiдбились од
свого ключа, немов осiннiй дощ. Йдуть i зникають у сiрiй безвiстi...
  Тьмяно в халупцi. Цiдять морок маленькi вiкна, хмуряться вогкi кутки,
гнiтить низька стеля, i плаче зажурене серце. З цим безконечним рухом, з
цим безупинним спаданням дрiбних крапель пливуть i згадки. Як краплi сi -
упали й загинули в болотi днi життя, молодi сили, молодi надi?. Все пiшло
на других, на сильнiших, на щасливiших, немов так i треба.
  Немов так i треба...
  А дощ iде... Горбатими тiнями у хатнiм присмерку, сидять старi, немов
рiшають загадане Гудзем завдання: - чи прийде коза до воза? А мабуть,
прийде...  ЧАСТИНА ДРУГА

  Снiги впали великi, i Андрiй радо прокида? од порога до ворiт стежку.
Воно усе ж робота, та й не мусить чоловiк вiчно стирчати в хатi, де
свiтить порожнiм оком голод та нужда товчеться по вогких кутках. Бо то,
пане добродзею, приходять останнi часи: i рад би щось заробити, та нема
де. Не зна?ш, як перебути зиму. Маланка чорна, зсохлась уся на шабатурку,
тiльки оком пече та колить, та бухика по хатi, аж шибки деренчать.
Весiльну пам'ятку ма?ш, Маласю. Аякже... Як брав панич Льольо, той, з
сусiдньо? економi?, в нашого дiдича дочку, стара наче здурiла: чим стрiну,
як будуть од вiнця ?хать - ячмiнним хлiбом? Вона в них служила, на ?? очах
i панич вирiс... Бiгала по селу, змокла, на качан змерзла, поки не
випрохала десь паляницi. Либонь в ковалихи. Правда, дав панич Льольо два
злоти та один бабi Мар'янi оддала, бо як схопила колька, то мало душа не
втiкла з тiла. А тепер ма?ш - бухикай, серце... панську ласку викидай з
грудей...
  Андрiй розiгнув спину i застромив лопату. Вiн загрiвся, димiв парою,
неначе комин, вуси i брови стали в нього молочнi.
  Село було засипане снiгом до половини, низенькi хати осiли пiд синьою
банею неба, немов баби в намiтках на колiна стали у церквi; за коливоротом
по полi око м'яко бiгло снiгами аж до крайнеба i не мало на чому
спинитись.
  Андрiй взявсь за лопату i знов зловив загублену думку.
  Бо вiн собi так поклада?: як пiде чоловiковi з якого дня, то так воно
вже i йдеться... Стара каже, що знала, а вiн не сподiвався навiть. Де-де!
Щоб син хазяйськiй та взяв убогу? Щоб ПрокIп засватав Гафiйку? Ну, що ж,
таки було. Рiздво iз хати, а старости в хату, та нiчого з того не вийшло.
Затялась дiвка i анi руш. Йому нiчого, а МаланцI горе велике. Не спала, а
снилось за хазяйським сином бачити дочку, поле орати, в городi садити...
Ха-ха! оближи губки, Маласю... Дiвка не хоче. Гляди, чи не Марко в головi
в не?. Може, вже й кiсточки його згнили, може, помер десь у тюрмi. Була
дiвка як огiрочок, а стала немов черниця. Схудла, мовчить i до батька жаль
ма?. А вiн чим винен? Хiба вiн завдав Гущу в тюрму? Бо що, пане добродзею,
бунтар, то таки правда, знали, що з ним зробити...
  Хе, от вже й втомився. Геть чисто захляв на зиму, захарчувався. Ще
лiтом нiчого: бурячок там, цибулька, рибки наловиш...
  Ну, Прокiп не мав чого ждати. Iншу засватав. .Аякже... Маланка аж
плакала з злос...
  - Га! Фабрикант! Бач, як стара?ться, щоб жiнка нiжок не замочила,
болячка б... Здоров!
  - Ху!.. Бодай вас, Хомо, як налякали... Дай, боже... взна?те, тепер
такий полохливий, що й тiнi сво?? боюся.
  -Хiба в тебе душа? От заячий дух....
  Хома видимо глузу?. В зморшках старого безвусого-виду глибоко залягла
злiсть.
  Андрiй звик вже до того. Вiн зна?, що вiдколи пан прогнав Гудзя, злиднi
ще гiрше його обсiли, а проте каже:
  - Добре вам, Хомо, що ви самi, а у мене три пельки в хатi.
  - Ха-ха... Менi? А, добре, бодай йому так легко здихати, як менi
жити...Став пиво, скажу новину.
  - Де-де? Я вже забув, яке воно на смак... Про фабрику? Ет, багато вже
говорили...
  - Не вiриш? Панич Льольо ставить гуральню.
  - Та ну?
  - Не ну, а справдi. З старо? сахаркi зроблять гуральню, ще й дiм для
себе збуду? Льольо, щоб вiн тобi луснув на радiсть.
  - Та що ви кажете? Звiдки?
  - Не вiрить, чортове зiлля...Кидай лопату, ходiм.
  - Куди?
  - Не питай, а ходiм.
  Андрiй крутив лопату в руках i неймовiрно дивився да Гудзя. Врештi
встромив лопату в снiг i опинивсь за ворiтьми.
  - Нащо лопату покинув, ще хтось потягне, ти! - почув вiн голос
Маланчин, але навiть не озирнувся.
  Брiв у снiг, поспiшав за Хомою. Хома ставив ноги рiшуче, злiсно, як
говорив, а снiг розкидав, наче коняка. Андрiй голосно сапав, його очi
бiгли кудись наперед, назустрiч мурованим стiнам, що, здавалось, уже
тремтiли вiд живого робочого руху, уже бухали з коминiв димом.
  "На сей раз Хома не дурить", калатало серце в Андрiя.
  Iшли безлюдним селом, засипаним снiгом, мов глухим лiсом, який швидше
хотiлось минути, щоб побачить простори.
  Коли ж нарештi ка горбку перед ними зачорнiли ру?ни сахарнi, Андрiй
виразно на мить побачив дими, почув знайомий гомiн. Правда, дими враз
щезли, зате бiля сахарнi ро?лась купа людей i чорнiли пiдводи.
  - Куди бiжиш? Постигнеш...
  Андрiй одмахнувся рукою. Ет, що там тепер Хома... Вiн бачив уже валку
саней з колодами, брусами, повнi лубки червоно? цегли, немов миски ягiд,
волохатих коней, закутаних у власну пару, зiгнутi спини, пiднятi пуги...
Ньо... Вйо! Соб-соб!..
  На подвiр'? стояв прикажчик i серед крикiв та зойку приймав матерiал.
  Андрiй бiгав од саней до саней, обмацував дерево, стукав по цеглi,
заглядав кожному в очi, немов питався, чи правда? Перед прикажчиком зняв
шапку i довго мовчки стояв.
  Пiдiйшов до Хоми i осмiхнувся.
  - Буде?
  - А буде...
  - Гуральня?
  - Таже казав.
  Споловiлi, зеленкуватi очi Андрiя блищали, як лiд, що тане на сонцi.
Вони пестили чорнi, задимленi стiнi сахарнi, круглi жовтi колоди на бiлiм
снiгу, смiялись до стосiв цегли, до прикажчиково? бороди, сиво? од морозу.
Тепер, пане добродзею, вже пустять пару... Не буде чоловiк з голоду
гинуть, аякже... - прийде термiн - бери готовi грошi. Так, так, Маласю, от
тобi й "фабрикант"...
  - Що, Хомо, буде? А бач, а бач...
  Але на Андрiя шипiли з Хоминих очей зеленi гадючки.
  - Чого радi?ш? Гада?ш, вони горiлку гнать будуть? Кров з тебе
гнатимуть, а не горiлку. Хлiба схотiв? А горба не заробиш? Гляди! Кому
черево наростi аж вище носа, а тобi жили тягтиме, пропади воно прахом...
  - Чекайте, Хомо...
  - ...бодай би взялось вогнем та розвiялось попелом разом з людською
кривдою...
  - Чекайте ж бо, Хомо...
  - Чого чекати? Вiн дума - гуральня. Домовинi тобi готують - чотири
дошки та яму. Та й вже.
  - А, якi ж бо ви, Хомо...
  Але Гудзя годi було спинити. Вiн гнав, наче з горба
  - От взяв би - р-раз, р-раз, розвалив би к бIсовiй мамi, зрiвняв би з
землею, щоб i пам'ять пропала на вiки вiшнi...
  Хома махав руками i тупав ногою. Кожна зморшка на безвусому видi
скакала у нього, i видко було, як пiд старою свиткою корчилось тiло, наче
пружина.
  Андрiй з ляком дивився на Гудзя. Вiн навiть язикI забув у ротi.
  Що се з Хомою? I що вiн каже? Треба ж iз чогось жити... Хiба краще
отим, що крутяться на латочцi поля i не зберуть, бува?, навiть насiння?
Або тому, що закопа? силу у панськi лани, а прийде слабiсть, калiцтво чи
старiсть, то здохне, як пес пiд плотом? I що-бо вiн каже, господи боже!
  Але Хома помалу одходив. Злiсть i прокльони розсипались раптом в
хриплий, застуджений смiх...
  - Ха-ха! Ну, ставиш пиво? Твiй могорич. Гайда до Менделя.
  Андрiй осмiхнувсь винувато. Чому б не поставить? Ой як би охоче вiн сам
напився на радощах пива, та...
  - Вiрите, Хомо...
  - Ну, ну... не ма?ш? Чорт iз тобою... теж "фабрикант"! Я йду...
  Андрiй дивився у спину Хомi, але перше, нiж зникла похила фiгура,
затихло шипiння зелених гадючок, погасли пекучi слова i одно тiльки
дзвенiло в Андрi?вих грудях - гуральня!
  Вiн хотiв ще раз почути те слово. Стояв перед прикажчиком i м'яв шапку
в руках.
  - Гуральня буде?
  -Гуральня.
  От. Тепер вже напевно. Вiн почув гордiсть, самоповагу, наче не панич
Льольо, а сам вiн оживить мертвi стiни сахарнi, пустить в рух колеса, паси
машини i людську силу.
  Село, хлiбороби, земля...
  Яке все бiдне, злиденне...
  Кроти! Залiзли на зиму у бiлi нори, а прийде весна, почнуть мучити
землю, рiзати груди. Дай, земле, покорму! А земля стогне, пiсна, безсила,
подерта на латочки. I замiсть покорму да? свою кров. Не хлiб, а кукiль
родить, будяки, хопту. Годуйся!..
  А тимчасом голодний зроста?, множиться, корчиться, як гадюка, порубана
на шматочки.
  Намножилось вас. Хоч би милосердний господь порiдив вас вiйною, або
мором яким. Може б, легше було на свiтi...
  Ну, а йому що? Вiн не ма? землi. Гуральня дасть йому хлiб... Хома каже
дурницi.
  I ти, Маласю, дурно смiялась. Казав Андрiй Волик - буде гуральня - i
буде...

  * * *

  Гафiйка увiйшла в хату i притулила до печi замерлi руки.
  - Забула, що пiч холодна,-винувато посмiхнулась вона.
  Маланка обернула до не? червонi очi.
  - 3 ким розмовляла у сiнях?
  - Прокiп приходив.
  Прокiп! З того часу, як вiн оженився, Маланка не могла чути його
наймення.
  - Чого йому треба?
  - До мене приходив.
  - До тебе? Чого?
  - Книжки приносив.
  - Нехай носить жiнцi сво?й, а не тобi...
  ?й хотiлось вразить поглядом дочку, але не вдалось. Набiгла сльоза,
загризла, довелось кулаками закритi очi.
  Тепер Маланчинi очi вже самi плачуть. За осiнь та зиму стiльки вилляли
слiз, що уже звикли. Бо настав холод, сльота та негода не тiльки в
природi, а в серцi. Облетiли надi?, розметались безслiдно, i там тепер
голо, як в лiсi. Снiги тепер в серцi i вовки виють. Господь не схотiв
показать свою правду: як була панська земля, так i лишилась панська. Дурно
Маланка збирала насiння, дурно плекала надi?. Вузлики з зерном так довго
висiли пiд образами в хатi, аж намулили очi. Нарештi зняла та винесла в
хижу. Годi себе дурити. "Нащо знiма?ш? Настане весна - лани засi?ш". Це
Андрiй так впiк у живе.
  Сухi губи в Маланки стиснулись од болю на саму згадку.
  ?х тро? - а всiм судилась однакова доля. Холод i голод, i безнадiя.
Днями сидiли в нетопленiй хатi i не варили страви. Свiтили ненависним
оком, кусались кривавим словом. Як звiрi. Щоб не замерзнуть, Андрiй нишком
по ночах рубав по шляху верби, або розбира стрiху в сусiднiх порожнiх
будинках. Якби не совiсть - крав би. Потому залiзла колька у груди,
вчепився кашель. Печiнки вивертало, по ночах нiхто спати не мiг. Навкруги
порожньо, сумно. Гафiйка ходить, немов черниця. Мовчить, нiчого не каже.
Хiба Маланка i так не зна??
  - Бач, книжки носить... Якби пiшла за нього, читала б разом.
  - Облиште, мамо.
  - На кого чека?ш? На Гущу? Бачиш, бiда. Батько небагато заробить, я
немiчна, зчорнiла од працi - та що iз того? А Прокiп...
  Ах, як се нудно, як нудно все одно чути
  - Ви не журiться, мамо. Я пiду в найми.
  Маланка прикусила язика.
  - До двору наймуся. Або до Пiдпари, вiн, кажуть, шука? дiвки.
  Очi в Маланки стали наляканi, круглi. Щось промайнуло на мить перед
ними, давн?, напiвзабуте. Вона пiдняла руки, наче хотiла його одiгнати.
  - Мовчи вже краще.
  - ?й-богу...
  Тодi Маланка раптом розм'якла. Що там журитись, коли все йде на краще.
От перебудуть зиму, весна не за горами. Андрiй напевне найметься до пана,
почнуть люди городи копати, пiдуть заробiтки.
  Голос Маланчин ставав теплiшим, немов нагрiвався од сонця, що тихо
сiдало перед самою хатою. Золотий обрiй зробив з вiкон вiвтар, комин
червонiв жаром, неначе в печi палало, слова стелились лагiдно, як останн?
промiння, i гасли поволi в вечiрнiх тiнях. До Гафiйки лиш часом долiтали
окремi слова. Той лагiдний тон будив у не? згадки, навiвав думи.
  "Коли б знала - куди, пiшла б пiшки до нього. Нехай би не думав, що
одцуралась. Сказала б: я не забула, Марку, тво?? науки: ти кинув слово, а
з нього вродилось десять... Тебе зачинили за грати, а тво? слово ходить по
свiту"...
  ...настануть жнива, будемо жати, заробимо хлiба, а восени...
  "Хто любить вiрно, той хтiв би весь свiт засiять милого словом...
Знущаються з тебе, а я хiба мало прийняла муки? Гляди, яка стала. Щодня
тобою журюся, щодня думка круг тебе в'?ться"...
  ...Таки посвата? хтось... ще твоя доля за дверима у бога...
  "Чекаю на тебе i виглядаю. Як не за тобою, то нi за ким. Одна в мене
потiха, що розмовляю з тобою, хоч ти й не чу?ш"...
  Вiкно поволi гасло.
  Земля повечеряла сонцем i облягалась на нiч. Блакитнi тiнi розкривали
свою глибiнь i приймали, як в м'яке ложе, Гафiйчинi думи, сподiвання
Маланки...

  * * *

  Маланка не хотiла вiрить. Ат, знов наплiв Гудзь. Андрiй аж мiнився, так
сердивсь. Гудзь, Гудзь... Вiн бачив на власнi очi. Не сам Хома, прикажчик
казав. Вуси ще бiлiшими стали на червонiм виду, i очi лiзли наверх.
Маланка низала плечима, але вдягла кожушанку i побiгла до двору. Тепер це
вже ?? справа. Панич Льольо мусить найняти Андрiя, вона ж в них служила,
вона робила на них. Маланка довго кашляла в кухнi, поки нарештi вийшов
панич. Ну, панич як панич, пожартував трохи з старо?, але Андрiя найняв.
До прикажчика в помiч.
  Се була велика радiсть. Тепер вже щодня палав у печi веселий вогонь,
смачно пахло борщем або галушками, i коли Андрiй смерком вертався до хати,
свiжий од вiтру, з духом морозу у всiх складках одежi, Маланка старалась
догодити йому, i повага хазяйки була у всiх ?? рухах.
  По вечерi Андрiй присувався до печi i виймав люльку. Червоний жар
клiпав до нього синявим оком, моргав, стрiляв зiрками i загортався нарештi
на нiч в кожух сiрого попелу. Гафiйка гримiла ложками, хлюпала лiтеплом, а
Маланка, заклавши руки, побожне слухала оповiдання про те, скiльки
привезено цегли, яке й чому забраковано дерево, що прикажчик нiчого не
розумi? i коли б не Андрiй, не було б дiла.
  З весною, коли розпочались справжнi роботи, розмови ставали бiльш
рiзнобарвнi i розростались. Андрiй був як у гарячцi. Йому здавалось, що
все йде дуже помалу, що будуванню кiнця не буде. Се була його гуральня, се
вiн ставив ??, i навiть Маланка, заметившись його настро?м, часто бiгала
дивитись, як посувалась робота. Вона навiть забула сво? мрi? про землю i
жила з Андрi?м одним життям.
  Нарештi одного дня, так щось по зелених святках, високий комин гуральнi
дихнув клубами диму, i з колишнiх ру?н сахарнi розлiгся понад селом
свисток.
  Андрiй зiрвався з мiсця. Вiн нахилився вперед, витягнув шию i ловив
вухом той клик машини довго, уважно, наче боявся пропустити з нього хоч
одну мить. Потому обернувся до жiнки, весь сяючий, з впрiлим одразу чолом:
  - Чу?ш, Маланко?
  Маланка чула.
  - Се тобi не земля, що буцiм мають дiлити... Се тобi, пане добродзею,
не жарт, а гуральня...
  Маланка зiтхнула. Вона тiльки глянула на сво? чорнi та сухi руки, що
просили iншо? працi, i почула, як ?? мрi? впали глибоко, аж на дно серця.
  Того ж таки вечора Андрiй пiшов на нiчну змiну.

  * * *

  Хоч од м'ясниць, як оженився Прокiп, небагато часу минуло, але Гафiйцi
здавалось, що Прокiп вирiс i навiть постарiв. Вiн стояв перед нею i
говорив, а вона оглядала його широкi плечi, спокiйне лице, на якому
несподiвано якось виросла борода i осiла чоловiча повага. ?й здавалось, що
його сiрi, трохи холоднi очi дивились не так на не?, а всередину, в себе,
i через те слова були мiцнi та повнi, наче добре зерно. Вона теж чула, що
багачi сердитi на нього.
  - Найбiльше люту? на мене Пiдпара. В недiлю кричав на сходi: таких, як
Кандзюба, в Сибiр. Завiв газети, книжки голотi чита?, бунту? народ.
Бомажки, розкида?. А сам, як стрiне, зараз пита?: а що там чувати? Що про
вiйну нового пишуть? Мати теж дорiкають: свiтите свiтло, а воно дороге.
  - Ну, а Марiя?
  Прокiп зирнув на не? допитливим оком. Гафiйка стояла мiцна, запалена
сонцем, з тонким пушком на руках i ногах, мов золота бджiлка. Спустила очi
додолу i уважно ловила мiж два пальцi ноги якесь стебло.
  - Марiя? Що ж, молодиця, як молодиця... ?й аби люди, аби послухать та
свого докинуть. Не так склалось, як думав. Менi б товариша треба, та ти не
схотiла.
  Стебло не давалось, тiкало з-пiд пальцiв.
  - Облиш, Прокопе, годi.
  - Та я нiчого. Не кличеш жалю, сам часом прийде до тебе. Все
сподiва?шся Гущi?
  Гафiйка пiдняла на Прокопа очi.
  - Се? ночi Марко менi снився.
  - Ага! Я i забув. Дядько Панас стрiв мене вранцi: прийду до вас, каже,
послухать, про що там мудрi радять...
  - Сниться менi, тiльки я нiби скiнчила розносить листочки i вже
останнiй виймаю, щоб застромити Петровi в повiтку - хтось мене ляп по
руцi. Я так i захолола уся. Дивлюсь - Марко. Такий сердитий. "Я, каже,
сиджу за вас у тюрмi, а ти так слова мо? сi?ш? Покажи руки". А менi
соромно - страх, що руки порожнi, очей звести не смiю, не смiю показать
йому руки. I хочеться похвалитись i не добуду голосу з грудей. Чу?ш,
Прокопе, коли нових даси? У мене бiльше нема.
  - Нема i в мене. Пiду на тижнi в город, то принесу. А ти заходь.
  ПрокIп обiймав оком Гафiйку. Туга, здорова, чиста - вона свiтилась на
сонцi, як добра рiлля, як повний колос, а очi мала глибокi та темнi, як
колодязне дно.
  Тi очi його чарували. Прокiп зiтхнув.
  Але - зiтхай, не зiтхай - iнакше не буде. Вiн хтIв принаймнi словом
полегшити свою душу, як хмара чу? потребу вилить свою вагу, i говорив. Бо
що сво? болi - пусте. Свiтове горе велике. Вiн надивився на нього. I вдома
i по свiтах. Скрiзь бiднi сподом, багатi зверху. Долиною сльози, верхами
глум. У поросi люди, як той шпориш придорожнiй, затолоченi сильним,
багатим. I нiкому крикнуть: зведись, народе, простягни руку по свою
правду. Як сам не вiзьмеш, нiхто не дасть. Не народився, видко, ще той,
кого почують. Треба мати великий голос. А що ми можемо? I де наш голос?
Тiльки пошепки скажеш: вставай, Iване, обмий лице. Зведися, Петре, нас
бiльше буде. Коли б спромога хоч це зробити, кiлькох збудити, а тi вже
iнших. Запеклась кривда у кожного в серцi - торкнись до болячки - i
запече.
  Щось було тихе, покiрне в тих скаргах, наче рiчка журливо дзвенiла по
дрiбних камiнцях.
  Нi, Марко не такий. Вiн як бурчак рвав би камiння, рив береги, з
корiнням вивертав би дерева. Його слухали б всi.

  * * *

  Тепер для Маланки настали кращi часи. Андрiй буй при роботi i хоч не
весь заробiток приносив додому, а все ж голоднi вони не сидiли. З Андрi?м
вона рiдко й стрiчалась, бо вiн ходив лиш на нiчну змiну, а удень спав,
або блукав десь удвох з Хомою. Маланка з Гафiйкою теж заробляли, i днi iм
минали на чужiй нивi. Проте Маланка не мала спокою. Чутки про землю ожили
з весною, наче посходили з зiллям укупi i з ним розростались. Дарма, що
разом з клунками насiння вона кинула в порохово? колишнi надi?; вони тепер
знову прохались до ?? серця. Iз уст в уста, од хати в хату, з села в село
- котилась радiсть: будуть землю дiлити. Хто сказав перший i хто останнiй
- нiхто не питав. Чутки пливли як хмари, самi собою, носились в повiтрi,
мов пил з квiток в час красування ниви.
  - Чули? будуть землю дiлити.
  - Обдарують людей. Минуться злиднi.
  - Земля вже наша. Скоро почнуть дiлити.
  - Навiть пани гомонять: оддаймо землю.
  - Пани? Не вiрте.
  - Аякже!
  - Звiсно, бояться.
  В Маланки очi блищали.
  А тут - сама земля пода? голос.
  Спiва? Маланцi колос, смi?ться лука раннiми росами, дзвоном коси,
кличуть городи синiм сочистим листом, тучна земля диха на не? теплом, як
колись маминi груди.
  А на той голос пода? голос Маланчине серце, обзиваються руки, сухi i
чорнi, що силу вiддали землi i в себе взяли вiд не? силу.
  Часом, серед роботи, вона ставала i оглядала землю.
  Котились низом ниви, стелились горбами, повнi, свiжi, багатi, та все
чужi. Скiльки оком захопиш, кiнця-краю нема?. А все чужi. I навiть не
людськi, а панськi. Нащо йому? Куди все подiне?
  Серце болiло дивитись, а вже поле потиху шептало i потiшало:
  "Не журися... подiлять... подiлять"...
  Думи про землю будили Маланку по ночах. Вона прокидалась, вся зрошена
потом, тривожна. ?й раптом здавалось, що се неможливе. Не оддасть свого
добра багач мужиковi нiколи, нiколи. У нього грошi, у нього сила, а що в
мужика? Чотири кiнцi - руки та ноги. Нiчого з того не вийде, все буде, як
було: довiку буде убогий на чужiм марнувать свою силу, до домовини не
зазна? Маланка кращо? долi, зносить Гафiйка красу i лiта по наймах,
зчорнi?, зiв'яне на чужiй працi, як ?? мати. Тiльки й землi тво?? буде, що
лопатою згорнуть на груди.
  Холодним потом обливалась Маланка, вся терпла i гострим оком вдивлялась
у пiтьму, наче питала: як буде? Але нiч темна, слiпа i глуха: вона вмi?
тiльки мовчати. Тимчасом сподом, потай од холодно? думки, ворушилася
тепла, маленька i добра. Вона щось шепотiла Маланцi i вела за собою на
поле.
  Хвилю? на сонцi нива, та божа постiль, льон процвiта? синьо, сказав би
- небо задивилось в озерце, на сiножатi - вiз. Гафiйка году? дитину, а
друге бiля Маланки: "бабо!..". I все те - родюча нива, вiз, конi,
кубло,все те сво?, рiдне, з серцем зрослося. "Що ж се я вбралась сьогоднi
у сап'янцi червонi, наче у свято... бач, процвiтають на нивi, неначе
мак"...
  Вранцi Маланка - кого стрiла - питала:
  - Не знати, будуть дiлити землю?
  Ковалиху - i ту зачепила:
  - Чули, серце, скоро землю нам мають давати.
  - Аякже, Маласю, чула. Аякже. Тiльки в людей i розмови, одним тiльки
живуть, одним i дишуть. Мiй ще з зими купив у пана одну десятину: й
завдаток дав, а далi не хоче платити. Нащо, каже, маю викидать грошi, коли
однаково земля буде моя. Нехай пропада? завдаток. А менi шкода й завдатку.
Оце! Щоб за сво? та ще й платити. I копiйки не дам. Нападаюсь на свого,
щоб одiбрав, а вiн не хоче. Що з воза впало, те, каже, пропало. Будуть,
будуть дiлити. Вам бiльше прийдеться, бо ви безземельнi. Коли б тiльки
справедливо дiлили, щоб люди не бились помiж собою...
  - Ой, коли б то дав милосердний... Звiсно, люди - божi собаки,
гризуться. Спасибi вам, серце, за добре слово. Хай вам господь помага?, де
тiльки лицем обернетесь...
  Маланчине серце топилось, як вiск. ?й навiть чудно, що з ковалихою вони
часто у сварцi.

  * * *

  Марiя сплеснула в долонi.
  - Глядiть, i дядько Панас прийшли послухать!
  - Хiба не можна? Може, тут щось погане говорять?
  Низька корячкувата постать спинилась на хатнiм порозi, переставила
довгий цiпок з корою у хату i, спершись на нього, щулила очi. Здавалось,
вербовий пень витяг з землi сво? корiння та причвалав мiж люди, цупкий,
битий негодою, з духом землi, на якiй рiс. Стара Кандзюбиха кликала брата:
  -Заходь, заходь у хату.
  Всi повернули до Панаса обличчя, а чужий раптом замовк, поклав руки на
стiл i заклiпав очима.
  Панас все ще роздивлявся по хатi.
  - Щось у вас свiтло погано горить, не розберу я зразу.
  Але вiн вже пiзнав. Коло Гафiйки сидiв Олекса Безик, якого на селi
звали Пiвтора Лиха. Вiн мав дiтей, як маку, i анi клаптика поля. В кутку
пiдпирав стiни високий Семен Мажуга, з запалими грудьми та довгорукий,
весь як складаний ножик. Вiн тiльки й жив з того, що на клишоногiй кобилi
возив ?вре?в на вокзал. Були тут Iван Короткий i Iван Редька, Олександр
Дейнека та Сава Гурчин, всi безземельнi, або такi, що ?х земля не могла
згодувати.
  Тодi Панас переставив через порiг сво? чоботища, в яких, певно, бiльше
було онуччя, нiж нiг, i примостився бiля Марi?.
  - А хто ж той чорнявий, що за столом?
  - Се чоловiк з Ямищ,пояснила Марiя i обернула до чужого зацiкавлений
вид.
  - Розказуйте далi,-попрохала вона.
  Той перестав клiпать очима. I всi обернулись до нього.
  - Ну, значить, зiбрались ми зараз на зборню, староста з нами, так i
так, пишiть приговор. Ми, ямищани, пристали на те, що нiхто з нас не буде
робити в пана по давнiй цiнi. Тепер пiший робочий - рубель, а кiнний -
два. Робочий день ма? бути коротший на четвертину.
  - Ого!
  - Цитьте! нехай говорить...
  - Жати за шостий, а не десятий снiп, молотити за восьму, а не
тринадцяту мiрку...
  Осе тал добре! Голови по кутках закивали, а довгорукий Мажуга на знак
повно? згоди, складався i розкладався, неначе ножик.
  -А як пан не пристане?
  Стара Кандзюбиха пропхалась крiзь натовп i обережно зменшила у лампi
свiтло.
  Справдi, що буде, як пан не пристане? Чоловiк з Ямищ помовчав хвилинку,
глянув навколо i одрубав:
  - А не пристане, то забастовка.
  Марiя сплеснула в долонi.
  - Заба-стов-ка! Господи милосердний!
  Панас Кандзюба хитнувся вперед, немов верба од вiтру.
  - Забастовка? Як саме?
  А так. Пан кличе косити, добре, карбованця в день. Не хочеш - коси собi
сам. Нiхто на роботу не вийде. Настали жнива - давай нашу цiну; незгода, -
назувай сам постоли та й гайда з серпом на поле.
  - Ха-ха! От ловко!
  Смiх розкотився по хатi, з кутка в куток. Цiлi ряди коливались од
нього. Смiх косив наче та клав людей в покоси. Пан в постолах! Ха-ха!
  Пiвтора Лиха впрiв навiть од то? уяви: його лисина, зрошена потом,
ловила й переливала блиск лампи. Пан в постолах!..
  Перед очима в Панаса невiдступне стояла кумедна постать гладкого пана у
постолах, сама серед поля, невмiла i безпорадна. I не легка веселiсть
грала в Панасовiм серцi, а давня мужича зненависть, що знайшла сво? слово.
  Озуть пана в постоли!
  У цьому словi була цiла картина, розкiшний план, справедливiсть людська
й небесна.
  Озуть пана в постоли!..
  Але як се зробити?
  Ба, як се зробити? Пан не дурний. Сво? не схочуть, чужих покличе.
Панське все зверху.
  На саму думку, що чужi стали б на перешкодi, пiшли б проти громади,
засвiтилися очi.
  Заговорили всi разом.
  Мажуга пiдняв догори руку, наче голоблю.
  - Чужих не пускати! Розiгнати! Кiлками!
  Го-го! такий не пустить.
  Марiя сплеснула в долонi.
  - Авжеж. Як не послуха - бити.
  Бо вже нiкуди далi, все одно пропадати. - Хоч в яму, гiрше не буде. -
Народ зголоднiв, а нiхто не подба?, ?сти нiхто не дасть. - А не дасть. Як
хочеш ?сти - пий воду... - З'?в пiвбiди та й напийся води... - Один
розкошу?, а другий... Старша бiда, як розкiш. - Озуть пана у постоли...
  Однак поволi уява Панасова в'яла, наче хробак точив ??. Де-де? Хiба так
легко змагатись з паном.
  Пан не хотiв вже взувать постоли, не хтIв сам жати. Вiн знов був
сильний та хитрий ворог, з яким трудно було боротись, який все переможе.
Краще далi од пана i од грiха. Хiба йому земський не вибив зуба?
  Панаса нiхто не слухав.
  Тодi вiн почав стукать цiпком.
  Чого йому треба?
  Нi, пана не наляка?ш. Вiн ма? силу. Нажене тобi повне село, i в кого
ззаду було гладеньке, мережане зроблять. Тепер кричать, а тодi що? В гуртi
i беззубий собака люту?. Схотiв один з другим голiруч ?жака вбити. Не
вб'?ш, бо вколить.
  Стара хазяйка знов прикрутила лампу. Коли там що буде, а гас дорогий.
  Iван Короткий хтiв знати, чи всi пiдписались.
  Чоловiк з Ямищ за криком не мiг нiчого сказати.
  - Цитьте, цитьте, нехай говорить...
  Звiсно, не всi пiдписали. Багачi не схотiли.
  - Схотiли! Один бiс, що пан, що багатий мужик.
  Проте до них пристали села - Пiски, Береза, Веселий Бiр.
  О! Чу?те? чу?те, скiльки пристало... Тепер за нами черга. Стiймо за
них, вони за нас постоять.
  Пiдписать! пiдписать!
  В хатi ставало душно. Дим слався по хатi, як низькi хмари, i синi
хвилi, змiшанi з криком, тягло в одчиненi вiкна.
  Хiба присилу? хто робити в пана? Не хочеш, не йди. Нехай побачить, що
не в багатствi сила, а в чорних руках. Треба всiм пристати. Усiм.
  Панас Кандзюба йшов проти громади.
  А вiн не згоден. Се буде бунт.
  - Тю, який бунт?
  - Такий, що бунт. За се не похвалять. Краще чекати прирiзки.
  - Чекай, дiждешся.
  - Скоро будуть землю дiлити.
  Марiя сплеснула в долонi.
  Хiба ж вона не казала!
  На Панаса насiли. Хто буде дiлити? Може, пани?
  Але Панас мiцно стояв на свому. Твердий i сiрий, як грудка землi,
важкий в сво?х чоботищах, вiн знав тiльки одно:
  - Будуть землю дiлити.
  - Та добре, добре, а поки що...
  - Це буде бунт.
  Ще там загнати конi у спаш на панське, вивезти нишком деревину iз лiсу,
закинути вершу у панський ставок - але бунтувать проти пана цiлим селом,
на се нема згоди. Буде з нього i одного зуба, що вибив земський.
  - Ось бачиш... ось!
  Роззявив рота i тикав пальцем, грубим i негнучким, як цурпалок з корою,
у чорну дiрку на блiдих яслах.
  - Бачите... ось!
  Так Панаса i облишили.

  * * *

  Грiм все гуркоче, i руда хмара лiвим крилом обiйма небо. Бульбашки
скачуть од крапель скрiзь по водi, а рiвчаками пливуть потоки i пiдмивають
сiно. Пропало сiно! Маланка закасалась та лiзе в воду, i тодi саме Гафiйка
говорить:
  - Мамо. хтось стука в вiкно.
  Вiкно? яке там вiкно?
  Справдi щось стука.
  Маланка злазить iз лави, маца? стiни, а у вiкно хтось гатить.
  - Що там? Хто стука?
  Маланка одчиня? вiкно.
  - Йдiть на гуральню. Нещастя. Андрiй скалiчив руку.
  - Нещастя! - повторя? за ним Маланка.
  - Дуже скалiчив?
  - Не знаю. Однi кажуть - вiдтяло руку, а другi - пальцi.
  - Боже мiй, боже...
  Маланка товчеться у пiтьмi, як миша у пастцi, а що хотiла зробити - не
зна?. Нарештi Гафiйка пода? ?й спiдницю.
  От тобi й грiм!
  Яке безконечно довге село. Там, на гуральнi, нещастя, Андрiй вмер,
може, он лежить довгий i нерухомий, а тут тi хати, соннi i тихi, одну
минеш, друга вста? на дорозi, як безконечник. За тином тин, за ворiтьми
ворота... Чутно, як худоба в оборах важко сопе та Гафiйка нерiвне диха?
поруч Маланки. А гуральня далеко.
  Тiльки тепер помiча? Маланка, що за нею поспiша хлопець з гуральнi.
  - Ти бачив Андрiя?
  Хтось чужий поспитав, а хлопець зараз говорить.
  Нi, вiн не бачив, його послали. Оповiда? щось нудно i довго, аж Маланка
не слуха.
  Ось вже дихнула нiчна вогкiсть ставка i раптом, за поворотом, рядок
осяяних вiкон рiзнув ?й серце. Гуральня буха? димом i вся тремтить, ясна,
велика, жива серед мертво? ночi.
  На подвiр'? купка народу, а серед не? свiтло. Андрiй помер. Вона
кричить i всiх розпиха?.
  - Мовчи там, бабо!..
  Сердитий голос ?? спиня?, вона раптом змовка? i лиш покiрно, як битий
песик, водить очима по людях.
  ?й пояснюють.
  - Вiн, бачите, був в апаратнiй...
  - Бiля машини, значить...
  - Бiля машини, - каже Маланка.
  - Держав маслянку, а шестерня раптом i того... i повернулась...
  - I повернулась, - каже Маланка.
  - Вiн тодi правою лап, щоб схопити маслянку, а йому чотири пальцi так i
вiдтяло.
  - При самiй долонi.
  - Живий? - пита? Маланка.
  - Живий... там фершал.
  Долi свiтиться свiтло, а що там роблять, який Андрiй - Маланка не зна?.
Тiльки тепер почула, що стогне. Значить, живий.
  Врештi той самий сердитий голос гука?:
  - Тут жiнка? Ну, бабо, йди...
  Робочi дають ?й дорогу. Вона бачить щось бiле, наче подушку, i тiльки
зблизька помiча? жовте, як вiск, обличчя, якесь зсохле, маленьке, чорне,
скривлений рот.
  - Андрiйку, що ти зробив з собою?
  Мовчить i стогне.
  - Що з тобою, Андрiю?
  - Хiба я знаю?.. Калiкою став... Збери мо? пальцi....
  - Що ти кажеш Андрiйку?
  - Збери мо? пальцi, закопай в землю... Я ними хлiб заробляв... Ой...
боже мiй, боже...
  Пiдiйшли дво? робочих i забрали Андрiя. Не дали Маланцi поголосити.
  В апаратнiй Маланка шукала Андрi?вих пальцiв. Три жовтих, в олi?,
цурпалки валялись долi, бiля машини, четвертого так i не знайшла. Вона
загорнула знахiдку в хустину i взяла з собою.
  Вранцi Андрiя одвезли в лiкарню, в город, а Маланку покликав сам панич
Льольо. Вiн довго сердивсь, кричав на не?, як на Андрiя, але, спасибi, дав
п'ять рублiв.
  За три тижнi Андрiй повернувся. Худий, жовтий, посивiв, рука в
черезплiчнику.
  - Болять в мене пальцi, - жалiвся Маланцi.
  - Та де тi пальцi?
  - Як ворухну ?ми - а все кортить - так i болять. Ти ?х поховала?
  - Авжеж. На городi.
  - Що ж будем робити? - журилась Маланка.
  - Як що? Пiду на гуральню, нехай поставлять на iншу роботу.
  Але в конторi сказали, що калiк не приймають. До панича Льольо i не
пустили.
  - Се добра справа,кричав Андрiй.Робив, пане добродзею, на сахарнi
дванадцять лiт - не чужа ж вона була, а твого тестя - тепер у тебе руку
при машинi скалiчив, а ти мене викида?ш, як щось непотрiбне...
  Толi ходила Маланка. Просила, благала - не помоглося. I так, кажуть,
великi втрати: за лiкарню платили, п'ять рублiв дали, а скiльки мороки...
  - От i ма?ш, Андрiйку, гуральню! - шипiла Маланка, зганяючи злiсть.

  * * *

  - Мамо... що я вам скажу..
  - А що там, Гафiйко?
  Гафiйка нерiшуче мовчала.
  - Та кажи вже, кажи...
  - Пiду я в найми.
  Маланка пiдняла руки. Вона знов за сво?!
  Всi ?? сердять, дратують, хоч забирайся з свiта.
  - Ви не журiться, мамо. Так було б краще. Тато не зможуть вже заробляти
- куди ?м? А настане зима...
  - Мовчи! Чого ти вчепилась душi мо??! Я вже й так стала неначе тiнь.
  Гафiйка замовкла. ?й було досадно. Мати хлипа, а хто зна чого.
  Довго Маланка сякала носа та утирала сльози.
  Гафiйка подумала вголос:
  - Якраз Пiдпара шука? дiвки.
  Маланка уперто мовчала.
  Так воно i розпливлося, як завжди.
  А Андрiй лютував. Голос став в нього ще бiльше пискливий, жiночий. Коли
вiн сердивсь, краска заливала йому лице, вiд чого вуси бiлiли, наче
молочнi.
  - Багачi! фабриканти! зробили з мене калiку, а тодi i нагнали. Забрали
силу, випили кров, та й став непотрiбний.
  Кожному стрiчному Андрiй тицяв скалiчену руку.
  - Ось подивiться, що з мене зробили. Дванадцять лiт сотали жили,
дванадцять лiт паслися мною... То така ма? бути правда на свiтi? А, сто
сот крот...
  Андрiй вiд Хоми перейняв лайку. Вiн нахвалявся:
  - Це ?м так не минеться, чужа кривда вилiзе боком.
  Нахвалки тi дiйшли до пана, i вiн перестав посилати Андрiя на пошту.
Тепер на пошту ходив вже iнший.
  - Що ти зробиш йому, гладкому?-думав Андрiй.- У кого сила, у того й
правда. Ми як худоба в пана. Та де! Вiн худобу пожалу? швидше, бо оддав
грошi за не?. Правду казав той Гуща...
  Гафiйка позирнула на батька прихильним оком. Аж ось коли згадав про
Гущу...
  Про найми не було бiльше розмови, проте нишком всi знали, що доведеться
Гафiйцi служити. Маланка була недужа, осунулась зразу i не щодня виходила
з хати. Гафiйка ходила на роботу сама. Давня бiда знов повернулась. Гiрко
було Маланцi.
  От, зростила дитину, берегла, доглядала, рада була неба ?й прихилити та
зорями вкрити, а тепер оддай мiж люди на поневiряння.
  Бона знала, що значить служити. Це добре знали ?? спрацьованi руки, ??
душа, заглушена в наймах, як бур'янами квiтка.
  Одно тiльки потiшало Маланку: ось-ось не видко - будуть дiлити землю.
Тодi Гафiйка покине службу i знов поверне додому.
  А як прийшлося одводить до Пiдпари Гафiйку, Маланка була мов з хреста
знята. Кланялась i прохала, щоб не робили кривди дитинi.
  У Пiдпари Гафiйку ждала цiлоденна робота. Хазяйка була слаба, немiчна
жiнка, що все стогнала i ледве човгала по помостi шкарбунами на босу ногу.
Уся хатня робота припала Гафiйцi, а найбiльше мороки завдавали ?й свинi.
Кабани лежали по сажах, а кнурцi, льохи i поросята рили подвiр'я. Вранцi,
поки Гафiйка готувала ?м ?жу, все це вищало, кувiкало, хрюкало i товкло
мордами в дверi. А над головою докучливо стогнала хазяйка, рипiв ?? голос
i човгали шкарбуни по помостi. Гафiйка рада була, що попадала нарештi мiж
свинi. Свинячий гурт, у?дливий i пажерливий, зразу накидався на не?, рвав
з рук, глушив ?? криком i мало не валив з нiг. Вона не могла дати собi
ради i тiльки дивилась, як свинi перекидали пiйло, мiсили ногами ?жу та
гидили. Сажовi поводились краще. Чистi, важкi, вони не хотiли турбувати
свiй зад i ставали лиш на переднi ноги. ?х треба було прохати ?сти. Вони
не хотiли. Жмурили соннi маленькi очi, здiймали вгору чистi кругленькi
рийки i так нiжно стогнали: ох! о-ох!.. наче хазяйка. Гафiйка чухала ?м
животи, такi рожевi, повнi; тодi вони одставляли ще задню ногу, а
закуцьорблений хвостик, наче живий калачик, весь час тремтiв... Ох!..
о-ох!..
  Сюди любив заходить i сам Пiдпара. Коли його висока постать з'являлась
у дверях, а на сажi падала тiнь, Гафiйка здригалась. Вона боялась Пiдпари.
Вiй був неласкавий, суворий; вiчна турбота ховалась у нього пiд волохатi
брови, блищала срiблом в чорних волоссях. Вiн штурхав цiпком кабанiв,
здiймав ?х на ноги i мацав хребти. Не дивлячись на Гафiйку, говорив до не?
суворо:
  - Гляди менi, дiвко, щоб чисто ходила бiля свиней. Божа тварина любить,
щоб дбали за не?.
  Опрiч Гафiйки, було ще два наймити. Пiдпара варив з челядi воду. Йому
все було мало роботи. Вiн сам робив за двох. Коли наймити ?ли, голоднi,
багато, вiн бурчав жiнцi: "як ?сть, то впрi?, а як робить, то змерзне...
Стук-грюк, аби з рук..." Коли ж страва була недобра i наймит клав ложку,
Пiдпара сердивсь: "злиднi! що воно ?ло удома? Юшку з картоплi".
  Гафiйцi здавалось, що то вiн про не? говорить. Особливо Пiдпара
ненавидiв бiдних. Зсував густi брови i з презирством цiдив крiзь зуби:
"голота! що воно ма?... Якби робив, ледащо, то мав би. А воно на чуже
зазiха?".
  Хоч те було добре, що хазя?н рiдко сидiв у хатi. Вiн вiчно був в полi,
на сiножатi, в клунi, бiля свиней. Скрiзь од високо? постатi падала тiнь -
i там, де вона впала, робота, здавалось, йшла швидше.
  Часом, в недiлю, Пiдпара здiймав з жердки жупан i надягав на себе
широкий пояс.
  По вiдходi Пiдпари хазяйка млiла, наче вмирала:
  - Пiшов на сход... ох, ох... щось колить у грудях... Мого люди слухають
дуже... що скаже, так вже й буде.., Страх - поважають. Хотiли за старшину
обрати, та мiй не хоче. Щоб не розтеклося добро без хазяйського ока... Ох,
мо? лишенько... ох!..
  Але щось воно було так, та не так.
  Пiдпара повертався сердитий.
  - Чорт його зна?, що сталось з народом,жалiвся жiнцi.Перше, що скажеш,
всяк тебе слуха, а тепер хоч мовчи... така розпуста. Вже менi тi
верховоди... Голота! тьху!..
  Пiд бровами у нього лягала тiнь.
  Часом збирались гостi. Холодком, в свято, приходив Скоробагатько
Максим, староста сiльський, якого дражнили "вовчком", i тесть Пiдпари,
Гаврило. Вони сiдали надворi, на вiльнiм повiтрi, а Гафiйка виносила з
хати сало та рибу. Хазяйка, хоч було тепло, напинала на плечi кожух i теж
приставала до гурту.
  Вони ?ли i мiркували, де що вигоднiше продати, хто скiльки чого зiбрав,
хто кого й як пiддурив. Рудий Максим мав звичку згортати з столу всi
кришки у жменю та кидати в рот, а пiсля сала облизував пальцi. I не тому,
що був голодний, а щоб не пропало. Вiн неспокiйно клiпав очима, вiчно
смiявся i повертав на всi боки широкий вид з густим ластовинням. Вiн
завжди на слизьке зводив спокiйну розмову.
  - От скоро почне голота землю дiлити... Ха-ха! Пащо багатим стiльки
землi? Щоб, значить, "усiм по сiм"... Ха-ха!.. Ти скiльки ма?ш? Тридцять?
От двадцять три i одрiжуть. Ха-ха!..
  Пiдпара не любив жартiв. Але Максима не легко було спинити. Вiн вже
моргав до Гаврила.
  - А вам, куме, не грiх i бiльше оддати. Нащо вам, справдi, ви вже
старi, нехай голота у палки вб'?ться, покуша? папки.
  - Атож! Що громадi, те й бабi,посмiхався криво Гаврило.Ше доведеться на
старiсть за снiп заробляти.
  - Ой-ой! Ще й як! Хiба забули вже жати?
  Пiдпара сердивсь.
  Чорта лисого вiзьмуть. Вiн i упруга не дасть. Що дiди та батьки кров'ю
здобули, те нерушиме. А що надбав, то його праця, i всяким неробам зась.
  - Поклав би на мiсцi, як пса, нехай би зваживсь котрий, не побоявся б
грiха!
  Пiдпариха загорталась в кожух i стогнала.
  - Ти хоч би кращу рушницю купив... Ох, ох, боже мiй милий!.. Твоя
негодяща, мотузком зв'язу?ш...
  - Буде й така... нащо грошi втрачати...
  "Ну, цей i клаптя не випустить з рук, поки живий", - хитала головою
Гафiйка.
  По тих розмовах Пiдпара ставав ще похмурнiшим. Облягаючись на нiч, вiн
поправляв на стiнцi рушницю i клав бiля себе сокиру.
  Гафiйцi робилось страшно.

  * * *

  Небо сi? дрiбненький дощик на густе сито, а Мажуга накрив плечi мiшком
i ходить селом. Згина?ться i розгина?ться, як складаний ножик.
  - Чули, пан не хоче набавить цiну...
  - Звiдки ти зна?ш?
  - Тiльки що Прокiп з людьми був в пана.
  - Що ж пан?
  - Як було досi, так, каже, буде й надалi. Дорожче не дасть.
  - Так. Що ж нам тепер?
  Мажуга пiдiйма? руку, наче голоблю, стиска? кулак i викида? з запалих
грудей, наче з безоднi:
  - Бастувать будем.
  - Не схочемо ми, наймуть ямищан.
  - Ямищани не пiдуть. Вони теж пiдняли цiну.
  Олекса Безик виходить з свого подвiр'я, за ним по болотi скаче дiтвора,
як циганчата.
  Вiн на все згоден. Як забастовка, то забастовка. Гiрше не буде.
  Мажуга йде далi. Його постать у сiтцi дощу то ста? довша, то знов
коротша, наче риба в неводi б'?ться.
  Маланка сховала руки пiд хвартухом i злiсно блиска очима.
  - Так, людоньки, так. Лiзьте в ярмо, жнiть за тринадцятий снiп.
Послужiть пановi.
  I затиснула сухi, зiв'ялi губи.
  - Не дiжде. Хай сам собi жне.
  - Коли ж стерня коле...
  Олександр Дейнека погано ла?. Важкi лайки гупають скрiзь, як цiп на
току.
  Вiн мокне, а в хату не йде. В гуртi йому легше.
  - Затявся пан, держiмось i ми.
  - Проти громади нiчого не зробить.
  - Не присилу? жати.
  - Авжеж.
  - Бастуймо i край,рiша? Пiвтора Лиха.
  А Мажуга вже на другiм кутку людей пiдiйма?.
  - Чули?
  - Та чули.
  - Ну, що ж?
  - Як люди.
  - Бастують.
  - Коли бастують, то й ми пристанем.
  А панська нива дрiма?, як море, у сiрозеленiй мряцi сниться ?й серп.

  * * *

  Хома сидить на горбку. Андрiй бiля нього. Сонце пече. Котиться марево
понад селом та нивами i танцюють у ньому - лiворуч гуральня, праворуч -
двiр.
  Голос в Андрiя тонкий, плаксивий. Наче милостинi просить з очей Хоми.
  - Бачите, Хомо, що з мене зробили.
  Але Хоминi очi каламутнi, як вода з милом. Вперлись кудись в простори i
тiльки зрiдка, як на милянiй баньцi, мигне в них зелено-червоний вогник.
  - Куди я тепер? До чого, як нема рук?
  - Х-ха!
  - ?м такi не потрiбнi. Мають здорових.
  Хома мовчить.
  - Що ж менi - пропадати?
  - А пропадеш.
  - Де ж правда на свiтi?
  - Мовчи, Андрiю. Мовчи та гинь.
  - Живий не хоче гинуть.
  - Тепер вiн плаче, а перше радiв: гуральня! Диво яке!.. Щоб тому очi
грали та танцювали зуби, хто ?? ставив.
  Андрiй гасне вiдразу i вже бiльше до себе говорить:
  - З'?ли мене, пане добродзею... Взяли та й з'?ли...
  - А ти думав - вони пожалiють? Гляди сюди!
  Хома торка? Андрiя в плече i поверта? налiво. - Бачиш отих, що там! -
Потому поверта? його направо: - i тих, що там, багачiв, дукiв... Вони на
людей капкани ставлять, як на вовка. Спiймавсь,здеруть iз тебе шкуру,
оббiлують дочиста, а те, що ?м непотрiбне, викинуть в гнiй.
  - Правду ви кажете, Хомо, ой, правду...
  - Ти собi дума?ш - фабрику ставлять, фiльварок будують. А вони пута
кують на людей, ставлять сiльце, щоб людську силу спiймати в нього, кров
людську сточити, бодай вас сточило, як шашiль сволок...
  Андрi?вi душно. Старi слова говорить Гудзь, а вони крають сьогоднi, як
нагострений нiж, наче бiльма з очей стинають. На хвилину очi пробили мури
гуральнi, стiни панського двору i дивляться вглиб, по-новому.
  - Запоганили землю, наче короста,чу? Андрiй.Скiльки ?х - жмiнька. а
гляди, як насiли землi на груди, як простягають далеко руки. Здушили села
сво?ми ланами, наче зашморгом шию, загнали в шпарку - бач, он лежать села,
як купи гною на панському полi, а над ними димлять сахарнi й гуральнi та
людську силу переганяють на грошi...
  Андрi?вi дивно, що вiн вперше сьогоднi побачив, якi справдi маленькi,
загубленi села. Наче хто розтрусив по майданi трошки соломи з воза. I теж
йому дивно, що панський пастух наче вирiс одразу отут перед ним. Сидить
поплiч, наче дуб врiс у землю, а пiд ноги йому покiрно котять жовтi хвилi
лани i навiть сонце в покорi стелеться долом.
  Андрiй забув жалiтись. Вiн тiльки дивиться й слуха.
  - Поглянь на мене, а я на тебе. Ти менi сивий волос покажеш, сво?
калiцтво, а я тобi що? Може, душу свою, що закопав у гно?, як глядiв
панську худобу! Я там все закопав, чим горiла душа, а ти один з другим
дививсь та мовчав, бодай ви понiмiли навiки всi догола, кроти слiпi...
  Овва! А що змiг би Андрiй? Чим виннi люди?
  Хома встромля? в Андрi?вi очi сво?, каламутнi. Гострий колючий смiх
креше з них iскри, а насподi сiрожовто? гущi почина вже кипiти.
  Андрiй не може змигнути, йому моторошно. Хома мовчить, та Андрiй чу?,
що смiх клекоче в Хомi, мов вода в казанi.
  Смiх вирвався врештi, i прижмурилось сонце.
  I раптом велике, гаряче обличчя присунулось ближче, до самого вуха
Андрiя, вiйнуло жаром. Слова полетiли так швидко, що вiн ?х ледве ловив.
  - Не мiг? Нi, брешеш, мiг. Бачиш - лани... пшениця, як море... панське
багатство... А ти узяв сiрник - один з коробки сiрник - i полетiли в небо
дими, а на землi лишився сам попiлець... Бачиш - будинки, палаци, повно
худоби, добра... а ти прийшов маленький, сiрий, як мишача тiнь, - i за
тобою тiльки вугiлля...
  Хома говорить все швидше i швидше, рве слово, свистить i клекоче.
  - Од пана до пана... з гуральнi в сахарню... з кубла в кубло. Скрiзь,
де людська кривда гнiздо собi звила, аж поки не стане гола земля...
  Андрi?вi очi лiзуть на лоб, а за плечима - мурахи.
  - Чу?ш? - свистить Хома, - тiльки гола земля та сонце.
  Хома божевiльний... Що вiн говорить? Андрi?вi треба щось одповiсти, та
язик, полохливий, як за?ць, тiка кудись в горло.
  Повернувся нарештi, але виходить зовсiм не те, що треба.
  - Бог з вами, Хомо. Хiба таке можна робити?
  Хома дивиться мовчки, потому цiдить до нього згори вдолину, наче межи
очi плю?:
  - Хам ти... Червак... Гний, пропадай, щоб i слiд твiй загинув, так наче
нiколи тебе не було...
  - Овва! Якi ж бо ви, Хомо...
  Але Хома не слуха. Вста? високий, лютий i йде в пшеницю, як в воду, а
Андрiй прилип до землi, неначе торiшнiй зогнилий листок.

  * * *

  Економ свiтить до пана чолом, а на бронзовiм обличчi, де завжди блукало
сонце, пан бачить якийсь неспокiй.
  - А що там, Ян??
  - Прошу пана, сьогоднi не можна почати жнива.
  - А то чому? Хiба Ян не загадував вчора?
  - Цiле село оббiгав, прошу ласкавого пана, та нiхто на роботу не
вийшов. Не хочуть жати по нашiй цiнi.
  -Як то не хочуть?
  Пан стрепенувся. Забастовка? У нього? Пан чу? образу. Вiн зна?, що по
селах були забастовки, але щоб в нього, коли вiн завжди був добрий для
хлопа, не раз дарував спаш, а його жiнка нiколи не одмовляла хорим в
порошках хiни, олiйку i арнiковiй примочцi... Вiн ще раз хоче почути:
  - Як каже - не хочуть?
  - Так, прошу пана.
  Звичайна справа. Масти хлопа хоч медом, вiн вкусить, наче гадюка.
  Пан зазира? в вiкно. Сонце тiльки що встало.
  - Ну добре. От що... зараз менi на коня i духом до Ямищ. Нанять ямищан.
Коли не схочуть, набав цiну.
  - Слухаю пана.
  - Лайдаки!
  Але не встигла ранiшня тиша ковтнути ще тупiт кiнських копит, як
знадвору влiта? в хату приглушений гомiн i тiльки високий жiночий голос
рiже його, як поломiнь дим.
  Що там?
  Пан одчиня? вiкно.
  Вся челядь на дворi. Пастухи навiть. Наймички з кухнi на бiгу лопотять
спiдницями... Якiсь чужi люди.
  - Що там за крик? Якi там люди?
  Пан загорта? розхристанi груди i хоче щось зрозумiти, але на нього не
звертають уваги.
  - Максиме! Хто там? Максиме!
  Максим врештi бiжить, якийсь непевний, наляканi очi, а за ним другi.
  - Це, прошу пана, не наша вина... Життя милiше за службу... Скалiчать,
що тодi дiти будуть робити...
  - Що таке? Ну! Говори!
  В одповiдь челядь кричить гуртом:
  - Як що? Забастовка. Не покинем роботи, поб'ють... Чого тут, ходiм...
Гей, хлопцi, гайда... Це, пане, не наша воля...
  Кров залива? пановi мозок.
  - Куди ви! Сто-ять!..
  Скрегнув розлючений голос, як залiзо об камiнь, i раптом зiрвався. Пан
чу?, що впав його голос, розбився i не сила пiдняти. Даремне. Челядь вже
бiля брами, збилась в воротях, як сiра отара, яку женуть на пашу. З
будинку вибiгають дiвчата i тiльки мигтять червоним до сонця. Вiд обори,
спiзнившись, поспiша? один серед пустки маленький гусiй. Пiдняв руками
поли, картуз насунув, батiг в'?ться за ним по землi, наче гадючка, i лиша
за собою кривулькою слiд.
  - Куди ти? Гунцвот! - тупа ногою пан. - Назад!..
  Гусiй тiльки пiдда? ходу. Сто?ть пан хвилину i дивиться в пустку.
  - Бестi?! хлопи!..
  Натяга? спiшно штани i вибiга на подвiр'я.
  Пусто.
  Йде вздовж будинкiв. Чудно. Не його двiр. Наче чужий.
  Заходить у чорну пекарню, пха? ногою дверi й кричить:
  - Марино!
  Нiкого.
  - Олено!
  Тихо.
  В чорнiй пекарнi, як у кузнi. Закопченi стiни, долiвка в ямах, а кислий
дух поту i рощини, як кiт лiнивий на печi, мiцно залiг в пекарнi. Оберемок
дров бiля печi, розчато чистить картоплю. I все покинуто жужмом.
  Пан iде далi. По подвiр'? розтеклись гуси: гусенята коливають з ноги на
ногу, наче вiтер морiжком гонить жовтi пушинки. Не вигнав, значить, на
пашу. Пан хита головою. Корови так i лишились в оборi. Дверi в возовню
стоять отвором, i чорна пустка вигляда звiдти, як з беззубого рота. Бричка
сто?ть надворi, а коло не? валяються шори. Ах ти, скотина, бидло! Пан бере
шори, щоб занести на мiсце, але зараз i кида. Невже нiкого i бiля коней?
  - Мусiю, гей!!
  Знову тихо.
  - Мусiю! Ти там?
  Чудно пада? голос в околишню пустку i без одповiдi гине.
  Пан згорта? на черевi руки i озира? подвiр'я...
  Що ж се таке?
  Сниться, чи справдi?
  Ось тiльки двiр був як серце, що б'?ться i розганя? по тiлi кров, а
тепер все завмерло, спинилось, i кожнi зачиненi дверi, кожна чорна дiра
отвору - наче загадка.
  Пси побачили пана i вже скиглять йому пiд ноги, скачуть на груди.
  Геть!
  А бестi?, хлопи!
  Верта? в дiм. I там скрiзь пустка. Жiнка ще спить. Вiн проходить через
порожнi кiмнати, зазира? в столову, шука поко?вки - анi душi. Злiсть його
душить. Грима дверима, перекида? стiльцi i хоче так крикнуть, щоб по всiх
хатах заскакала ста?нна лайка.
  А, бестi?, бидло!
  Де Ян?
  Ста? i слуха.
  Через те слово враз зашумiли круг його лани, захвилювалась стигла
пшениця. А жати не можна!
  Де Ян?
  Вiн сам послав Яна до Ямищ женцiв наймати. Ямищани прибудуть, i все
скiнчиться. Але тi хлопи!
  Пан не може сидiти в хатi. Його тягне на двiр. В тiм дворi-трупi якась
принада. Вiн ще раз проходить його од кiнця до кiнця, самотнiй i
безпомiчний, повз замкненi брами стодол, чорнi отвори ста?нь, вогкi й
блискучi очi коров.
  А Ян, стiкаючи потом, весь в хмарi пилу, жене назад. Кiнь сапа - сапа
економ, трясучись на стременах. Його стрiчають криком:
  - Що, панський приплiчнику, найняв ямищан?
  - Ма?ш женцiв доволi? ха-ха!
  Ян скаче не озирнувшись i тiльки здiйма? з нага?м руку та мовчки кива
позад себе.
  Село замкнулось, чека?. Очi у всiх видющi, вуха чуйнi. Двiр - наче
мрець у селi, хоч тихий i нерухомий, а будить тривогу.
  Звiстка, що ямищани не хочуть найматись, мчить селом швидше, нiж
економiв кiнь. Хоч день робочий, а усi вдома. Пiд ворiтьми купками люди,
по хатах дверi отвором. На городах спинилась робота. Стоять мiж грядками,
заклавши руки, i розмовляють через сусiдськi плоти.
  - Чули? Хоч би душечка в дворi. Покинули всi.
  - Вони давно вже пристали, чекали тiльки, аж люди почнуть.
  - Що ж воно буде?
  - Почне сипатись зерно, набавить цiну.
  - Глядiть ще, щоб не найняв стороннiх.
  - Де там, не пустять. Нашi не пустять чужих.
  Прокiп вмовля?:
  - Держiться. Як будемо разом стояти, наш буде верх.
  Йому ловлять слова iз рота.
  - Аякже. Гуртом, мовляли, i батька бить добре.
  Багатшi бурчать. Вони по колiна загрузли у землю, ?м важко.
  - Забастовка! Буде вам забастовка... не один ззаду почуха... ет, чорт
зна що.
  Але не дуже бояться.
  Молодь смi?ться.
  - Ловко?
  - А ловко.
  У полудн? дiти розносять: пан пiшов на гуральню. Крiзь шибки вiкон, з
городiв i з-за плотiв йдуть за паном сотнi очей. Пан йде мiж очима, як пiд
зоряним небом.
  - Пiшов на гуральню до зятя.
  - Обiдать подався, бо дома нiчим.
  - Не наварилось.
  Навiть Панас Кандзюба смачно чмока губами:
  - Озуть би тебе у постоли...
  Незабаром знов новина: панич Льольо послав до двору робочих з гуральнi.
  - Нашi побили робочих.
  - Брехня. Нiхто ?х не бив. Не пустили та й годi.
  - Хай пан сам бiля худоби походить.
  - Ми йому не боронимо.
  Прокiп просить Дейнеку та двох парубкiв стати на _вартi i не пускати до
двору.
  Згодом ви?здить панi з двору на конях, що вислав з гуральнi Льольо.
  День тягнеться довго, неначе рiк. Зда?ться, що пшениця сиплеться в
полi, що пан не видержить бiльше, ось-ось покличе жати, пристане на те,
чого бажають люди.
  По полуднi знов скаче селом економ, як навiжений. Перiщить коня i
плига? в стременах, немов хоче коня обiгнати.
  Люди встигали побачити зад кiнський та економову спину.
  - Понесло десь у Пiски.
  - Не поживиться там. Не наймуться.
  - А що?
  - Бастують.
  Вечiр вже близько, а змiн нiяких. Тiльки на панському дворi ревуть
корови.
  Тихо сiда? сонце червоне на зеленому небi, певно, на вiтер. Щось
гнiтюче, тривожне росте на землi непомiтно. Жеврiють вiкна по хатах та
ревiння худоби боре густе повiтря. Хiч би нагодував хто скотину...
  - Що ж вона винна... Сто?ть, бiдна, не ?вши, не пивши...
  Панський двiр все голоснiше реве. Корови не мукають вже, а хриплим,
скрипучим риком, повним одчаю i муки, кличуть рятунку. Конi сердито
iржуть. Вони десь бунтують у стайнi, б'ють землю ногами i роздувають од
гнiву нiздрi.
  Жiнки з нудьгою вибiгають iз хат.
  - Ой, чути не можу, як плаче худоба.
  - ?й-богу, сама побiжу годувати...
  - Сумно як, господи... Мо? дiти аж плачуть.
  Смерка?. Тiнi вилазять з сво?х закамаркiв i нишком, пiдло, налягають
землi на груди.
  А з панського двору уперто i нестерпуче б'ють в село хвилi дикого
ревища, наче корабель гине на морi i в останнiй розпуцi розрива? горла
сирен.
  Тодi Прокiп посила? хлопцiв на панський двiр.
  Худоба нiчого не винна.

  * * *

  Пан сидiв мовчки - i люди нiчого. Ходили в поле, жали свiй хлiб i
посмiхались злораде, коли панський економ з нiчим повертався з сусiднiх
сiл. Сонце пекло, пшениця сохла, от-от буде текти. Прибiгав становий.
Поштовi дзвiнки, валування собак, грубi лайки i крики - все се проплило,
як хмара на лiтнiм небi. Так i по?хав нi з чим. Тiльки Хому забрали, бо
станового налякав.
  А пшениця текла.
  Тодi економ пом'якшав. Ставив горiлку та все вмовляв. Iнший нала?, а
iнший вип'?. Пили горiлку - чому не пити? А на роботу не йшли. Може, кому
й кортiло, та боявся. А пшениця текла.
  Маланка пiшла на поле. Припала вухом до безбережно? ниви, як чайка
грудьми до моря, i слуха, як стиха лущиться зерно з перестиглого колоса,
м'яко пада на землю, як плаче нива золотими сльозами. ?й жалко, немов
дитину, хоч воно й панське. Ста? на колiна, розгорта? стебло i збира?
червонi зерна так обережно, нiжно, любовно, наче немовлятко вийма? з
купелi Хлiбець святий!..
  Дехто з мiсячних повернулись до пана. А жнива не починались. Нарештi за
тиждень пан набавив цiну. Не таку, як люди хотiли, а все ж далеко кращу,
нiж була.
  - Ставати?
  - Ставаймо.
  Прокiп теж радив:
  - Дiйшли до краю.
  Люди зразу припали до панського поля, як до води у спеку, понагортали
копи, стiжки.
  А Хому Гудзя скоро пустили. Вiн вертався якраз повз панське поле.
Зиркнув на женцiв i тiльки криво всмiхнувся.

  * * *

  Низько стеляться хмари, ростуть, збиваються в купу i опадають. Вiтер
наче покоси громадить на нiчнiм небi, склада? в копицi.
  На луцi важко дрiмають чорнi стоги, наче ситi воли на пашi. Вони
розпливлися i гинуть у пiтьмi, а Хома чу? ?х скрiзь: отут, i з правого
боку, i ззаду, i злiва, над головою. Сiно таке слизьке, гладеньке, так
гарно пахне, що кортить застромити всередину руку, зворушити мертве стебло
i пустити з неволi придушений там дух материнки, горошку та буркун-зIлля.
  Гострий колючий смiшок ворушиться у грудях у Хоми, пiдступа? пiд горло.
Ха-ха!..
  Попрацювали руки i походили ноги, поки зiбрали таке багатство.
  А ось одна мить...
  I не кiнча?. Вiн наче бачить - громадять сiно. Пан походжа?, як
чорногуз. Нагнувся, ткнув в покiс носом. "Добре сiнце, прошу пана?" - Як
золото чисте,.. - -Складайте ж, люди, складайте, щоб дощ не заскочив, - i
позира? на небо. Заклав руки в кишенi, штани на йому чорнi, а куртка бiла
- i знов зацибав по луцi, як чорногуз.
  А смiх танцю? в грудях.
  Хома лiниво засува? руку в кишеню i не вийма?.
  Ще встигне.
  Вiтер шумить помiж стогами, п'яний од духу сiна, хмари лягають в
покоси, нiч - наче озеро в берегах неба, а Хома знов бачить: сто?ть перед
паном економ, нагай при боцi. - Сей рiк бiльше ма?мо сiна. - "Так, прошу
пана, стане на зиму, стане й продати".
  - Стане й продати, - говорить до себе Хома.
  Вiн обережно насмикав сiна i потрусив. Потому вийняв з кишенi сiрник.
  Вiтер гасить вогонь, але Хома нагнувся, поставив дашком долонi й
задивився, як пелюстками троянди зарожевiли у нього руки.
  Сiно не хоче горiти. Трiщить i скаче до очей димом. Це сердить Хому.
Однак сiно почина? горiти.
  Тодi дiловито, спокiйно Хома вiдходить далi, пiд другий стiг.
  Блимне на мить блищаком i знову згине у пiтьмi.
  Скiнчив нарештi.
  Тепер вiн хоче дивитись.
  Ляга животом на отаву, кладе голову на долонi й чека?.
  Скирти чорнiють виразно, навiть заплющивши очi, Хома ?х бачить. Коли ж
розплющу? очi, стоги вже не тi: вкрились димами, i такi легкi, рухливi.
  Дрiбнi вогнi починають гратись пiд ними, як дiти в червоних спiдничках.
Вони скачуть по боках i лiзуть нагору, а чорна маса то гнеться пiд ними,
то виросте раптом, наче намага?ться знятись i полетiти.
  Голова Хоми важко лежить на долонях. Дивний спокiй лл?ться по його
жилах, тiльки глибоко десь, на самому сподi у грудях, хробачком корчиться
смiх.
  Стоги тимчасом ростуть. Дим розгорта? крила i порива? з собою вогонь.
Це вже не дiти в червоних спiдничках, а щось велике, завзяте, як звiр, що
намага?ться скинути з грудей вагу. Простяга? спiдсподу руки з синiми
жилами, душить i пiдгорта? пiд себе, наче ведмiдь. Роззявля? криваву пащу
й жере. Рве зубом й люту?.
  Стоги вже в'януть, осiдають, а вiн все пирска зiрками, як слиною кiт,
все диха синiм вогнем, хлюпа? полум'ям в берег чорно? ночi.
  Хома смi?ться. Смiшок добувсь йому з горла i покотився по зморшках
обличчя, а вiд того Хомi легше на серцi. Прийшов вогонь i наче випiк у
грудях болюче мiсце.
  Вогонь!
  Червоний, веселий, чистий.
  Ще недавно лежав вiн у темнiй коробцi, холодний i непомiтний, наче Хома
на свiтi, а тепер мститься за людську кривду.
  Гори, гори...
  Каламутнi Хоминi очi теж мечуть iскри. Якби могли, вони б усе спалили,
усе спопелили, - сiно, хлiб панський, будинки, саму землю обняли б
вогнем...
  Бо воно грiшне... Все грiшне на проклятiй землi... Все грiшне, тiльки
вогонь святий. Аякже. Сам бог у гнiву кида вогонь на землю.
  Ти збира?ш сво? добро з людського поту та слiз, з людсько? кривди,
поганиш землю, а вогонь впав - i де те все? Шукай у хмарi, порпайся в
попелi... Ха-ха!..
  Лиха радiсть налива? Хомине серце. Йому хочеться встати, крикнуть,
зареготатись, зiлляти регiт з вогнем. Але щось його держить, щось в'яже з
вогнем - i зда?ться, що коли встане або перестане дивитись, стоги
погаснуть i не будуть горiти.
  Стоги нарештi скорились. Покiрнi, тихi, вони рiвно палають, як свiчi у
церквi. Хмари рожевiють на небi, а далечiнь трiпа чорними крилами наче
кажан.
  На осяяне поле впали од копиць тiнi i полохливо тремтять. Навкруги
тихо.
  Сiно дотлiва? поволi, i лиш часом бухне з трiском снiп iскор, або вiтер
зiрве напiвзотлiлий вiхоть та розмече зiрками.
  Раптом далекий гомiн долiта? до Хоми. Певно, бiжать рятувати. Хома
осмiха?ться криво.
  Бiжiть, поспiшайте. Йому не хочеться встати. Байдуже. Спiймають? Нехай.
  Голоси все ближче. Вже чутно, як гейкають люди, як одкидають землю
позад себе копита.
  Тодi Хома зводиться врештi. Розмина? залежане тiло i лiниво, поволi,
весь кострубатий I чорний, вiдходить у пiтьму.

  * * *

  Збирали пiзнi гречки, коли в селi несподiвано з'явився Гуща. Його не
зразу впiзнали. Вiн обрiс бородою, став старший i наче трохи чужий. Гущу
прийняли добре. Мiцно i довго парубки трясли йому руку, якось по-новому
дивились в очi. Навiть Андрiй вже був не той. Потрiпав по плечах,
пiдморгнув хитро i засмiявся.
  - Що, попосидiв?
  Мовляв, зна?м, за що.
  Якось iнакше, нiж перше, люди говорили слово "попосидiв в тюрмi, бiльше
зна?, нiж ми".
  Його питали - як? що? Що чути про землю, що по свiтах говорять, i т.
iнше. Вiн був бажаний гiсть.
  Гафiйка почула про Марка вiд Пiдпари. Вiн сердито жалiвся: i так од
голоти життя не стало, а тут ще Гущу пустили.
  Гущу?
  В Гафiйки спинилось серце. Чи добре почула?
  Ледве дiждалась, як смеркне, i побiгла додому. Але по дорозi наткнулась
на Гущу.
  - Марко!
  Не тямила, що простяга? до нього руки.
  Вони щиро обнялись.
  Так все сталося несподiвано й просто, немов тiльки вчора розстались.
  Гафiйка смiялась дзвiнким, уриваним смiхом, мов намисто низала - сама
не знала, чого. Рука Маркова тепло лежала на ?? станi. Борода лоскотала
чоло.
  - Дивiться, а вiн з бородою, як дiд...
  Вони одiйшли попiд верби. Гафiйка була якась нова, прозора, старша
  - Ти мене не забула?
  - Нi, не забула.
  - Ждала?
  - Ждала.
  - А тимчасом розкидала листочки?
  Голос у нього тремтiв.
  - Ти звiдки зна?ш? Авжеж пiдкидала. Зна?ш, Марку, не тi тепер люди, що
перше. I в нас була заба-стовка.
  - Ов!
  Гафiйка страшенно горда.
  - Аякже. Багачi так налякались, так налякались. Мiй хазя?н ходив, як
нiч, навiть ?сти покинув. Покладе ложку - не можу, каже. I все бо?ться.
  - А батьковi твомiу i досi досадно, що я не в Сибiрi?
  Гафiйка вся стрепенулась.
  - Де там! Як сталось з татом нещастя - змiнилися зовсiм. "Правду,
кажуть, говорив Гуща"... Добре, що ти прийшов. Тепер нам легше буде....
  - Кому се нам?
  Тодi Гафiйка розказала Марковi, як вони цiлу зиму збирались, як Прокiп
приносив з мiста книжки i листочки, скiльки до них пристало народу. Навiть
Прокопiв дядько, Панас. "Розкажiть, каже, про тих демократiв"...
  Гафiйка розсипалась смiхом на згадку про дядька Панаса.
  - Такий кумедний!..
  Марко взяв ?? руку в свою.
  - Хороша ти.
  Гафiйка почервонiла, навiть поночi видко.
  - Що - я...
  Коло Гущi скоро скупчилась молодь. Вiн усе зна?, сидiв у тюрмi. Од
нього вперше почули, що села скрiзь гуртуються в спiлки. Довгими осiннiми
вечорами велись безконечнi розмови та суперечки. З сво?м невеликим
гурточком вiн завiв новину - гуртову працю. Разом орали i молотили - i все
виходило краще та швидше у них, нiж у людей. Якось само собою перевелась
на селi п'яна парубоча сваволя, бiйки та нiчний галас. Тi, що недавно
робили бешкет, тепер втяглись в роботу, у гуртове читання. Навiть старi
хвалили Гущу. Вони ходили розпитать в нього, чи скоро буде нарiзка. Вiн
певно зна?. Марко смiявся. Нiхто з добро? волi землi не дасть. Як! не
будуть землю дiлити? Що ж тодi буде? Що ?м робити?
  Тiльки панський пастух Хома мав завжди готову одповiдь:
  - Як що робити? Бити. Не лишити i на насiння.
  Андрiй з-за плечей Хоми здiймав скалiчену руку, сварився нею i верещав:
  - Бити й палити. Як хочеш, пане добродзею, покушать меду, викури
бджiл...
  Кого ?м слухать?
  Гуща говорить про спiлку. Прокiп про волю, а Хома радить бити й палити.
  Панас Кандзюба, важкий i сiрий у сво?й свитi, як скиба, одвалена
плугом, сiяв очами нудьгу питання: кудою йти? де правди шукати?
  Вiн нiкому не вiрив.
  - Хiба мужик зна??
  Якби прийшов хтось iнший, видющий, простягнув руку, показав шлях.
  А мужик? Що зна? мужик? Одна йому шкура, та й в латках.

  * * *

  Щоночi тепер пожежi. Як тiльки смеркне, i чорне небо щiльно укри?
землю, далекий обрiй враз розцвiта? червоним сяйвом i до самого рання
осiннi хмари наче троянди. Iнколи сяйво далеке, ледве помiтне, чуже, наче
мiсяць там сходить, а часом спахне пiд самим селом, аж хати рожевiють i
жеврiють вiкна.
  Вийде Маланка з хати, схова? руки пiд хвартушину й задивиться на
пожежу. Що горить? Де? Люди не сплять, хоч пора б вже ?м спати. Стоять пiд
воротьми, читають небеснi знаки. Пливуть голоси з пiтьми, хто зна? - чи?,
i гинуть у пiтьмi.
  - Пан в Переорках горить.
  - Де там! Десь ближче - там у Млинищах, або у Рудцi.
  - Пiдпалено, видко.
  Собаки виють скрiзь по дворах, - i сумно i моторошно осiнньо? ночi.
  - Вчора горiла економiя в Гутi.
  - А позавчора клунi хтось пiдпалив...
  - Згорiла, кажуть, дощенту сам попiлець.
  Траплялось, вогонь подавав звiстку вогню. Як тiльки займеться десь небо
- з другого боку вста? зараз червоний туман i розгорта? крила. Тодi чорне
село, як острiв на вогняному морi. Вiтер часом приносить чад, далекi
дзвони, тривогу.
  Що дi?ться, господи боже!.. Горять все пани, генерали, великi "члени",
що й доступиться до них не можна було, i нiхто спинити не може...
  Блукали поночi люди. як тiнi, плакали дiти, i худоба обзивалась в
хлiвах. А вогонь то здiймався, то падав, неначе дихали груди, розкидався
снопом, розпливався туманом, i цвiли хмари на небi, немов троянди.
  Маланка тремтiла.
  - Йди спати, - сердивсь Андрiй.
  - Страшно, Андрiю...
  - Чого там страшно. Так ?м i треба.
  Але Маланка не могла спати. Ще довго тупали ноги попiдвiконню, лiтали
чи?сь слова, свiтились маленькi вiкна i сумно вили собаки.
  Уранцi дими снувались понад селом i лоскотали нiздрi. Люди нюхали чад i
позирали на панський двiр.
  Лук'ян Пiдпара аж почорнiв. Кожно? ночi здiйма? з стiни рушницю та йде
на поле, пiд клунi. Ходить страшний, високий, волочить тiнь за собою, що
оддiлили вiд нього вогнi пожежi, i все наслуха?. З-пIд волохатих брiв
кидають очi далекий погляд, а вуха чуйно вбирають в себе найменший звук.
Ось обiйшов вiн навкруги клунi i раптом ста?: щось чорнi? на полi.
  - Хто там?
  Поле нiму?, знесилене лiтом, спить мертвим сном, руде, обдерте.
  Пiдпара знов ходить. Звiдти, з вогняного моря, йдуть на нього всi
страхи i всi турботи, а вiн мiцнiше стиска? рушницю i кида у пащу ночi:
  - Хто йде? Буду стрiляти! - Сто?ть мiцний, як з крицi, i цiлиться в
пiтьму.
  Нема нiчого, чи прича?лось?
  Стрiля?.
  "Ох-ох-ох!!" стогне пiтьма над полем, i голоснiше завивають собаки в
селi...
  А Пiдпара знов ходить, стереже клунi, суворий, безстрашний, готовий
оборонити сво? не рушницею тiльки, а i зубами.

  * * *

  Дощi випадали щоденно. Вискочить сонце на мить на блакитну полянку, щоб
обсушитись, гляне на себе в калюжу, i знову лiзуть на нього важкi,
розтрiпанi хмари. Якiсь жовтi i каламутнi
днi родились по неспокiйних ночах, а люди ховались пiд свити та рядна,
вивертали шапки наверх козячим хутром i все мiсили болото. Перше негода
заганяла ?х в хату, тепер щось гнало ?х звiдти мiж люди. Кожний хотiв
бачити людське обличчя i чути голос. Мало спали по ночах. Однi не могли
одiрвати очей од далеких пожарiв, другi виганяли худобу на панське поле i
не спали, щоб бути напоготовi. Правда, пiсля того як економ ледве втiк з
поля в подертiй одежi, нiхто вже не важивсь займати конi, i вони смачно
гризли молоде руно, змите дощами.
  Люди наче забули свою щоденну роботу. Рух у селi був незвичайний. Сво?
поле цiкавило мало. Воно здавалось таким маленьким, мiзерним, не вартим
уваги i лежало облогом неоране, незасiяне навiть.
  На зборнi все було повно: свити так тiсно тулились до свит, що мокра
одежа аж парувала. Чутки i поголоски, невiдомо звiдки узятi, мiсилися
вкупi, росли на очах, як тiсто в дiжi. Сухi безсоннi очi дивилися кожному
в рот, вухо уважно ловило кинуте слово. Що буде? як буде? Скрiзь встав
народ, бунту?, хоче чогось, робочi бастують, покидають заводи, чагунка не
ходить. Що ж ?м сидiти, згорнувши руки, чекати, щоб за них хто подбав?
  Бiля зборнi товпились тi, що надiйшли пiзнiше, i пхались у дверi.
  - Про що вони там гомонять? Треба, щоб усi чули.
  - Бачите ж - тiсно. Не потовпляться всi...
  Коли проходив котрийсь з багачiв, Мандрика або Пiдпара, тi, що мокли
пiд ганком зборнi, брали його на зуби.
  - Заходь, почу?ш, як твою землю там дiлять.
  - Не слухай, бо сало потонша з досади.
  - Нiчого йому не буде. Бiдний з працi аж рветься, а багатому черево
дметься.
  - Бiдний розкида?, а багатий збира?.
  - Нiчого. Минеться. Доведеться i свинi глянуть на небо...
  - Як будуть смалити.
  Мандрика смiявся на кутнi i дрiбно перебирав ногами. Пiдпара насував
брови на очi i лаявсь.
  Гуща часто десь пропадав. Повертався заболочений весь, мокрий, але
веселий. Гафiйка стрiчала його за городом Пiдпари.
  - На станцi? був. Бастують. Вже другий день машина не ходить. Робочi
зiбрались i радять. Треба i нам скликать людей.
  - I Прокiп тако? думки.
  - Не можна гаяти часу.
  - А де?
  - Може, у лiсi, по той бiк балки.
  - Ямищан кличте.
  - Покличемо всiх.
  Марко хотiв одiйти.
  - Постiй, я щось покажу...
  Гафiйка раптом почервонiла i нерiшуче стояла.
  - Що там? Показуй.
  Гафiйка одвернулась од Гущi i щось витягла з-пiд карсетки.
  - Держи.
  Вiн взяв кiнець, а вона розгорнула червону китайку.
  - "Земля i вол..."
  - Ще не дошила.
  Вона засоромилась вся, аж сльози заблищали на очах.
  - Я так... Як буде треба... Марiйка подерла нову спiдницю i вишила
другу, ще кращу.
  I замовкла. Винуватi очi несмiло шукали Маркових.

  * * *

  Теплий туман слався по полю i налив балку по самi вiнця, так що дерева
потопали в ньому. Стовбур чорнiв у лiсi, чи манячiла людина, трудно було
вгадати. Тiльки там, де плече торкалось плеча, або чулось ззаду тепле
дихання, люди напевне знали, що вони не самi. Лиш почувалось, що з туману
лл?ться в лiс жива течiя люду, як вода в долину, що лава росте й
збива?ться в купу.
  - Хто там прийшов?
  - Се ми, ямищани.
  I знов текло та м'яко шарудiло в лiсi.
  - Хто там?
  - Не бiйтесь. Сво?...
  Вже почувалось, що й далеко так само, як тут, дихають груди, тiло
торка?ться тiла i щось живе ?дна? з далекими близьких, як хвиля ?дна?
окремi краплини.
  Черкне хто сiрник, - i на мить виткнеться з пiтьми з десяток сiрих
облич, здригнеться молочний туман i загра?, як риза в церквi, жовта осiння
галузка.
  - Чого мовчать? Нехай говорять...
  - Говорiть... говорiть...
  Велике тiло колихалось у туманi, i од краю до краю одна кров
переливалась у жилах.
  Байдуже, хто говорив. Аби почути таке щось, що б зв'язало докупи
запорошенi думки, зiлляло надi? в один потiк i показало, кудою пливти.
  Земля!
  Бренькнуло слово, як висока струна, i настро?ло серце.
  Давн?, знайоме й близьке слово. Це не той сiрий жорстокий клапоть, що
як п'явка тягне з людини сили, а сам родить будяк; це щось чарiвне,
принадне, що одвiку манить стомлену душу, перелива?ться, гра? на сонцi як
мрiя, як щось невимовне, од чого змiнилася б доля i вище пiднялись би води
життя понад берегами.
  Земля - дар божий, як повiтря, як сонце...
  Земля для всiх. А хто ?? ма??
  А хто ж ?? ма?? Пан, багатир...
  ? поле в руках багатих, i ? убогий мужик, що нiчого не ма?, тiльки руки
та ноги... Тiльки сво? чотири кiнцi...
  В туманi, то тут, то там, як островки, зринали глухi голоси.
  "Тепер скажiмо так: менi потрiбна земля, бо сво?? нема?, й тобi
потрiбна... А пан те бачить i наганя? цiну..."
  "Не пан наганя, а самi б'?мось за аренду, бо ти не вiзьмеш, то вiзьмуть
люди. Нiхто не хоче з голоду гинуть - та й платиш..."
  "Однаково гинеш... Земля не виносить видаткiв, голодна не хоче родити.
А що вродила, все забрав пан".
  "Пропада твоя праця... А на той рiк знов iдеш до пана, сам себе
дуриш..."
  "Страшна видима смерть..."
  Слухайте, слухайте! Годi вам там! Земля належить трудящим. Хто багатому
дав його багатство? Ми, мужики. I звiдки сила в нього? З нас, мужикiв...
Дiди нашi, батьки й самi ми життя цiле робили на пана. Хiба ж ми не
заробили собi землi?..
  I знов у туманi бринiли окремi розмови, як зачепленi струни.
  "Подать плати, москаля дай, щоб землю нашу од ворога боронив... А що ж
менi боронити, коли в мене землi нема? Зроби спочатку так, щоб була в мене
земля, а тодi й бери москаля, як ма? що боронити..."
  "Зруйнуймо засидженi гнiзда, як роблять iншi, викурiмо багачiв, щоб не
наважились бiльше вертатись, тодi миру вiльнiше буде, тодi в нас буде
земля..."
  Панаса Кандзюбу кортiло. Вiн вже кiлька разiв  крикнув:  "Люди!
Християни!", але його не пускали.
  - Мовчи, заважа?ш.
  А вiн лiз вже на дерево, важкий у сво?й свитi, як ведмежа, аж хрустiли
галузки.
  - Люди, християни!
  - Хто там говорить?
  - А хто його зна?...
  - Християни, ми довго терпiли. Воно правда, що пани товстобрюхi за
людей нас не мають, як леви рикають на мужика; народ розорили та ще й
ганяють за нами з москалями та посiпаками всякими. Наче за звiром. Але
потерпiмо ще трохи. Почекаймо велико? милостi й справедливостi.
  - Вiд кого?
  - Зна?мо! Ждали!
  Здригнувся туман неначе i колихнулось сподом, ось-ось хлюпне в береги.
  - Нема терпцю! Урвався...
  Панас iзлiз уже на землю й винувато обертався до сусiдiв.
  - Хiба я що? Я згоден... я на все згоден... Як люди....
  - Знайшовсь мудрий, потерпiмо, каже.
  - Цитьте, - нехай говорить, хто почав.
  - Говори, Гуща.
  Долом шумiло, наче бурчак у повiнь котив по рiчцi камiння i рив береги.
  А з туману, як з хмари, плив голос i падав мiж люди,
  - Вся земля наша, одвiку, бо кожна грудка, кожен упруг политi потом,
погно?нi кров'ю трудящих. Одберiм землю, i тодi кожен трудящий матиме
хлiба доволi для себе i для дiтей.
  Ось слово: одберiм землю!..
  Воно впало серед тако? тишi, що чутно було, як мостилась по гнiздах
птиця, або спросоння била крилом на вершечках дерев.
  Одiбрать землю!
  Цi два слова досi лежали на сподi кожного серця, як захований скарб, а
тепер, вийнятi звiдти, стали немов живим чимсь i говорили: ходiм за нами,
ми поведем.
  Не руйнувати й не палити, а одiбрати. Вогонь що вiзьме, то вже не
оддасть. Ходiм i однiмем сво?, неправдою взяте од нас i батькiв наших.
Одберiмо хлiб свiй кривавий, для розкошiв одiрваний од голодного рота.
  Груди так повно зiтхнули, аж лiс обiзвався.
  Велике тiло розросталося наче, простувало застоянi ноги, затерплi руки.
Почуло силу. I благовiстило у ньому, як дзвiн на великдень: "Буде земля,..
Однiмемо землю,.."
  Ту саму землю, що, як мрiя далека, тiльки манила, а не давалась у руки,
що грала перед очима, як марево в спеку...
  Тепер вона близько, простягни руку й бери.
  I не хотiлось розходитись iз лiсу, розривати на частки могутн? тiло...

  * * *

  Неспокiйно було в селi. З то? ночi, як сходились в лiсi i поклали
забрати панову землю, минув цiлий тиждень, але люди вагались. Всi
напружено ждали, а чого саме - нiхто добре не знав. Однi одно говорили, а
другi друге - i з тих розмов сплiталась сiтка, в якiй нi кiнця, нi
початку. Бастувала чагунка, бастували робочi,  скрiзь  було  глухо,
каламутне, самотньо якось, i тiльки граки чорним ланцюгом крил в'язали з
свiтом село.
  Щось дiялось навкруги. Мов наближалась градова хмара, а звiдки прийде,
де впаде i що зачепить - незвiсно. Важко, тривожно дихалось всiм у тi
похмурi днi, i неспокiйно минали довгi осiннi ночi. Якби хто крикнув на
пробi, бовкнув несподiвано дзвiн або розрiзав густе повiтря пострiл
рушницi, люди вибiгли б з хати та кинулись ослiп однi на одних.
  Гафiйка не могла спати по ночах. Як тiльки смеркало, Пiдпара засував
дверi у сiнях, пробував довго, чи добре замкненi, i перше, нiж облягатись,
здiймав рушницю, мостив бiля себе сокиру. Гасилося свiтло, але Гафiйка
знала, що хазя?н не спить. Чула, як вiн неспокiйно ворушився на лавi,
важко сопIв, сiдав i наслухав. Потому знову вкладався i лежав прича?вшись,
але раптом зривався i шарив по долiвцi рукою, поки не знаходив сокири.
Тодi ставало знов тихо, пiд лавками пищали мишi, що вже перебирались на
зиму до хати, та таргани шарудiли у миснику. Але Пiдпара не спав, Гафiйцi
здавалось, що вона бачить його розплющенi очi, втупленi в пiтьму.
  Нарештi, Пiдпара вставав i виходив. В Гафiйки калатало серце, i в такт
його перебоям гупали Пiдпа-ринi ноги коло стодоли, бiля стiжкiв або пiд
стiнами хати.
  Часом хазя?н вибирався на нiч на поле, пiд клунi. Тодi знов хазяйка
товклася цiлiсiньку нiч, боялась, стогнала, охала i човгала шкарбунами од
вiкна до вiкна.
  З наймитами Пiдпара поводився краще, не лаявсь, не пiдганяв, як перше,
але в спину ?м завжди дивилось пiдзорливе око, або пiд час розмови
зненацька вставала за ними важка, як дзвiниця, постать Пiдпари i кидала
тiнь.
  Гафiйцi часами ставало так важко, що вона прохалась на нiч додому.
  Маланка облягалась нерано. Андрiй вiчно був десь на людях i повертався
пiзно, а Маланка весь вечiр снувала мрi?. Щось буде. Прийде щось гарне i
перемiнить життя. Щось станеться раптом не сьогоднi, то завтра. ?й не
хотiлось нiчого робити i, склавши руки, як у недiлю, вона гаптувала
словами хитрi мережки. З Гафiйкою вдвох вони ставали на порозi у сiнях i
довго дивились, як свiтяться вiкна скрiзь по селi. Там, в кожнiй хатi,
чогось чекають, готовi, як сухий трусок, що жде пiдпалу. У кожнiй хатi
цвiте надiя, ростуть сподiвання.
  I певно, нiколи ще стiльки не сходило свiтла, як у сi довгi, тривожнi
осiннi ночi.

  * * *

  Вiтер скакав з розгону, рвав голоси i дим, а блiде сонце, показавшись
на мить, висипало з-за хмар на землю сво? останн? багатство.
  Гафiйка ловила хустя, що розметав вiтер по дворi, як стадо бiлих гусей.
Хазяйська сорочка надулась, котилася кругла, мов вагiтна жiнка, рукавами
ловлячи землю. Вiтер свистiв Гафiйцi у вуха, а ?й здавалось, що ??
кличуть.
  Нi, таки кличуть. Вона озирнулась.
  Од ворiт махав на не? Прокiп.
  - Чого ти?
  Вона не чула.
  - Що там таке?
  - Неси твiй прапор.
  За ворiтьми було повно народу. Тут i Маланка з сво?ми сухими руками,
важкий Панас Кандзюба, i дiти, що скакали пiд плотом, як горобцi.
  - Швидше винось?
  Що сталось?
  Гафiйка метнулась до хати.
  Кiлька рук простяглись до Гафiйки, але Прокiп взяв сам.
  Вiн в'язав вже червону китайку до держака.
  Народ нетерпляче гудiв. Таки дiждались. Прийшов манiфест.
  Пiдпара стояв на хатнiм порозi, чорний, як тiнь, пiдпер плечима одвiрок
i мовчки дивився.
  Нарештi прапор пiдняли. Червона китайка залопотiла на вiтрi i заскакали
на нiй слова, наче живi.
  Земля i воля!
  Всi зняли догори очi i щось пройшло по юрбi, немов зiтхання.
  I рушили далi. Гафiйка забула за сво? хустя. Бона йшла в юрмi, наче у
снi. Щось сталось. Сподiване, правда, бажане, але неясне. Якийсь манiфест.
  Бiля не? був Прокiп, i ?й здавалося, що вiн одразу вирiс. Його великi
запрацьованi руки спокiйно лежали на держаку, ноги ступали твердо.
  З сiрого гомону виривались окремi слова.
  - Хвалити бога, дiждались люди...
  - Всiм буде, всiм стане, - дзвенiла Маланка. Вiтер рвав тi слова i
кидав назад:
  - Всiм стане, наша земля...
  - Тепер, пане добродзею, одiллються вовковi овечi сльози.
  На червонiм обличчi Андрiя молочнi вуси сидiли, як два голуби.
  Панас Кандзюба свiтився.
  - Озу?м, Андрiю, пана у_ постоли!
  - Аякже!..
  Пiд плотами червонi дитячi ноги одкидали болото.
  Дiти забiгали вперед i пискливо кричали:
  - Земля i воля! Земля i воля!
  Прапор мотався, наче вогонь на вiтрi...
  З хат висипали люди. Вони здiймали шапки, хрестились i приставали.
Стрiчнi завертали назад.
  - На зборню! Там манiфест.
  Дорога наллялась народом.
  Було нове щось в людях. Глибокi очi горiли на сiрих обличчях, наче
восковi свiчi по сутiнках в церквi. Гафiйцi здавалось, що ясна для не?
кожна душа i кожна думка, як своя власна. Щось урочисте було в трепетi
корогви, в тихому сумi осiннього сонця, в тривожно-ясних обличчях. Наче в
темну весняну нiч палали восковi свiчi в руках i пливло аж пiд зорi
"христос воскрес".
  Раптом переднi спинились.
  З-за вугла виплив другий потiк i перерiзав дорогу. I там теж червоний
прапор був попереду. Прокiп високо пiдняв свою корогву.
  - Земля i воля!
  - Земля i воля! Будьте здоровi з святом.
  - Будьте i ви...
  Усi змiшались.
  Маланка обiймала вже ковалиху.
  - Кумочко, кумо...
  Не могла говорити.
  Вони цiлувались. Сухi Маланчинi руки тряслись на гладких ковалишиних
боках.
  - Слава боговi, слава..
  Вiтер зiрвав в ковалихи з кiнчика носа сльозу.
  Рушили далi. Тепер двi корогви, з'?днавшись, попливли разом. Вони
хвилювали i вигинались, як окриленi вiтром вогнi.
  Народ облiпив зборню так тiсно, що свити злились в одну суцiльну лаву i
не було чим дихать. На рундуцi читав щось Гуща. Вiн вже втомився, захрип,
але тi, що надiйшли, теж хтiли чути. Дальнi повитягали ши?, приклали
долонi до вух. Переднi не хотiли нiкого пускати, щоб ще раз почути. А люди
все йшли i однi другим налягали грудьми на плечi.
  - Що вiн чита?? - воля, свобода, а де ж земля?
  - Хiба не чу?ш? Вiн тiльки про землю й чита?.
  Низьку Маланку зовсiм затерли. В теплi людського тiла, в випарах поту -
?й зовсiм добре. Вона не слуха. Що там! I так вiдомо. Се вже всi знають,
що землю оддали людям. Краще б, нiж тут стояти, пiти гуртом на панське
поле, пустить по ньому плуг. Побачити швидше, як вiн кра? незмiрянi ниви,
одверта скибу, дiлить людей. Оце тво?, а це мо?... Щоб порiвну всiм.
Дивiться! Навiть Андрiй зняв перед миром скалiчену руку, щоб не забули за
нього. А давно проклинав землю? Ну, та минулось. Тепер вона добра,
непам'ятлива, тепер у не? нема? серця проти Андрiя. Сама земля смi?ться до
не?, пода? голос. Он! як гра? проти сонця рудою стернею.
  Бiля зборнi зiбрався весь мир.
  Село спустiло. Самотою повзли мiж хатами бруднi дороги, наче плазували
чорнi гадюки, вiтер скуб солому по стрiхах, а на розритi городи спускались
хмари ворон.
  Якась баба, вилiзши з хати, трималась за стiни i сердито кричала в
пустку:
  - Де люди? Горить що? Га!
  Нiхто не обiзвався до не?. Тiльки вiтер стукав дверима по покинутих
хатах, корови блукали по дворах та гризлись собаки помiж роями сухого
листу.
  Помалу народ вертався з зборнi.
  Дво? iдуть.
  - Чув? Свобода, воля, а яка воля?
  - Хiба я не знаю? Бити панiв.
  - Я розiбрав одразу. Дадено волю, щоб чорний народ стребив панiв.
Котрий, значить, живе з людсько? працi.
  Баби:
  - Як будуть розбирати економiю в пана, я вiзьму тiльки руду корову.
  - А менi коли б пару гусей на розплiд. Такi хорошi гуси...
  - Буде що взяти. Не заберемо ми, вiзьмуть чужi, а пан таки ж наш...
  - Звiсно. Не даваймо нiкому свого.
  Парубки раптом сповнили вулицю спiвом.
  Пiд хатами багатих вони спинялись, пiдiймали догори корогву i на весь
голос гукали:
  - Земля i воля!
  Коли поховались, нехай хоч чують. Це ?м, як перець собацi...
  Гущу та Прокопа мало не розривали. - Як воно буде? Чи скоро дiлитимуть
землю? А куплену землю - чи заберуть?
  Марко хрипiв на всi боки, ледве встигав одповiсти, а Прокiп спокiйний,
як завжди.
  Маланка ловила його за поли.
  - Прокопе, слухай мене... се я, Маланка. Почекайте ж бо, люди, дайте
сказати. Чу?ш-но, Прокопе, щоб менi одрiзали ближче, там, де пшениця
родить... Гляди, щоб не забув... Чу?ш, Прокопе, га?
  Вона зiгнулась, суха i маленька, захоплена вся одним непереможним
бажанням.

  * * *

  Кожний день нiс якусь новину. Там економiю розiбрали дощенту, там
спалили гуральню або сахарню, в iншому мiсцi рубали панськi лiси, орали
землю. I нiчого за се не було. Пани тiкали, никли перед лицем народу, як
солома в огнi. Щодня вiтер приносив свiжi дими, а люди свiжi оповiдання, i
нiхто бiльше не дивувався. Вчора се була казка, сьогоднi дiйснiсть, що ж
дивного тут? Правда, гуральня панича Льольо, економiя пана - мулили очi.
Чого ще ждуть?
  - Хiба ми за людей гiршi? Уже ж рiшили.
  Невдоволенi були, але верх брали Гуща та Прокiп.
  Проте вечорами дехто запрягав конi i порожнем вимикався на нiч з села.
Ходили i пiшi. Застромляли сокиру за пояс, мiшок пiд плече i тягли через
поле в сусiднi села по панське добро. Ночами по розгрузлих дорогах
безперестанку котились наладнованi хури мiшками зерна, картоплi, цукру.
Тi, що виходили пiшi, вертались кiнно, на баских конях, або гнали перед
себе корову. На другий день висиплялись до пiвдня, i лиш по колесах,
умазаних в кал, сусiди знали, що той чи iнший ?здив вночi на здобич. Часом
дiти грались новими цяцьками, уламками пляшечок, ручками од дверей, або
молодиця шила, на заздрiсть другим, розкiшний очiпок з шматини, якою пани
оббивають стiльцi. Ходила й Маланка.
  Вона ледве приперла мiшечок муки, засапалась i стогнала.
  Андрiй уминав смачнi паляницi та все хвалив, але Маланка не ?ла.
  - Чому не ?си? - дивувався Андрiй.
  - Не можу. Чуже воно.
  - Нащо ж ти брала?
  - Всi брали, взяла i я.
  Мука заважала Маланцi, як мрець у хатi, вона не знала, куди ?? дiти.
  Багачi прича?лись, ?х наче не було в селi.
  - Щось наших верховодiв не чути, полякались, сидять по хатах, -
смiялись люди.
  Але там, де ?х було багато, вони не мовчали.
  Панас Кандзюба, вернувшись од сестри з Пiсок, оповiдав:
  - Приходжу в село, день буднiй, а люди до церкви. Спинили й питають -
хто i чого, за чим прийшов, до кого. Оглядають, наче я злодiй. Ну, добре.
Швагер теж в церквi. Сестра ледве на ногах всто?ть, iде i заточиться, а
очi червонi та каламутнi. Ах, боже... Що тобi, кажу, слаба? А вона в плач.
- Не слаба, каже, боюся. Од безсоння звелась. П'яту нiч не спимо, не
гасимо свiтла, пильну?м, щоб не здрiмати. Ждемо, коли прийдуть. - Кого ж
ви ждете? - Голоти. Переказали, ждiть нас, будем палити. Щоб не було нi
бiдних, анi багатих, самi середнi. Страх боре людей. Ще вдень - нiчого,
видко, хто йде, хто ?де, а прийде нiч - стережемся. Вчора вийшов мiй на
село, вже сонце сiдало, коли скаче щось верхи. Вiн на дзвiницю зараз,
ударив в дзвони. У мене так серце i впало. Се ж палi?. Збiглися люди,
постягали тих з коней, зв'язали i повели на зборню. - Палити хочете нас?
Бий ?х! - Тi в крик. - Ми самi ?демо, кажуть, за палiями, що повтiкали. -
Нiхто не вiрить. Та вже церковний староста урятував. Коли б не пiзнав,
забили б на смерть. Розповiда? сестра, а сама аж трясеться. Ах, боже...
  А тут швагер прийшов iз церкви. Круги пiд очима, видко, зморився. Ну,
добре. - Яке у вас свято сьогоднi? - питаю.
  - Свята нема, а люди молебень найняли, щоб одвернув бог од лиха. Одна
надiя на бога...
  Ну, сидимо ми, розмовля?м про се, про те, а швагер й кивне головою,
куня?. Сестра теж ледве продере очi, щоб кинути до мене слово. Вже
смеркло, - який тепер день - повечеряли ми, свiтло горить. Пора б i спати
- не сплять. Вийшов я з хати - на селi свiтиться скрiзь, нiхто не ляга?...
Ах, боже... Так якось моторошно, страшно менi. А нашi сидять. Шеберхне пiд
лавкою миша, а вони вже наставлять вуха. Нерано, вже й пiзнi ляги минули,
не сплять. Чу?мо - пiвнi спiвають, а в вiкно видко, як серед ночi блима?
свiтло скрiзь по селi. Коли раптом щось - лусь! Стрельнув хтось з рушницi.
Так по селу й покотилось. Ну, добре. Сестра прикипiла до мiсця, тiльки
руками вхопилась за груди, а швагер зiрвався - i в сiни. Вхопив залiзнi
вила i далi. А я за ним. Бiжу i бачу, як з хат вибiга? народ, хто сокиру
трима? напоготовi, хто вила, а iнший рушницю. Ах, боже... Куди бiгти? де?
хто стрiляв? Вибiгли за село, якiсь люди стоять. Не питали, а кинулись
бити. Били на смерть, куди попало, аж поки не одiгнали. До самого свiту
нiхто вже не спав, а вранцi пiшли оглядати. Вiсiм лежало готових, один був
ще теплий, стогнав... Ах, боже.

  * * *

  Призначено було зiйтись на майданi, до зборнi. Гуща прийшов ранiше. Вiн
тривожно блукав пiд ганком i все виглядав. Прокiп був уже тут.
  - Не сходяться щось, - турбувався Марко.
  - Ще рано, надiйдуть.
  Однак i Прокiп був неспокiйний. Нелегко було утихомирить народ.
Навкруги були погроми, пожежi, що пронеслись по селах палаючим вiтром i
все захопили в свому вихрi. Люди не хотiли одрIзнятись од iнших, сво?х
сусiдiв, i багато треба було роботи, щоб спинить рух. Але Гуща i Прокiп
перемогли. Вони довели людям, що не треба палити та руйнувати народне
добро. Не пан ставив будинки. Мужичi руки складали до бруса брус, до балки
балку, i все те мусить тепер служити на користь людям. Сьогоднi мало
рiшитись, за ким перемога, за ними, чи за Хомою, який пiдбивав нищити все
i все палити.
  Народ поволi стягався. Он показався Семен Мажуга на чолi цiло? юрми.
Панас Кандзюба теж вiв хазя?в. Майдан виповнявся i починав шумiти. Марко
стискав всiм руки. Щось душило його у грудях, пiдкотилось пiд горло, i
коли вiн почув свiй голос, то не пiзнав.
  - А корогву принесли?
  - Ось вона! ?! - обiзвався Мажуга i, розгорнувши, пiдняв.
  - Всi прийшли?
  - Всi.
  Можна було рушати. Але не рушали. Тiльки коли прапор хитнувся i тихо
поплив у повiтрi, зрушились з мiсця i тихо пiшли. Ноги шарудiли в болотi,
немов шептали раки в мiшку, i кривобокi халупки, бiднi й обдертi, якось
неймовiрно дивились на той похiд.
  Панське подвiр'я дрiмало, сонне й порожн?. Там наче нiкого не було.
Тiльки пси погарчали i поховались. Народ ввiллявся через ворота у двiр,
наче вода крiзь шийку пляшки. На ста?ннiм порозi з'явився хурман. Гуща
звелiв покликати пана.
  - Пана нема.
  - А де ж вiн?
  - Втiк уночi.
  Хвиля пройшла в народi.
  - Утiк? Ну, добре. Нехай вийде прикажчик.
  Ян вийшов з контори блiдий i без шапки. Його холоднi очi неспокiйно
заметались по людях. Вiн несвiдомо подався назад. Але Гуща спинив, витяг з
кишенi папiр i почав розгортати. Серед велико? тишi чулось тiльки, як
шелестiли листочки. Здавалось, що Гуща занадто довго се робить. Нарештi
вiн кашлянув, пiдтягнувся i високим, чужим трохи голосом почав читати. Всi
уже знали той приговор, але тепер вiн здався новим, поважним, наче те
слово, що читають у церквi. Так, так. Уже знали, що вiд сьогоднi земля не
панська, а людська, що народ одбира? ?? назад, у свою власнiсть. Ниву,
освячену працею рук дiдiв та унукiв.
  Всi слухали мовчки i зата?вши дух.
  Гуща скiнчив i обiзвався до Яна:
  - Ти нам непотрiбний. Складайся i забирайся звiдси.
  Ян хотiв щось сказати, але не мiг, i тiльки беззвучно ворушились його
збiлiлi губи та шукали чогось тремтячi руки.
  Вiн заточився i як п'яний подавсь до контори.
  Але там не сидiв. За хвилину вискочив звiдти, налякано глянув на юрму i
хрипло крикнув:
  - Мусiю! запрягай бричку!
  Панаса Кандзюбу наче вкололо.
  - Бричку! А на возi з-пiд гною? Не хочеш, пане? Чу?те, люди, вiн хоче
брички!
  Народ збудився наче. Почувся смiх.
  - Ач, захотiв. Минулося панство.
  - Не давать брички.
  - Лагодь, МусIю, воза.
  - З-пiд гною.
  Мусiй кинувсь до воза. АлеЯн став червоний.
  - Не треба коней. Пустiть мене пiшки.
  - 3 богом!..
  Економ насунув шапку i якось боком просунувсь крiзь юрбу. Його очi, мов
заскоченi мишi, жахливо оглядали кожне обличчя, руки були напоготовi, щоб
боронитись, але нiхто не зайняв. Нарештi, коли Ян опинивсь за ворiтьми,
всiм стало легше, наче порошинка випала з ока. Треба було приймать
економiю.
  - Як будем приймати?
  - Оберiм трьох. Нехай хазяйнують. Там буде видно.
  - Доволi трьох. Прокопа, Гущу та Безика, може...
  - Нi, краще Мажугу...
  - Пишiть приговор.
  Олекса Безик винiс насеред двору стiл. Гуща за ним примостився.
  Стояв сiрий осiннiй ранок. Все було сiре. Небо, далеке поле, голий
вишник за домом, будинки i люди. Дух кiнського гною i свiжих яблук мiцно
тримався в повiтрi.
  Стелився гомiн. Маланка нiкому не давала спокою. Треба б списати, щоб
швидше дiлили землю. Чого чекати? I так доволi ждали. Нехай би кожний вже
знав, що його й де. Вона свiтила очима i всiм докучала. Дух яблук лоскотав
нiздрi. Чому б не покушать? Таки народне добро, як каже Гуща, але в домi,
певно, багато цiкавих речей. Наливок, м'яких подушок, посуди та всяких
чудних витребенькiв, яких мужиковi i бачить не довелося. Так воно й
лишиться тут? Молодицi заглядали у вiкна. Ключниця немов догадалась,
винесла з льоху два кошики яблук i всiх частувала.
  Тимчасом Гуща скiнчив. Народ пiдходив довго, i довго важкi робочi руки
грамузляли кривульки або ставили хрест, щоб було мiцно. Прокiп скликав всю
двiрську челядь, одняв ключi.
  - Хто не хоче служити громадi, може йти з двору.
  Не схотiли ключниця i хурман, ?х не тримали. Двiр помалу пустiв.
Лишились тiльки обранi - Прокiп, Гуща й Мажуга.
  Панський ма?ток перейшов до народу.
  Нiхто так щиро не дбав про "народне добро", як Прокiп. По цiлих днях
вiн вештався од стодоли до стайнi, од обори на тiк, видавав челядi харч,
коням обрiк та зерно птицi. Скрiзь сам доглядав, скрiзь робив лад. I все
записував в книжку, щоб знали, що, куди й скiльки пiшло. Хитав головою i
дивувався, який нелад. Нi, таки з пана поганий господар. Пропадало добро
без хазяйського ока. Треба хлiб молотити, а машина i досi сто?ть без
направи. Плуги поржавiли, без лемешiв, на конях подертi шле?. Все потребу?
працi i грошей, а грошей не було. Тодi порадились разом, i ПрокIп повiз
продавати пшеницю.
  Всi тро? оселились в конторi у тих кiмнатах, де жив економ. Жiнка
намагалась, щоб Прокiп ночував вдома, ?й було чудно без хазя?на в хатi,
але вiн й слухать не хотiв: його обрала громада.
  По ночах йому не спалось. Виходив з контори, пiрнав у гущу осiнньо?
ночi i прислухався, як калатав стукач навкруг подвiр'я. Було чудно i
радiсно разом. Що недавно бачив у мрiях, тепер здiйснилось. Життя до людей
повернулось лицем. Справедливiсть глянула у вiчi. Не буде бiльше бiдних i
багатих, земля всiх нагоду?. Народ сам ску? собi долю, аби тiльки не
заважали. Оцi будинки, поко?, по яких перше блукала одна несита i
загребуща людина - тепер пiдуть пiд школи. Тут будуть збиратись люди, там
буде читання. Уява малювала iнше життя, нiч розступилась, сяли вiкна
вогнями, гомiн розпирав стiни, пiдiймав груди...
  Ще не свiтало, а Прокiп будив наймитiв, дзвонив ключами.
  В руках у нього вiчно бiлiла книжка. Вiн заводив у не? кожну народну
копiйку, кожне стебло. З села приходили люди.
  - Ну, як там економiя наша?
  Всiм було цiкаво, як ведеться хазяйство, що управителi роблять. Що
краще - чи подiлити землю мiж люди, чи, може, гуртом оброблять поле i тодi
вже дiлити хлiб. Маланка мало не пробi кричала, щоб швидше дiлили. Всiм
поясняли, водили на тiк, на обори, радились, на що ужити будинки.
  - Тут би варто школу зробити, - говорив Прокiп.
  Але Гуща йшов далi.
  - Школу ма?мо вже, зробiм краще народний унiверситет.
  Люди приставали на все, на школу й на унiверситет. Нехай навчаються
люди, не все ж панам.
  Панас Кандзюба дививсь на поле, що простяглось од ворiт i упиралося в
небо, i все зiтхав. Йому було досадно, що пан утiк, що вiн не побачить
"пана у постолах".
  А по полю вiчно блукали якiсь фiгури i чорнiли на сiрому небi. То
нетерплячi мiряли поле, щоб дiзнатись, скiльки прийдеться на душу.
  Маланка, закасавши спiдницю та вся зiгнувшись, мов чапля, переставляла
ноги по глеюватiй рiллi.

  * * *

  Хома смiявся i погано смiявся.
  - Стережете панське добро? Ха-ха! Пильнуйте, пильнуйте, щоб не пропало.
Подяку? пан, як поверне назад. Аякже...
  Зеленкуватi очi скакали в нього, як жаби понад болотом.
  - Вiн дума один iз другим, що як пан втiк, то вже й пропав. Якраз!
Такий не згине. Нажене козакiв повне село та й шусть у теплу хату. Спасибi
вам, люди, що зберегли. На тво?й спинi запише подяку. Нi, коли хочеш
робити, то роби так, щоб вiн не мав охоти вертати, щоб йому пустка
смердiла. Викури димом i вогнем... Зрiвняй усе з землею, щоб було голе
наче долоня...
  Хома тицяв грубим пальцем в долоню.
  - О!.. Як долоня.
  Тi, що ?м снились панськi корови, завiдськi гуси та iнше добро, ловили
Хомине слово.
  Бо таки правда. Коли б не вигадував Гуща, в них усе було б так само, як
у людей. Ще чи дiлитимуть землю, чи нi, хто його зна?, а тимчасом яка
користь людям?
  Андрiй здiймав скалiчену руку.
  - Де ж правда? Нам таке роблять, а ми ж що ?м за те?
  I поглядав на гуральню. Його дратувало, що вона ще сто?ть, гордо
пiдiйма комин i бурха безжурно димом, наче смi?ться.
  - Пан втiк, а панича Льольо на насiння лишили. Нехай курить, пане
добродзею, горiлку. Хе-хе!
  Хома сердито сапав.
  - Атож. Так i буде стояти, що з нею зробиш?
  Ну, Хома знав, що зробити. В нього справа коротка:
  - Спалити.
  I те "спалити" як вiтер свистiло у нього в зубах. Було чудо, що
гуральня досi стояла. Тiльки мулила очi. Скрiзь по селах покiнчили з
панами, скрiзь димились ру?ни, а тут - гуральня. Куди не глянеш - вона. То
комин упаде в око, то дим, як чорний кудлатий змiй, трiпоче в повiтрi. По
ночах гуде свисток та горять вiкна, як вовчi очi, i все так само, як досi,
наче нiчого не сталось. Що за мара? Тепер мужиче право, не панське. Скрiзь
погромили панiв, та й так минулось. Навiть стороннi смiються. Коли б не
Прокiп, не Гуща - давно зробили б кiнець. А панич Льольо? Яка користь од
нього? Як ссав народну кров, так буде i далi ссати. Андрiя скривдив, невже
чекати, поки i другим так само буде?
  Андрiй усiм жалiвся, але тепер його рука зробилась гаслом.
  - Дивiться, що роблять з нами в гуральнi!
  Його брали за руку i уважно роздивлялись безпальчий цурпалок, наче
бачили вперше.
  Панський пастух вештався скрiзь, i скрiзь, де вiн з'являвся, його
зеленi очi ворушили народ.
  Навiть прихильникiв Гущi.
  - Хiба ми гiршi за других?

  * * *

  В середу знали, що се буде в четвер. Хома ходив од хати до хати...
  - Як вдарять у дзвони - виходь. Хто не вийде, буду палити.
  Вiн був рiшучий; видко було, що вiн не жарту?.
  Пiзно свiтилось проти п'ятницi свiтло, як в великодну нiч. Люди мовчки
готували сокири, кiлки, залiзнi лопати. Дитячi очi стежили з печi за
кожним рухом старших.
  Часом, коли лопата задзвенiла, зачеплена кимсь, або впав лом, усi
жахались. Що, вже? Серед напруження й тишi часом раптом здригалось
повiтря, немов од дзвонiв.
  - Тс! Тихо!!
  Прислухались i, не вiрячи самi собi, одхиляли сiнешнi дверi або
висували голови за порiг. Холодна дрiбненька мряка сiялась з неба. Було
вогко, непривiтно i тихо. Здавалось - кiнця сьому не буде. Нехай би вже
врештi подали знак, коли се неминуче. А може, Хома збрехав, налякався i
нiчого не буде? Верталися в хати, блукали з кутка в куток i ще раз
обдивлялись наготовлену зброю.
  Однак дзвони несподiвано впали. Мiдь струснула осiнню  мряку  i
розсипалась по всiх кутках. Нарештi! Всiм стало легше. Виходили з хат,
збивались в купи i поспiшали. Збудженi раптом з холодного сну, дзвони
хрипло кричали i гнали вперед вузлуватi фiгури, покрученi непомiрною
працею, сю в одно злиту з пiтьмою масу важких лантухуватих тiл, скривлених
нiг, твердих, як довбнi, рук.
  Перед гуральнею юрба спинилась. Великий мурований дiм, де жив панич
Льольо та мiстилась контора, важко сiрiв на чорному небi, холодний,
погаслий, i тiльки одно вiкно тьмяно свiтилось, як око напiводкрите. Зате
гуральня нахабно смiялась рядом червоних вiкон i гордо пахкала димом.
  Хома ходив мiж людьми, ще нерiшучий, наче не знав, з чого почати. А
бiля дому був уже рух. Хтось бiг пiд стiною, злазив на сходи, i чутно
було, як гримнули дверi. Потому вiкно погасло i знов засвiтилось. Дзвони
хилитали дрiбненьку мряку, бились i розривались, а в пiтьмi драглiла юрма.
Раптом одчинилися дверi i звiдти почулось тривожне.
  - Хто там? Чого вам треба?
  Се панич Льольо... се Льольо...
  - Чого вам треба?
  Хома оддiлився од юрми.
  - Ага! Се ти? Нам тебе й треба. Ходи сюди! - i погано налаяв.
  Маленька, самотня на сiрiй стiнi фiгура Льольо подалась назад.
  - Не пiдходь. Буду стрiляти.
  I зараз пiд будинком блиснув наче сiрник вогонь, сухо трiснуло щось i
розкололо важким розкотом нiч.
  Юрма завмерла й осiла. Сполоханий .дух заколотився на мент в порожнiх
грудях. Але Хома його пiдняв.
  - Го-го! вiн ще стрiля?! Бий його... бий!.
  Те "бий" опекло тiло, як пуга, пiдняло ноги i погнало без тями вперед,
в руховi тiл, у вiддиху грудей, в натиску сили, що раптом збудилась з
дрiмоти, як пiд кригою будиться рiчка.
  Темнi сiни застогнали од тупоту нiг, i пiд вагою тiла, збитого в купу,
двигтiли сходи.
  Де Льольо? Нiхто не знав. Чи вiн ще тут, чи, може, втiк, чи його б'ють,
чи тiльки ловлять. Тiло налягало на тiло i ззаду чуло на собi гарячий
вiддих, що гнав наперед. Перед дверима зробився тиск, а знизу все
напирали. Дверi були замкненi. Хома бив в них плечем, i в густiй пiтьмi,
де не видко було лиця сусiда, глухо гупали плечi, трiщали сухi дошки.
Раптом дверi подались, i щось вiйнуло звiдти, як iз безоднi. Люди
хитнулись вперед, у чорну пустку.
  - Постiйте, зараз! - крикнув Хома.
  Минула хвилина.
  I сталось чудо, короткий сон, од якого усi послiпли. Електричне свiтло
раптом залляло велику свiтлицю, наче махнуло срiбним крилом, i вiдбилось в
помостi, в рядi великих дзеркал, в золотi рам. Бiлi серпанки, як хмари на
весняному небi, злегка гойдались на вiкнах, зеленi дерева схилялись над
шовком меблiв, етажерки з цяцьками блищали, як царськi врата, а триногий
рояль, мов чорний казковий звiр, одкрив широку пащу i скалив до свiтла
бiлi здоровi зуби. Ся змiна була така раптовна, що схвильована юрма
застигла i лиця залляли усi дзеркала, ледве мiстячись в рамах.
  Але Хома одним махом замазав картину.
  Вiн вхопив кiл, замахнувсь i спустив на рояль. А-ах!..
  Триногий звiр хряснув i дикою гамою струн, од жалiбних до грiзних,
ревнув пiд стелю. А високi кiмнати пiдхопили той рик i рознесли по всьому
дому. Люди збудились зi сну, ожили, заворушились. Хвиля бухнула через
дверi у хату i вдарила в стiни. Тодi раптом впали коли на тихi води
дзеркал i бризнули з дзвоном на помiст скалками обличчя, що там мiстились.
  А дiм все сповнявся новими. Ослiпленi свiтлом, заглушенi дзвоном битого
скла, вони налазили з сiней, як оси з гнiзд, i накидались ослiп на все, що
попадало пiд руки.
  Бий все!
  I накидались на все. Намагались роздерти стiльцi за ноги, а коли не
вдавалось, били ними об землю i насiдали грудьми, як на живу iстоту.
Мовчки, зцiпивши зуби. Кiлки змiтали скло з етажерок дощем черепкiв, шибки
пiд молотками осипалися з вiкон, як з дерева цвiт. П'янiли. Хотiлося чути
лиш брязк, стук, трiск, передсмертне хрипiння кожно? речi, яка так само
тяжко конала, як i жива iстота.
  Про Льольо забули.
  А рояль не дававсь Хомi. Чорнi блискучi боки його кололись i западались
за кожним махом кiлка, але вiа все ще тримавсь на ногах, тiльки вив дико,
як звiр, стiкаючий кров'ю.
  Потривожений пил, що досi тихо спочивав в меблях, тепер курився димом
та крутився в повiтрi, роблячи свiтло жовтим i каламутним. Все злилось в
однiм божевiллi. Люди пили його один в одного з очей, з передсмертного
жаху скалiчених речей, з крикiв скла i металу, з стогнання струн. Всi тi
одламанi нiжки, покрученi спинки, черепки пiд ногами, шматки паперу,
пустка ру?ни - будили ще бiльшу жадобу нищить, ламати, бити, i ноги без
тями топтали знищене вже, а руки шукали нового.
  Андрiй одною рукою ламав галузки живих рослин, розсипав землю з
вазонiв. Ага! ти ростеш! i упивався хрустiнням горшкiв пiд каблуками.
  Хома з перекривленим ротом, весь мокрий, блищав од поту.
  - Гуляйте, дiти! Прийшов наш день.
  Панас Кандзюба силкувавсь до натуги пiдняти велику шафу, але не зважив
сил. Вона навалилась на нього i придушила. Вiн крутився пiд нею, кректав,
волiк до вiкна, йому помогли другi. Шафа лягла на вiкно, задерла нiжки й
бiлий спiд, хитнулась i щезла. Панас висунувсь у вiкно, щоб чути, як вона
хрясне грудьми об землю.
  На подвiр'?, в осiннiй мряцi, кишiли люди, як гусiнь.
  - Чого сто?те? Йдiть помагати. Тепер нам воля.
  Свiтлиця заро?лась новими людьми, що насилу пробирались через купи
уламкiв. Вони розсипались скрiзь, по всьому домi i кожну кiмнату сповнили
гвалтом. Гупали кiлля i молотки, наче в великiй кузнi, трiщали меблi i
дверi, скреготало залiзо, а скло дзвелiло й дзвенiло безперестанку i
сипалось долi, як грушi з дерева в бурю.
  Весь дiм трясся од зойку, кричав на пробi в порожнi отвори вiкон до
чорно? мряки, що його оточала.
  Одсувались комоди i звiдти викидались тонкi сорочки, такi чуднi i
легкi, наче пушинки, з свистом дерлися рядна, лiтали, мов павутиння,
мережки.
  В ковалихи очi горiли, вона трясла гладкими боками, порпалась в купах i
все кричала:
  - Не дерiть всього! Лишiть менi...
  I здирала з поламаних меблiв шовк жовтий, червоний, блискучий.
  Панас Кандзюба бiгав по хатах, як навiжений. З-за пазухи виглядала у
нього тонка жiноча сорочка без рукавiв, а руки обережно тримали i
притискали до грудей коробку з старим iржавим залiзом. Вiн сам не знав,
куди ?? дiти.
  Олекса Безик сяв. Вiн врятував од погрому сло?к з солодким i притулив
до серця, наче дитину.
  Хати вже були обдертi, розбитi, переповненi пилом, як димом, що
простягав руки за вiкна на холод. На вiкнах хилитались од вiтру подертi
бiлi завiси, як перебитi гусячi крила. Тiльки лампи та канделябри лишились
цiлими i завзято заливали цiлу ру?ну свiтом, до нестерпучостi ясним.
  Бруднi, наче на лахмiття подертi люди спинились i дивились, що б
знищити ще. Але нiчого не було. Голi стiни конали останнiм диханням
оддертих шпалерIв.
  В кутку Хома старанно трощив ще простий кухняний ослончик, брудний, у
помиях, наполовину згнилий.
  Андрiй торкнув Хому за плече.
  - Ну, а гуральня?
  Хома пiдняв на нього безтямнi очi.
  - Як бити, то бити все.
  I далi трощив недобитий ослончик.
  - Годi, покиньте, - кричав Андрiй. - Пора палити.
  Хома опритомнiв. Палити? його очi на мить спинились i в них мигнув наче
далекий вiдблиск пожежi.
  - Палити? Давай.
  Вони склали на купу пiд сходи уламки меблiв, нiжки стiльцiв, шматки
паперу i пiдпалили.
  - Тiкайте з дому, горить! - кричав Андрiй.
  Люди, як мишi, покидали поко? i серед диму скакали по сходах.
  Андрiй зняв з канделябра свiчку i пiдпалив завiси. Вогонь охоче полiз
по серпанках, i чорнi отвори вiкон ще глибшими стали в червоних рухливих
рамах. Двi Андрi?вi тiнi заметались на прощання по стiнах i разом з ним
зникли.
  Андрiй шукав Хому.
  - Тепер гуральня. Чу?те, Хомо? гуральня, кажу.
  Вони останнi вибiгли з дому.
  Нiч стояла глуха, ще чорнiша по свiтлi. Але сподом вона ворушилась,
жила, двигтiла i хвилювалась хвилями чорного люду, невидимим припливом
тiл.
  Тiльки гуральня блищала рядом освiтлених вiкон та тремтiла од руху
машин, немов у великих кам'яних грудях, ждучи чогось, тривожно калатало
серце.
  Робочi покинули працю i чорнiли вздовж стiн та бiля дверей. Свiтло з
вiкон грало в калюжах разками золотого намиста.
  Юрма й гуральня стояли напроти себе, немов мiряли сили, немов ще
рiшали, хто переможе.
  Мiж ними раптом з'явилась важка, кострубата постать Хоми.
  - Чого ждете? Палiть!
  Вiкна паничевого дому курились димом. Вогонь лiз по завiсах, в'юнкий,
веселий, i вже облизував лутки знадвору.
  Безлиця у пiтьмi юрма здригнулась i пiшла на гуральню. Андрiй бiг
попереду. У лiвiй руцi тримав залiзо, а права, без пальцiв, високо
здiймалась над головою, наче комусь грозила.
  Ось апаратна. Тепла, вся завита в залiзнi труби, колеса, машини, наче
нутро живота, вона тряслась, як в трясцi, i блискавично мигтiла широким
пасом. На мить Андрi?вi нiздрi вхопили знайомий запах олi?, пари, сухого
жару вогняно? печi - i перед ним встало його робоче життя, його калiцтво.
Ось як зiйшлися вони - машина i ?? жертва. Андрiй почув на руцi одрiзанi
пальцi, i злiсть туманом пiднялась йому до мозку. Вiн кинувсь на пас i
збив одразу. Захитавшись, пас упав з свистом плавким лiнивим рухом, як
мертва гадюка. Апаратна востанн? здригнулась i стала, а махове коло
закрутилось в такому шаленому льотi, що, здавалось, пiдхопить з собою й
машину. Паровик тепло i важко дихнув, сповнений сили. Чорнi блискучi боки
його дратували Андрiя. Йому хотiлось бити сю ситу, гладку скотину, почуть,
як застогне, крикне, скона?, вiддасть останн? дихання. Вiн збив манометр i
ударив залiзом по боцi. Потому пустив пару в свисток. I коли паровик
скрикнув тим самим криком, яким будив Андрiя мало не цiле життя, криком,
що зблизька видававсь гострим i блискучим, як шило, лютiсть одняла у нього
пам'ять, свiдомiсть i розумiння. Вiн бив машину що було сили, помагав
правою лiвiй руцi, крутив головки гайкам i ламав все, що вдавалось
зламати. Забув навiть про небезпеку. Вiн не бачив, що дiялось навкруги,
всiх тих свиток, жовтих кожушкiв, борiд i волосся, злiплених потом,
гарячих очей, напiвбожевiльних, поранених рук, не чув того кування залiза
в залiзо, пекельно? кузнi, що все перекувати хотiла в нiщо, що працювала,
як невгаваючий дух руйнування, i сповняла луною тисячi звукiв високi стiни
гральнi.
  Хома був всюди. Вiн, здавалось, забув людську мову i лиш, як жужiль од
горiння душi, викидав з себе:
  - Бити! палити!..
  Де тiльки з'являлось його обличчя старо? баби, глибоко зоране плугом
життя, де падав лиш погляд зелених очей, владний i невблаганний, там дух
руйнування напружував жили i змiцняв сили в нелюдськi.
  Хома не чув утоми. Його руки, наче залiзнi клiщi, крутили мiдянi труби
i чим твердiшi вони були, тим бiльшу розпаляли охоту перемогти. Обдертi, у
ранах, його руки давно обливалися кров'ю, але вiн навiть не помiчав. Знав
тiльки, що мусить розбити i пiдпалити.
  Нарештi! Покришки з брязком впали з цистерн, вогонь торкнувся спирту i
легка блакитна хмарка вся поплила над ним. Люди збiглись дивитись. Синявий
вогонь, такий легкий i невинний, що, здавалось, пекти не може, м'яко
згинався i розгинався, наче плавав по спиртi, i тiльки часом високо
здiймалась хвиля з червоним гребнем.
  Невдоволений шепiт пройшов по юрмi. Се ж горить спирт! Нiщо iнше, а
спирт! Було досадно. На саму згадку запекло у горлi, розливалось тепло у
грудях. Нащо було палити, не давши навiть покушать. Тепер нi паничевi, нi
людям. Вогонь жере.
  Олекса Безик мало не плакав. Невже пропаде?
  Вiн хотiв рятувати. Йому прийшло на думку, чи не можна зачерпнути
спiдсподу. Адже горiло лиш зверху. Вiн знайшов корячок i протиснувся крiзь
натовп.
  - Куди ти?
  Його хотiли спинити.
  Але Безик вже розiгнався i сунув руку просто в вогонь.
  Син? полум'я хитнулось, хлюпнуло в чорнi криси цистерни i впало додолу
кiлькома вогняними клубками.
  - Ой, братцi, пече! - скрикнув Олекса.
  У нього горiв рукав.
  Се була спроба, невдатна, правда, але, здавалось, можлива. Вогонь лиш
зверху; пiдсподом чистий, здоровий спирт, треба тiльки дiстати.
  Натовп захвилювався.
  Тц! тц! скiльки добра загине!.. скiльки горiлки...
  У ротi сохло, душа просила хоч закропитись, хоч раз ковтнути, хоч
умочити уста, сухi од смаги. Розбити посуду? Пробити збоку? Дух спирту
лоскотав нiздрi, i спазматичним рухом горло ковтало слину.
  Гарячi очi мацали боки цистерни, готовi втягнути в себе, висушить повну
посуду, мiцну, недоступну, накриту вогнем. Юрма навiть затихла  од
божевiлля згаги, злита в одно бажання i в одну думку. А перед нею все вище
й повнiше палали чашi, повнi вогню, як жертви невiдомому боговi.
  Раптом ззаду почувся крик:
  - Розступiться! дайте дорогу!
  I не встигли ще розступитись, коли крiзь юрму пролетiло щось мокре, все
у рiдкому болотi, захлюпало всiх i просто кинулось до вогню. На мент
тiльки плигнула перед очима чорна фiгура, пiднята рука i вже простягла
людям шаплик вогню, що курився як серце, тiльки що вирване з грудей.
  - Пийте!
  Але як пити?
  - Лий воду! Дайте води...
  Хтось принiс воду i хлюпнув нею в шаплик.
  Вогонь притих, зiгнувся, дихнув востанн? й сконав.
  - Ура! горiлка!
  Руки здiймались i простягались - тремтячi,  напраснi,  з  одним
непереможним бажанням швидше дiстати, вхопити i одiрвати од чужих уст
тепле противне пiйло.
  - Давай! Сюди! Лишiть менi! Буде, нам дайте...
  Тi, що стояли ближче до дверей, не мали надi? дiстати горiлки, ?м треба
було самим роздобути. Вони бiгли в подвiр'я, скакали в калюжу, як були в
одежi, й качалися там в якiйсь гарячковiй нестямi, щоб краще змокнуть i не
боятись скакати в вогонь.
  З густо? осiнньо? мряки безперестанку вривались в гуральню i лiзли в
вогонь, наче нетля на свiтло, дикi, напiвлюдськi фiгури, мокрi, покритi
корою рiдкого болота, з-пiд якого блищали лиш очi.
  Блакитнi вогнi все розростались i цвiли на вершечках червоним, як хмари
при сходi сонця. По обличчях розлились мертвi синавi тони. А серед тiней
од поламаних труб i машин, що з жахом бились по стiнах, чорнi заболоченi
люди скакали у дикiм танцi i черпали вогонь з палаючих чаш:
  - Хто хоче? пийте!
  Дiм, де жив Льольо, вже догорав. Падали балки у прiрву отворiв i
розсипались снопами трiскучих iскор. Гуральня рiвно палала, вся налита
вогнем, стiкаюча полум'ям в вiкна i дверi, як рана кров'ю.
  Широкi крила осiннiх хмар жеврiли тихо над нею, простертi в безоднi
ночi.

  * * *

  Другого дня скрiзь було тихо. Люди ходили в'ялi, спорожненi наче,
лiнивi. Чорний задимлений комин стирчав на горбку замiсть гуральнi;
мимохiть вiн притягував очi, i було чудно, що око не упиралось, як досi, в
стiни, а йшло кудись далi, в порожняву поля, рудих горбкiв.
  Андрiй пiшов оглядати ру?ни. На пожарищi, яке ще курилось, попадались
цiкавi. Бiлий димок лiниво здiймався над грузом завалених стiн, наче пара
у холод з нiздрiв худоби. В широких отворах вiкон бiлiли кахльовi печi,
немов зуби в щелепах кiстяка. Купки босих дiтей порпались в теплiй землi,
знаходячи всякi уламки та дрiбнi речi, напiвзотлiлi. Вони сварились i
бились, як горобцi.
  Андрiй ввiйшов у гуральню. В тьмяному свiтлi сiрого дня, що лилось
крiзь дiри вiкон та через стелю, все здавалось чужим, чудним, не подiбним
до того, що було вчора. Вчора тут були машини, теплi, живi, мiцнi апарати,
що упирались i не давались, коли ?х били. Сьогоднi - вони лежали худi,
спорожнiлi, скорченi вдво?, з пробитим боком, рудi й облiзлi. Мiдянi труби
простягали безвладно покрученi кiнцi, сплющенi, зм'яклi, наче здоптанi
кишки, i червона iржа од вогню виступала на них кривавим потом.
  Андрiй дивувався. Невже це вiн одною рукою мав силу завдати залiзу такi
глибокi рани? Вiн переводив очi од сво?х рук на машини i тiльки здвигав
плечима. Невже це вiн? Не чув уже злостi, як досi, вона десь щезла за одну
нiч. Йому навiть жаль стало тих апаратiв, вiн так довго ходив коло них,
наче нянька бiля дитини.
  Андрiй стиха зiтхнув i почув зараз, що коло нього щось ворушиться.
  Панас Кандзюба стояв серед грузу, важкий i сiрий, як купа перетлiло?
цегли.
  - Геть все сплюндрували,обiзвався Андрiй.
  - Хiба то ми?
  Андрiй здивувався.
  - Як то не ми? А хто ж?
  - Нечиста сила.
  В очах Кандзюби була така впевненiсть i такий жах, що Андрiя мороз
обняв.
  - Нiхто, тiльки нечиста сила. До гуральнi пiд'?здили пiдводи i
вiд'?здили повнi залiза, цегли, обсмалених балок.
  - Розберiм все, зрiвняймо з землею,говорили один одному люди, але вже
оглядались, якiсь непевнi, i в занесених пугах над кiньми, i в поспiшнiм
гуркотаннi колiс чулась тривога.
  Пiд вечiр по селу розiйшлося, що йдуть козаки. Хто пустив поголоску,
звiдки вона узялась, нiхто добре не знав. Оповiдали тiльки, що будуть
трусити, а в кого знайдуть - той не мине розстрiлу.
  Видимо, це справа панича Льольо. Пустили живим, а тепер людям бiда.
Треба було зразу забити, а тодi вже палити. Та пiзно. Ради нема.
  - Що дiять? Як рятуватись?
  Лихо так зненацька пiдкралось i так несподiвано впало, що нiхто навiть
не важився думать, чим запобiгти. Звiстку приймали, як сподiване щось, як
щось неминуче, як по хоробi смерть.
  Деякi, правда, мали надiю обрятуватись. Вони нишком скидали в став
забрате залiзо, або ховали в землю, що в кого лишилось. Та хiба се поможе?
Хiба, як що до чого, не викажуть люди?
  Проте нiч минула спокiйно, а ясний холодний день i зовсiм заспоко?в
село.
  Хтось вигадав, видко. За що б мали карати, коли навкруги було те саме.
Скрiзь попалили i розбили панiв, бо таке право настало.
  Минало з полудня, а в селi тихо, нема нiчого. Прокiп хазяйнував на
панськiм полi, орав на зяб, кiнчав пiзню сiвбу. Робота iшла сво?ю чергою -
пан не вертався одбирать землю, панич Льольо теж, видко, не мав охоти
дивитись на пожарище. Скрiзь було спокiйно i поголоски гасли. Нiхто ?м
бiльше не вiрив.
  Минула i друга нiч. Тi, що повкидали у став добро, тепер жалкували.
  Однак новина впала, як грiм з ясного неба. Тепер вже напевно. Олекса
Безик ?здив в мiстечко, але з дороги вернувся. В село Тернiвку прибуло
вiйсько. Зiгнали людей, кого пострiляли, кого порубали, iнших забрали в
город.
  Трусять, в'яжуть i б'ють.
  - Ждiть i до нас. Тепер неминуче.
  Тепер неминуче. Се було ясне.
  Панас Кандзюба довго, уперто чухав за вухом.
  - То се i нас пострiляють?
  Його наляканi очi, повнi нерозумiння, надаремне шукали пiдмоги.
  Олекса Безик наче нiчого не знав. Вiн здвигнув плечима.
  - Я не палив, менi нiчого не буде.
  - Хiба ти з нами не був?
  - Я? Борони боже. Я сидiв вдома.
  - Отак. Я ж тебе бачив на власнi очi.
  - Кого? Мене? Хай тому повилазять, хто мене бачив. Сам пiдпалив, а каже
на других.
  - Я пiдпалив? А ти докажеш?
  - А докажу.
  Винуватих не було. Однi скидали вину на других, а тi на iнших. Виходило
так, що всi були вдома, а коли хто й забiг на гуральню, то тiльки на те,
щоб подивитись. Кому ж не вдавалось затятись, той всiх винуватив. Усi
розбивали, грабували й палили. Село винувато, село буде i одвiчати. Але
село не хотiло. Докори i сварки пiдiймали стару ворожнечу, наповерх сплили
забутi кривди й грiхи. Спокiйнiшi всiх гамували. Цитьте. Нiчого не буде.
Тепер наша сила i наше право.
  В полудн? од пере?жджих почули про Осьмаки. Там козаки пiдпалили село,
бо люди не схотiли виказать винуватих. Село горить.
  Тодi пiшли нарiкання. За що всiм гинуть? Хiба не Хома пiдмовляв? Не вiн
скликав народ? Хома i Андрiй. Не мине лихо, видко, й за панську землю.
Поки не було Гущi, в селi був спокiй. Що тут казати. Гуща i Прокiп
збунтували народ, вони у всьому виннi. Казали - народне право, наша земля,
а тепер - козаки.
  Панас Кандзюба хвилювався найбiльше.
  - А що? На мо? вийшло. Озуть пана у постоли... от i озули.
  Пiд вечiр на селi появився Пiдпара. З того часу, як прийшов манiфест,
його нiхто не бачив, вiн наче щез. Тепер iшов спокiйний, високий,
похмурий, немов трохи пристарiв. Його не займали. Навпаки, услiд йому
заздро дивились.
  - Такому нiчого не буде. Вiн сидiв тихо.
  Його уважали хитрим, розумним i обережним.
  Що ж тепер робити?
  Тривога обiймала село. Переказам не було кiнця. Оповiдали, що в
Осьмаках од куль козацьких полягли не тiльки дорослi, а й дiти. Що
недобитих складали на вiз, як снопи, i так везли в тюрму. Крiзь щаблi воза
цiлу дорогу капала кров. Що жiнки голосили так сильно, аж чутно було на
далекiм шляху. Що од пiдпалу погорiла худоба i хлiб. Жах малював усе
страшнiшi й страшнiшi картини. Од неспокою люди не могли всидiти в хатi.
Що треба робити? Як рятуватись? Хто зна?? Бiда неминуча. Уявлялись вогнi,
ру?ни i кров. Дiти сторожили шлях за селом, найменший галас будив тривогу.
  Звiсно, такий Хома або Андрiй не мали чого боятись. Що ти з них
вiзьмеш? Нi кола, нi двора. Харпаки, злиднi призвели до бiди та й
поховались. Сьогоднi спалили гуральню, а завтра пiдпалять у когось хлiб.
Недурно каже Пiдпара: не жди добра од палiя.
  Олекса Безик радив вернути пановi землю. Все ж буде менша вина.
  - Ну, а гуральня?
  Правда, ?? не збуду?ш наново. Чорнi ру?ни гнiтили, як нечисте сумлiння.
  Однi питали, чи не краще б вийти назустрiч вiйську з хлiбом та сiллю,
упасти в ноги, скоритись. Другi радили битись, не пустить козакiв.
  Але все се було не те.
  Один тiльки Пiдпара спокiйно ходив мiж людьми i прислухався, а його
очi, глибокi й суворi, щось замикали пiд наметами брiв.
  Усiм здавалось, що Пiдпара щось зна?.
  Але Пiдпара мовчав.

  * * *

  Вiд кого пiшла та думка, хто перший ?? подав, трудно було сказати.
Може, Пiдпара посiяв сво?м суворим зором, а може, вона сама зродилась i
осiла глибоко в серцi, як камiнь на дно. Доволi, що люди мовчки ??
прийняли, як останню надiю, як ?диний рятунок. Нехай краще загине кiлька
людей, анiж цiле село. Важка та?мна згода запанувала мiж людьми. На мить
одчинився тайник, щось пропустив i зачинився знову. А в ньому, як сiм'я в
жiночому лонi, росло щось i стигло i падало тiнню на замкненi обличчя.
  В осiннiй пустцi, що облягала село, чулось зловiсне дихання якогось
лиха, щось невблаганне, неминуче, жорстоке i вимагало жертв.
  У Пiдпари пiд образами свiтилась лампадка. Святочний настрiй обiймав
хату, лiг на обличчя Пiдпари. Вiн говорив поволi, важко, наче одраховував
грошi, i перед людьми знов був давнiй Пiдпара. Народ товпився в хатi i в
сiнях. До нього прийшли, вiн знов був потрiбний. Тодi як iншим страх одняв
розум, заслiпив очi, Пiдпара не боявся нiчого. Вiн був як скеля серед
розхитаних хвиль, що мали надiю спинити на нiй свiй бiг та знайти
рiвновагу. Вiн знав, щó радить.
  Панас Кандзюба хитав головою. Так, так. Нехай приходить вiйсько, коли
вже буде по всьому. Винуватих нема. Сама громада ?х покарала. Тодi не буде
за що карати всiх. Не село бунтувало, а тiльки привiдцi. Коли б не вони,
було б спокiйно. Хто зробив забастовку? Вони. Хто забрав економiю в пана?
Вони. Хто гуральню спалив? Таки вони. А усiм нам гинуть за них? Рiшитись
хати - та що там хати - може, й життя.
  Вiн хвилювався.
  Пiдпара насував брови.
  - Тепер вiн панське бере, а пождiть трохи - вiзьме i ваше. У тебе,
скаже, ? десятинка зайва, оддай. Той склав яку сотню - рiшайся грошей.
Забере в мене, в тебе, Максиме; а тодi i в бiднiших. Вiд них життя не
буде.
  Гаврило, Пiдпарин тесть, вплiв в сиву бороду жовтий кiстяк руки.
  - Що там? Пострiляти та й вже.
  Жорстоке слово, кинуте вперше, забряжчало, як нiж серед тишi.
  Свiтлиця важко замовкла. У мовчанцi згоди, що затулила уста, страх
родив подлiсть.
  Коли б не було чого за се?
  Тодi рудий Максим, староста сiльський, витяг з кишенi знак i почепив на
груди.
  - Я одвIчаю. Ось тут бомага. Приказ стреблять всiх бунтарiв. За се
нiчого не буде.
  Одною рукою вiн бив себе по кишенi, другою поправляв знак.
  I все блищало на ньому: руде волосся, густе ластовиння, чищена цеглою
мiдь.
  А коли так, то чого ждати. Збирайте сход. Нехай розсудять...

  * * *

  Гола земля, бита крилами вiтру, сiрiла пiд олив'яним небом. Рядами
заморених хат, буденних i непривiтних, дивилось село на сво?х хазя?в, що
збирались на сход. Iшли лiнивi, сiрi, важкi, наче груддя ялово? землi, яка
?х зродила. Несли свою зброю - одвiчнi рушницi, зв'язанi мотузками, важкi
iржавi обухи, люшнi, дрючки. Всiх ?х гнав страх,  звичка  слухати
начальство. На сход скликали всю "мужеську плоть", а хто не прийде, того
чекала смерть. Жiнки виряджали чоловiкiв з плачем, з голосiнням, як на той
свiт. Хто зна?, що буде? Маланка не пускала Андрiя.
  - Не ходи. Щоб ще чого, боронь боже, не сталось.
  Андрiй не слухав.
  - Я, пане добродзею, маю одзнаку од пана, менi сво?х не страшно.
  - Хвались, хвались, Андрiйку, калiцтвом, комусь воно дуже потрiбне, -
шипiла Маланка, але й сама пiшла за ним.
  I знов майдан зачорнiв од народу. Всерединi чоловiки, кругом, аж до
калюжi, жiнки.
  Змiшаний гомiн глушив слова Пiдпари. Видко лиш було, як вiн, високий, в
жупанi, махав рукою та зводив острiшки брiв. Кiнець рушницi стирчав у
нього при боцi.
  - Ой, боже, щось буде! - лякалась Маланка.
  - Погромникiв будуть судити...
  - А кого саме?
  - Виказують люди на Хому Гудзя, на Гурчина Саву... Глядiть, щоб не було
чого i Андрiю...
  - Господь iз вами, - жахнулась Маланка. - Мiй так само був на гуральнi,
як i ваш. Тодi пiвсела довелось би судити.
  А сама вже тремтiла: де той Андрiй?
  Максим Мандрика, з значком на грудях, ходив мiж народом.
  - Усi прийшли?
  - Всi.
  - Не прийшов Безик Олекса.
  - Я тут...
  - Треба всiх записати.
  Але тiльки наладивсь, коли до зборнi верхи пiд'?хав на панськiм конi
Семен Мажута. Прив'язавши коня, вiн простягнув руку Мандрицi.
  - Здоров, Максиме, маю дiло до тебе.
  Староста глянув на нього.
  - Не варт ти мо?? руки. Ось тобi, ма?ш...
  I вдарив Семена в лице.
  Семен оторопiв.
  - За що ти вдарив? Мене громада обрала.
  Мандрика не встиг одповiсти, як Пiдпара вже встав мiж ними i звiв
рушницю.
  - Розступiться там, зараз!
  Народ хитнувся назад, наче хлюпнула хвиля, i рiвночасно ахнули люди й
рушниця.
  Завитий в серпанок бiлого диму, Семен зiгнувся i схопився за бiк.
  - Ой, братцi, за що ж менi таке?
  Вiн хитався i божевiльним оком шукав страшно? розгадки на сiрих
обличчях, що живим муром нахилялись з обох бокiв.
  Там не було розгадки i не було надi?. Тодi звiрячий жах пiдняв його
ноги, i вiн кинувсь тiкати наослiп, сходячи кров'ю, що червонила пальцi i
стiкала здовж ногавицi на землю.
  Олекса Безик догнав Семена i вдарив ззаду колом. Високе тiло зiгнулось
удво?, як складаний ножик, i впало на землю.
  Панас Кандзюба був уже тут. Безвладне тiло, ще тепле, що так покiрно
лягло йому пiд ноги, струснуло в ньому зненависть, яко? не чув до живого.
Його захопило непереможне бажання зробить йому шкоду, втоптати в землю i
знищить. Без потреби вiн вистрелив в нього i нацiлявся важким чоботищем
вдарить пiд груди.
  - Доволi, готовий! - обiзвавсь Безик.
  Вони взяли за ноги тiло Семена, одтягли до баюри i вкинули в воду.
  Все сталось так несподiвано й швидко, що люди закаменiли.
  Кров була пролита. Одна тiльки хвиля оддiляла минуле од того, що
сталось, а здавалось, що проминула вiчнiсть, що попередн? раптом впало у
прiрву, що щось прорвалось i увiльнилось од пут.
  Од юрми оддiлились Iван Короткий, Дейнека та ще дехто з людей i стали
бiля Пiдпари, готовi на все. Пiдпара витягсь у весь свiй зрiст.
  - Хома Гудзь тут? Виходь!
  Голови повернулись i тривожно-жорстокi очi стрiлись, наче мечi. Де Хома
Гудзь?
  - Нема. Не прийшов.
  На хвилину залягла тиша i натяглася, наче струна. Кого тепер? Чия
смерть вилетить з рота i впаде на тiм'я, як камiнь? Було чутно дихання.
  - Прокiп Кандзюба!
  Як! ПрокIп Кандзюба? А цього за що? Його ж обрала громада?
  Староста пояснив.
  - Я по нього послав. Вiн зараз буде.
  - Андрiй Волик! Ведiть!
  - Волик... Андрiй... - прокотилось луною. - Тут... ось вiн...
  - Ой, боже, що вiн вам винен! - кричала Маланка. - Не руште!
  ?? голос заглушило тонке, гостре i невгавуче скиглiння, подiбне до
виття пiд ножем поросяти, i тiльки зрiдка його рвали окремi слова.
  Тимчасом юрма двигтiла, кипiла i викидала з себе, як страва наверх
шумовиння, суху, скуйовджену постать калiки.
  - Йди... йди... ось вiн... ось тут. Не поможе.
  Його штовхнули, i вiн впав на колiна перед Максимом, блiдий, пошарпаний
весь, нiкчемний, як опудало з конопель, з сво?м цурпалком замiсть руки.
  - Змильтесь... люди... я нiчого не винен.
  Вiн уклонився, торкнувшись чолом землi.
  Максим поставив Андрiя на ноги.
  - Хрестись.
  Андрiй зараз покiрно пiднiс до лоба скалiчену руку.
  - Бийте його.
  Так вiн i впав. З ним покiнчили одразу.
  I знов кривавим шляхом одтягли тiло в калюжу.
  Але мусили кинуть, ?х спинив галас. Юрма здригнулась од глухого
стогнання жаху, од шуму пiднятих рук.
  - Дивiться... он там... вста?... вiн ще живий. Семен... Семен...
  З води баюри пiднялася спина, як острiвець, на мить показалась рука,
наче ловила повiтря, i знову впала. Ще два-три рухи, вагання - i довга
фiгура розiгнулась поволi та захиталась на нетвердих ногах, як привид у
чорнiй сiтцi стiкаючих вод. Великi Семеновi руки, мов клiщi рака,
надаремно шукали, за що б схопитись.
  - Вiн вийде!.. вiн зараз вийде з води!..
  Тi, що тягли тiло Андрiя, скочили в воду i одним махом сокири поклали
Семена назад у воду.
  I знов жорстока тиша здушила серце у жменi, знову болюча жага кривавого
слова розтягнула хвилю у вiчнiсть. Чия тепер черга? Кого покличе смерть?
Кожне нове наймення давало iншим змогу передихнути коротку хвилину пiльги.
  Однак напружену тишу нiщо не порушало. Пiдпара пошепки радивсь з
Максимом, i тiльки за плечима у юрми билось i розривалось голосiння
Маланки та плач жiночий.
  Раптом все стрепенулось. Юрма зiтхнула великими грудьми i паче брижi
пробiгли по нiй, як по водi.
  - Ведуть! Прокiп iде!
  Прокiп пiдходив спокiйний i дiловитий, як завжди. Так само, як завжди,
охайно лежала на ньому одежа, так само поважнi були його рухи i
неймовiрним здавалось, що ся людина iде на смерть. От зараз пiдiйде,
стане, вийме з кишенi заяложений зшиток i прочита? громадi, скiльки зорав,
засiяв та що продав. Iнакше не може бути.
  Всi очi вп'ялися в нього, а вiн спокiйно все наближався.
  Пiд ноги йому попалась пляма свiжо? кровi. Вiн завагався на мить, наче
боявся ступити на криваву дорогу, поблiд на виду i пiдняв очi. Вони
спинились на рушницях, вилах, сокирах, на Пiдпарi i купцi людей, що вже
стояли напоготовi. Вiн зрозумiв. Однак привiтався.
  Пiдпара махнув до нього острiшками брiв.
  - Чому сам не прийшов? Ще посилати по тебе... Готуйся. Даси одвIт перед
богом.
  - Хiба ти пiп? Я дам одвiт громадi. Вона настановляла мене.
  - Пiзно вже, братiку. Зараз помреш.
  - За вiщо?
  - Нiколи розмовляти з тобою. Сам зна?ш. Швидше кажи, що ма?ш.
  - Громада так присудила?
  - Громада.
  Прокiп глянув навколо. Бiля Пiдпари стояли Олекса Безик, Iван Короткий,
Олександр Дейнека, дядько Панас. Все однодумцi.
  - I ви про мене? Що я зробив?
  Вони мовчали.
  Рятунку не було.
  Дядько Панас торкнув його в плече.
  - Може, покликать Марiю?
  Прокiп безнадiйно махнув рукою.
  - Покличте.
  Вона ледве протиснулась крiзь натовп - в новому цупкому кожусi, яким
загортала дитину, i зараз уклякла на обидва колiна на мокру од кровi
землю.
  - Помилуйте нас, пане старосто, i ви, чесна громадо... Коли б його не
обрали, вiн би в тому не був.
  Вона кланялась низько, разом з дитиною, в один i в другий бiк.
  - Годi, Марi?... вставай... - спиняв ?? Прокiп. - Слухай, Марi?...
  I на хвилину замовк. Забув усе вiдразу.
  - Слухай, Марi?... ось що... коня продайте... нащо вiн вам...
  - Ой, боже, - голосила Марiя.
  - Мовчи. З тих грошей оддай десятку Пилипу, що я позичив... хлiб, як
змолотиш, не продавай, щоб була своя мука... Мою одежу лиши для сина, як
виросте - зносить.
  - Швидше там! - наглив Пiдпара.
  - Ой, - голосила Марiя.
  - Кланяйся мамi... нехай простять... та й вже. I ти прости...
  Вiн тричi, як перед говiнням, поцiлувався з нею, приклав холоднi губи
до чола дитини.
  - Готовий? - питав Максим.
  - Ще маю грошi громадськi... ключi.
  Вiн полiз у халяву i витяг звiдти ганчiрку.
  - Полiчiть... Тридцять вiсiм рублiв i дванадцять копiйок. - Потому
згадав:
  - Ще двi копiйки.
  I вийняв з кишенi разом з ключами.
  Максим забрав.
  - Ще ма?ш що?
  - Дозвольте скинуть жупан.
  Вiн розщiбнувся i лишився в однiй сорочцi.
  Круг нього з спiвчуттям гомонiли:
  - Добрий жупан.
  - Шкода було б, якби умазався в кров.
  Пiдпара набивав ще рушницю, решта чекали готовi.
  - Стiйте, - спинив ?х Панас Кандзюба: - я сам. - Вiн все ще бiля
Прокопа тупав.
  - Крiпись, синашу. Служив досi громадi, послужи ще востанн?. Страшно
нам... вiйсько iде... не всiм бути в одвiтi... тобi заплатить бог...
Перехрестись.
  Прокiп перехрестився.
  Марiя все голосила i рвала на собi кожух. ?? одтягли мiж люди.
  - Прощайся, синашу...
  ПрокIп вклонився на чотири угли.
  - Простiть мене, люди... Може, кому чим завинив... Прощайте...
  - Хай бог простить... Прощай i нам...
  Панас Кандзюба знову торкнувся небожа.
  - Куди тобi стрiляти?
  Прокiп втупив у нього вже мертвi очi. Подумав.
  - Стрiляйте в рот.
  Бiлий, як сорочка на ньому, вiн намагався розтулить рота, але не мiг.
Спiднi щелепи тряслись в нього, твердi i нерухомi, як дерев'янi.
  Панас приклав рушницю мало не до обличчя i бахнув.
  А в одповiдь на пострiл лице плюнуло цiвкою кровi i обiлляло Панасовi
руки i груди.
  Прокiп впав на колiна. Пiдпара добив його ззаду.
  Народ п'янiв од запаху кровi, хрипiння смертi, порохового диму. А Гуща?
А Хома Гудзь? А Iван Редька? Як! Вiн ще живий?
  Однак нi Хоми, нi Гущi не було. Вони десь щезли.
  Пiдпара найшов охочих i послав ?х шукати.
  Тих, що намагалися потай втекти за спинами юрми, забрали на зборню.
Звiдти ?х випускали поодинцi мiж два ряди i брали в вогнi, або у кiлля.
Так згинули Редька молодший iз братом та Сава Гурчин, останнiй за те лиш,
що побив вiкна колись в Гаврила, тестя Пiдпари.
  Трупи мокли в баюрi, наче коноплi, i червонили воду, а над народом
простягалися пасма синього диму, мов упиревi руки шукали жертви.
  Короткий день скiнчився. Вiтер розвiяв дим, розсiяв останн? тепле
дихання забитих, розiгнав хмари. З чорного поля вiн нiсся далi у чорну
безвiсть i хитав зорi, що золотили дрiбним намистом кривавi води калюжi...

  * * *

  Маланка ледве допхалась до сво?? халупки. Впала у пiтьмi на лаву i на
колiна впустила знесиленi руки. Цiлий день була на ногах, цiлий день
вбирала в себе муки та кров i стiльки людей поховала в серцi, що воно
сповнене стало мерцями, як кладовище. Аж занiмiло. Нема нi страху бiльше,
анi жалю, вона вся дивно порожня, зайва на свiтi i непотрiбна. Добре, що
хоч свiтла нема, бо ?? очi не змогли б бiльше нiчого вмiстити. Вона нiчого
не хоче. Аби тiльки поночi було, як зараз, i тихо.
  Все од не? тiка?, все одцуралось. Був у не? Андрiй - цiлий вiк гризлася
з ним, а тепер нема вже й Андрiя. Пестила мрiю про землю, а земля встала
проти не? ворожа, жорстока, збунтувалась i втiкла з рук. Як марево
поманила i як марево щезла. Лежить холодна i ссе тепер кров...
  ?й нiчого не треба. Аби тiльки поночi було i вiчно нiмувала ся пустка,
як в домовинi.
  Рипнули дверi.
  - Хто там?
  - Я.
  Дивно. Прожила життя, а воно раптом впало у прiрву. Хоч би слiд
залишило, хоч би згадку яку. Все зап'яв морок. Все чорне. Навiть нинiшнiй
день одсунувсь далеко, так далеко забiг, що вида?ться давнiм, давно
забутим сном. Чи то було сьогоднi, чи нiчого не було? Одно тiльки виразно
яснi? у пiтьмi: одрiзанi пальцi Андрiя. Три жовтих цурпалки, в оливi, з
прилиплим пiском. Шукала, десь був четвертий, i не знайшла. Що б пошукати
краще!..
  - Де ти була?
  А пальцi крутились перед очима, як хробаки. Синi нiгтi мутно блищали,
як мертве око, пожовкла шкура зiбралась в зморшки, i мiж ними чорнiв
робочий бруд... Вона ?х поховала - тiльки забула, в якому мiсцi... Голова
в не? починала болiти од того, що не могла згадати.
  - Де ти була?
  - Марка рятувала.
  - Утiк?
  - Утiк.
  - А батька забили...
  Бiльше не було слiв. Нiхто не будив вже чорно? тишi, що наливалась
крiзь вiкна у хату.
  Важким холодним сном за хатою спала земля, а високо над нею трiпались
зорi, наче в небесному акварiумi грали золотi рибки.
  На свiтаннi козаки вступили в село...

  31 березня 1910 р.

Популярность: 10, Last-modified: Mon, 29 Jul 2002 16:48:29 GMT